แบบประเมินเว็บไซต์สำนักวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
แบบประเมิน
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด หมายเหตุ ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด