ศิษย์เก่า สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศิษย์เก่าลงทะเบียนและยืนยันเรียบร้อยแล้ว

55

ศิษย์เก่าลงทะเบียนยังไม่ได้ยืนยัน

11


บุญลักษณ์

นายบุญลักษณ์ ปัญญาหลวง

ประธานศิษย์เก่า

อาชีพปัจจุบัน : ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

รหัสนักศึกษา 434772232

ปีที่จบ 2546

ข้อมูลศิษย์เก่าล่าสุด

บุญลักษณ์

นายบุญลักษณ์ ปัญญาหลวง

อาชีพปัจจุบัน : ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

registered : 2019-01-15 11:56:48
อิทธิชัย

นายอิทธิชัย จันทิพย์

อาชีพปัจจุบัน : นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

registered : 2020-06-04 20:16:34
พิชญาภัค

นางสาวพิชญาภัค ศรีลาคำ

อาชีพปัจจุบัน : ทนายความ

registered : 2020-01-27 11:24:56
ศุภชัย

สิบตำรวจโทศุภชัย ใจปาละ

อาชีพปัจจุบัน : ตำรวจ

registered : 2020-01-27 11:02:51
ลือชา

นายลือชา ลีภิวัฒน์วงศ์

อาชีพปัจจุบัน : ทนายความ

registered : 2020-01-27 07:24:00
เพ็ญประภาพร

นางสาวเพ็ญประภาพร ศรีคูณลา

อาชีพปัจจุบัน : รับราชการ

registered : 2020-01-21 20:34:51