ศิษย์เก่า สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศิษย์เก่าลงทะเบียนและยืนยันเรียบร้อยแล้ว

28

ศิษย์เก่าลงทะเบียนยังไม่ได้ยืนยัน

0


บุญลักษณ์

นายบุญลักษณ์ ปัญญาหลวง

ประธานศิษย์เก่า

อาชีพปัจจุบัน : ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

รหัสนักศึกษา 434772232

ปีที่จบ 2546

ข้อมูลศิษย์เก่าล่าสุด

บุญลักษณ์

นายบุญลักษณ์ ปัญญาหลวง

อาชีพปัจจุบัน : ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

registered : 2019-01-15 11:56:48
สุรพันธ์

นายสุรพันธ์ พรมจันทร์

อาชีพปัจจุบัน : ข้าราชการ

registered : 2019-01-29 20:51:23
ปรีชา

นายปรีชา วงค์สีดา

อาชีพปัจจุบัน : พนักงานแผนกป้องกันการสูญเสีย เมกาโฮมสาขาเชียงราย

registered : 2019-01-23 17:29:54
วุฒิชัย

ร้อยตำรวจโทวุฒิชัย โสสนุย

อาชีพปัจจุบัน : รับราชการ

registered : 2019-01-23 13:41:22
ญาณารณพ

ว่าที่ร้อยตรีญาณารณพ ธิวัง

อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์

registered : 2019-01-21 21:45:54
สิทธิศักดิ์

นายสิทธิศักดิ์ อินใจคำ

อาชีพปัจจุบัน : ปลัดอำเภอ

registered : 2019-01-21 20:47:19