ศิษย์เก่า สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศิษย์เก่าลงทะเบียนและยืนยันเรียบร้อยแล้ว

36

ศิษย์เก่าลงทะเบียนยังไม่ได้ยืนยัน

0


บุญลักษณ์

นายบุญลักษณ์ ปัญญาหลวง

ประธานศิษย์เก่า

อาชีพปัจจุบัน : ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

รหัสนักศึกษา 434772232

ปีที่จบ 2546

ข้อมูลศิษย์เก่าล่าสุด

บุญลักษณ์

นายบุญลักษณ์ ปัญญาหลวง

อาชีพปัจจุบัน : ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

registered : 2019-01-15 11:56:48
นรินทร์โชติ

นายนรินทร์โชติ รินชมภู

อาชีพปัจจุบัน : ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

registered : 2019-03-30 13:01:49
อนุศักดิ์

สิบตำรวจตรีอนุศักดิ์ ยารังษี

อาชีพปัจจุบัน : ตำรวจ

registered : 2019-03-30 12:48:45
สืบสกุล

นายสืบสกุล สุเตนัน

อาชีพปัจจุบัน : ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ

registered : 2019-03-06 11:36:23
พลอยพิมพ์

นางสาวพลอยพิมพ์ เวียงคำ

อาชีพปัจจุบัน : อิสระ

registered : 2019-03-04 07:55:46
ณัฐพล

สิบเอกณัฐพล แปงมาลัย

อาชีพปัจจุบัน : ข้าราชการ

registered : 2019-03-03 11:56:21