Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์


ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

แบบประเมินออนไลน์

ลิ้งเว็บไซต์เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
1. เทคนิคการสัมภาษณ์งาน 
2. หัวข้อสัมภาษณ์งาน เตรียมตัวสัมภาษณ์งานให้ได้งาน
3. ตัวอย่างคำถามการสัมภาษณ์งาน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2561

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 มิถุนายน 2561

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมชลประทาน รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 48 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มิถุนายน 2561

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวนหลายตำแหน่ง รวม 50 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มิถุนายน 2561

กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 หน่วย 310 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2,244 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19-25 พฤษภาคม 2561

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 40 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2561

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2561

สสจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2561

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 455 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-22 มิถุนายน 2561

‘บอร์ดก.ค.ศ.’ ไฟเขียว 75 จังหวัดสอบครูผู้ช่วย 98 สาขา โดยจะเปิดรับสมัครในเดือนมิถุนายน สอบเดือนกรกฎาคมและรอบนี้จะบรรจุ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่สถิติ ตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการพลเรือนทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2561

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2561

เทศบาลตำบลเชิงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน 2561

อบต.เทพกระษัตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-18 มิถุนายน 2561

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2561

โรงพยาบาลยโสธร รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561

กศน.เขตดุสิต,กทม. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครู ศรช. จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 4 มิถุนายน 2561

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มิถุนายน 2561

----------------
แหล่งที่มา http://www.perdsorbtoday.com/news.html