สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2561

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 มิถุนายน 2561

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมชลประทาน รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 48 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มิถุนายน 2561

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวนหลายตำแหน่ง รวม 50 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มิถุนายน 2561

กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 หน่วย 310 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2,244 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19-25 พฤษภาคม 2561

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 40 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2561

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2561

สสจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2561

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 455 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-22 มิถุนายน 2561

‘บอร์ดก.ค.ศ.’ ไฟเขียว 75 จังหวัดสอบครูผู้ช่วย 98 สาขา โดยจะเปิดรับสมัครในเดือนมิถุนายน สอบเดือนกรกฎาคมและรอบนี้จะบรรจุ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่สถิติ ตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการพลเรือนทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2561

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2561

เทศบาลตำบลเชิงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน 2561

อบต.เทพกระษัตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-18 มิถุนายน 2561

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2561

โรงพยาบาลยโสธร รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561

กศน.เขตดุสิต,กทม. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครู ศรช. จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 4 มิถุนายน 2561

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มิถุนายน 2561

----------------
แหล่งที่มา http://www.perdsorbtoday.com/news.html

 

redtube teen porn sex sert porno turk porno baldiz sex ensest hikayeler redtube porno redtube fuck porns xvideos teen porn sexfree ametuer porno lesbian porno xhamster anal porno analpornsex fuck movie porn brazzers
online mario games mario games