Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทุนวิจัย

 ขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย

  แหล่งทุนวิจัย

 แผนรับทุนวิจัย คณะนิติศาสตร์

งบประมาณและข้อมูลสถิติ

 เงินสนับสนุนงานวิจัย

การนำวิจัยไปใช้ประโยชน์

 คู่มือด้านการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์

 ขั้นตอนการขอรับรองการใช้ประโยชน์ในงานวิจัย

 แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ผลงานวิจัยและการเผยแพร่

 ข้อมูลสรุปสถิติงานวิจัยและการเผยแพร่

 ผลงานวิจัยและเผยแพร่ ปีการศึกษา 2561

 ผลงานวิจัยและเผยแพร่ ปีการศึกษา 2560

 ผลงานวิจัยและเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

 ผลงานวิจัยและเผยแพร่ ปีการศึกษา 2558


ระบบบริหารจัดการงานวิจัย New!!

ระบบแสดงข้อมูลงานวิจัย New!!

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มร.ชร.DRMS