บทความ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์
Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

ภาพสไลด์บนเพจ

บทความ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์
สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง ปีที่ทำวิจัย  ปีที่เผยแพร่ แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย รูปแบบการเผยแพร่ เป้าหมายและรูปแบบการนำไปใช้ประโยชน์
1 กระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองไทย ศึกษากรณีวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ผศ.ทศพร  มูลรัตน์ ผู้วิจัย 2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/5,000    
2 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผศ.ทศพร  มูลรัตน์  หัวหน้าโครงการวิจัย   2559   2560  -  จัดส่งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์พชรวรรณ  ขำตุ้ม  
อาจารย์สุรชัย  อุฬารวงศ์  
3 การจัดหาพื้นที่ทางการเกษตรและที่อยู่อาศัยตามมิติทางกฎหมายของ ผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย ผศ.ทศพร  มูลรัตน์  หัวหน้าโครงการวิจัย   2558    2559 -    วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    เป็นประโยชน์ทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช  
นางเยาวลักษณ์ พุ่มวิเชียร  
4 สิทธิการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน ผศ.ทศพร  มูลรัตน์ ผู้วิจัย 2557   -    
5 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบพิธีการส่งออกลำไยผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย -ลาว แห่งที่  4  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผศ.ทศพร  มูลรัตน์  หัวหน้าโครงการวิจัย   2556     -        
อาจารย์พชรวรรณ  ขำตุ้ม  
นางสาวอนงค์  โถยะโล  

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง ปีที่ทำวิจัย ปีที่เผยแพร่ แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย รูปแบบการเผยแพร่ เป้าหมายและรูปแบบการนำไปใช้ประโยชน์
1 การพัฒนาวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อกฎหมายในการเรียนวิชาว่าความและถามพยานโดยการฝึกทักษะในการว่าความและถามพยาน อาจารย์ว่าที่ ร.ต.พิทยา มณีรัตน์ ผู้วิจัย 2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/5,000    
2 การบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 : ศึกษาเฉพาะกรณีห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย อาจารย์ว่าที่ ร.ต.พิทยา มณีรัตน์ ผู้วิจัย 2559   -    

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง ปีที่ทำวิจัย ปีที่เผยแพร่ แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย รูปแบบการเผยแพร่ เป้าหมายและรูปแบบการนำไปใช้ประโยชน์
1 การใช้แผนที่ความคิดเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชานิติปรัชญา ผศ.พิทักษ์  ศศิสุวรรณ ผู้วิจัย 2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/5,000    
2 มาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ผศ.พิทักษ์  ศศิสุวรรณ ผู้วิจัย 2559   -    
3 การสมานฉันท์และสันติวิธีในคดีอาญา กรณีศึกษาศาลจังหวัดเชียงราย ผศ.พิทักษ์  ศศิสุวรรณ ผู้วิจัย 2557   -    
4 กระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเชียงราย :  ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผศ.พิทักษ์  ศศิสุวรรณ ผู้วิจัย 2556   -    

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง ปีที่ทำวิจัย ปีที่เผยแพร่ แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย รูปแบบการเผยแพร่ เป้าหมายและรูปแบบการนำไปใช้ประโยชน์
1 ความตระหนักรู้กฎหมายของนักศึกษาจากการเรียนการอสนวิชากฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์วรณัฐ บุญเจริญ ผู้วิจัย 2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/5,000    
2 สำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของสำนักวิชานิติศาสตร์  อาจารย์วรณัฐ บุญเจริญ,
นายปฐมพงษ์  เมืองขาว
ผู้วิจัย,
ผู้ช่วยนักวิจัย
2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/5,000    
3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต” อาจารย์วรณัฐ บุญเจริญ,
นายปฐมพงษ์  เมืองขาว
ผู้วิจัย,
ผู้ช่วยนักวิจัย
2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/5,000    
4 วิจัยภาวะการมีงานทำของบัณฑิตกฎหมาย อาจารย์วรณัฐ บุญเจริญ,
นายปฐมพงษ์  เมืองขาว
ผู้วิจัย,
ผู้ช่วยนักวิจัย
2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/5,000    
5 ความตระหนักรู้ของประชาชนต่อความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อาจารย์วรณัฐ บุญเจริญ ผู้วิจัย 2559   -    

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง ปีที่ทำวิจัย ปีที่เผยแพร่ แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย รูปแบบการเผยแพร่ เป้าหมายและรูปแบบการนำไปใช้ประโยชน์
1 การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมายโดยใช้การอภิปรายกลุ่ม อาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ ผู้วิจัย 2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/5,000    
2 การจัดการเรียนรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ ผู้วิจัย 2556   -    

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง ปีที่ทำวิจัย ปีที่เผยแพร่ แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย รูปแบบการเผยแพร่ เป้าหมายและรูปแบบการนำไปใช้ประโยชน์
1 การบังคับใช้กฎหมายในการจัดการโบราณสถานกับการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย อาจารย์สุรพี โพธิสาราช ผู้วิจัย 2560   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ/366,200    
2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชัภฏเชียงราย อาจารย์สุรพี โพธิสาราช และนายปฐมพงษ์ เมืองขาว ผู้วิจัย,
ผู้ช่วยนักวิจัย
2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/40,000    
3 การใช้กรณีศึกษากับการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชากฎหมายลักษณะครอบครัว อาจารย์สุรพี โพธิสาราช ผู้วิจัย 2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/5,000    
4 สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อาจารย์สุรพี โพธิสาราช ผู้วิจัย 2558   -    
5 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสัญญา:ศึกษากรณีการตั้งครรภ์แทน อาจารย์สุรพี โพธิสาราช ผู้วิจัย 2557   -    

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง ปีที่ทำวิจัย ปีที่เผยแพร่ แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย รูปแบบการเผยแพร่ เป้าหมายและรูปแบบการนำไปใช้ประโยชน์
1 การกำหนดระยะเวลาบังคับคดีแพ่ง ผศ.สว่าง กันศรีเวียง ผู้วิจัย 2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/5,000    
2 การยกฐานะศาลแขวงเวียงป่าเป้า ผศ.สว่าง กันศรีเวียง ผู้วิจัย 2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/86,000    
3 The Problems of the Acquisition of Copyright and Neighboring Rights ผศ.สว่าง กันศรีเวียง ผู้วิจัย 2559   -    

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง ปีที่ทำวิจัย ปีที่เผยแพร่ แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย รูปแบบการเผยแพร่ เป้าหมายและรูปแบบการนำไปใช้ประโยชน์
1 แนวทางการสอนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อาจารย์พชรวรรณ ขำตุ้ม ผู้วิจัย 2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/5,000    

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง ปีที่ทำวิจัย ปีที่เผยแพร่ แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย รูปแบบการเผยแพร่ เป้าหมายและรูปแบบการนำไปใช้ประโยชน์
1 รายงานการวิจัยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการจัดกิจกรรมการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานของหลักสูตรนิติศาสตร์และการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2558 อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล
อาจารย์สุรพี โพธิสาราช
ผู้วิจัย 2559   -    
2 รายงานการวิจัยผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2558 อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล
อาจารย์สุรพี โพธิสาราช
ผู้วิจัย 2559   -    
3 รายงานการวิจัยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล
อาจารย์สุรพี โพธิสาราช
ผู้วิจัย 2559   -    
4 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประจำปี 2559 อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล ผู้วิจัย 2559   -    
5 รายงานผลการทดสอบความรู้พื้นฐานทางกฎหมายหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2559 อาจารย์พชรวรรณ ขำตุ้ม ผู้วิจัย 2559   -    
6 รายงานการวิจัยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2558 อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล ผู้วิจัย 2559   -    
7 รายงานการวิจัยการประเมินระบบและกลไกการปฏิบัติงานและประเมินกระบวนการปฏิบัติงานตามระบบและกลไกที่กำหนด ภายใต้หลักประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล ผู้วิจัย 2559   -    
8 รายงานการวิจัยผลการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2558 อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล ผู้วิจัย 2559   -    
9 รายงานการวิจัยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2558 อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล ผู้วิจัย 2559   -    
10 รายงานการวิจัยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการจัดกิจกรรม
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2558
อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล
อาจารย์สุรพี โพธิสาราช
ผู้วิจัย 2559   -    
11 รายงานการวิจัยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการจัดกิจกรรม
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2558
อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล ผู้วิจัย   2559 - วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559  นำไปพัฒนาและสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
12 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิรายวิชากฎหมายลักษณะล้มละลายด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล ผู้วิจัย   2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/5,000    

 

การเผยแพร่ บทความ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ 
สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อ - สกุล เผยแพร่ในงาน รูปแบบการเผยแพร่ สถานที่เผยแพร่ ปีที่นำเสนอ เป้าหมายและรูปแบบการนำไปใช้ประโยชน์
1 การละเมิดลิขสิทธิ์แผ่นบันทึกเสียง CD - DVD  ในเขตเศรษฐกิจชายแดน : กรณีศึกษาในพื้นที่ชายแดน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไทย,พม่า
The Infringement of Audio Visual products in Border Economic Zones: A case study of border areas in Mae Sai District, Chiang Rai Province,Thailand, Myanmar
ผศ.สว่าง กันศรีเวียง  ASEAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture,and Environmental Stability  การนำเสนอผลงาน  โรงแรมมัณฑะเลย์ ฮิลล์ รีสอร์ท  ประเทศพม่า   8-12 พฤษภาคม 2557  เป็นประโยชน์ทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2  การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบพิธีการส่งออกลำไยผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
A Study of the Longan Export Pattern Development through the 4th Thai-Lao Friendship Bridge

 ผศ.ทศพร มูลรัตน์   ASEAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability การนำเสนอผลงาน    โรงแรมมัณฑะเลย์ ฮิลล์ รีสอร์ท  ประเทศพม่า  8-12 พฤษภาคม 2557  เป็นประโยชน์ทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3  กระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเชียงราย : การศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองในเขตอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
Justice Process in Chiang Rai Province: A Study of guideline for Solving illegal immigration in Chang Saen District, Chiang Rai Province
 ผศ.พิทักษ์ ศศิสุวรรณ  ASEAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability  การนำเสนอผลงาน   โรงแรมมัณฑะเลย์ ฮิลล์ รีสอร์ท  ประเทศพม่า   8-12 พฤษภาคม 2557  เป็นประโยชน์ทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 The Problems of the Acquisition of Copyright and Neighboring Rights  ผศ.สว่าง กันศรีเวียง    การนำเสนอผลงาน  ประเทศฟิลิปปินส์ 2559  เป็นประโยชน์ทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5 Agricultural and Residential Land Allocation in Legal Dimension of the High Land Underprivileged People in Chiangrai ผศ.ทศพร    มูลรัตน์   การนำเสนอผลงาน ประเทศฟิลิปปินส์ 2559  เป็นประโยชน์ทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6 Restorative Justice Process and Peacemaking in Criminal Case: A Study of Chiangrai Provincial Court ผศ.พิทักษ์   ศศิสุวรรณ   การนำเสนอผลงาน ประเทศฟิลิปปินส์ 2559 เป็นประโยชน์ทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7 Legal Problems Regarding a Contract: A Case Study of the Surrogacy อาจารย์สุรพี โพธิสาราช   การนำเสนอผลงาน ประเทศฟิลิปปินส์ 2559 เป็นประโยชน์ทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง