Google
บทความ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ - สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

บทความ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์
สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง ปีที่ทำวิจัย แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
1 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์  หัวหน้าโครงการวิจัย   2559 -
อาจารย์พชรวรรณ  ขำตุ้ม  
อาจารย์สุรชัย  อุฬารวงศ์  
2 การจัดหาพื้นที่ทางการเกษตรและที่อยู่อาศัยตามมิติทางกฎหมายของ ผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์  หัวหน้าโครงการวิจัย   2558 -
อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช  
นางเยาวลักษณ์ พุ่มวิเชียร  
3 สิทธิการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์ ผู้วิจัย 2557 -
4 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบพิธีการส่งออกลำไยผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย -ลาว แห่งที่  4  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์  หัวหน้าโครงการวิจัย   2556 -
อาจารย์พชรวรรณ  ขำตุ้ม  
นางสาวอนงค์  โถยะโล  

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง ปีที่ทำวิจัย แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
1 การบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 : ศึกษาเฉพาะกรณีห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย อาจารย์ว่าที่ ร.ต.พิทยา มณีรัตน์ ผู้วิจัย 2559 -

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง ปีที่ทำวิจัย แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
1 มาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย อาจารย์พิทักษ์  ศศิสุวรรณ ผู้วิจัย 2559 -
2 การสมานฉันท์และสันติวิธีในคดีอาญา กรณีศึกษาศาลจังหวัดเชียงราย อาจารย์พิทักษ์  ศศิสุวรรณ ผู้วิจัย 2557 -
3 กระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเชียงราย :  ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อาจารย์พิทักษ์  ศศิสุวรรณ ผู้วิจัย 2556 -

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง ปีที่ทำวิจัย แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
1 ความตระหนักรู้ของประชาชนต่อความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อาจารย์วรณัฐ บุญเจริญ ผู้วิจัย 2559 -

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง ปีที่ทำวิจัย แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
1 การจัดการเรียนรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ ผู้วิจัย 2556 -

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง ปีที่ทำวิจัย แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
1 สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อาจารย์สุรพี โพธิสาราช ผู้วิจัย 2558 -
2 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสัญญา:ศึกษากรณีการตั้งครรภ์แทน อาจารย์สุรพี โพธิสาราช ผู้วิจัย 2557 -

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง ปีที่ทำวิจัย แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
1 The Problems of the Acquisition of Copyright and Neighboring Rights ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง ผู้วิจัย 2559 -

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง ปีที่ทำวิจัย แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
1 รายงานการวิจัยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการจัดกิจกรรมการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานของหลักสูตรนิติศาสตร์และการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2558 อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล
อาจารย์สุรพี โพธิสาราช
ผู้วิจัย 2559 -
2 รายงานการวิจัยผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2558 อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล
อาจารย์สุรพี โพธิสาราช
ผู้วิจัย 2559 -
3 รายงานการวิจัยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล
อาจารย์สุรพี โพธิสาราช
ผู้วิจัย 2559 -
4 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประจำปี 2559 อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล ผู้วิจัย 2559 -
5 รายงานผลกา\รทดสอบความรู้พื้นฐานทางกฎหมายหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2559 อาจารย์พชรวรรณ ขำตุ้ม ผู้วิจัย 2559 -
6 รายงานการวิจัยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2558 อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล ผู้วิจัย 2559 -
7 รายงานการวิจัยการประเมินระบบและกลไกการปฏิบัติงานและประเมินกระบวนการปฏิบัติงานตามระบบและกลไกที่กำหนด ภายใต้หลักประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล ผู้วิจัย 2559 -
8 รายงานการวิจัยผลการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2558 อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล ผู้วิจัย 2559 -
9 รายงานการวิจัยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2558 อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล ผู้วิจัย 2559 -
10 รายงานการวิจัยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการจัดกิจกรรม
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2558
อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล
อาจารย์สุรพี โพธิสาราช
ผู้วิจัย 2559 -