Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

ผลงานด้านวิจัยประจำปี 2559

ลำดับ

ชื่องานวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

แหล่งทุน

งบประมาณ

1

การบังคับใช้กฎหมายในการจัดการโบราณสถานกับการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

อ.สุรพี  โพธิสาราช

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

366,200

2

การกำหนดระยะเวลาบังคับคดีแพ่ง

ผศ. สว่าง กันศรีเวียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000

3

การยกฐานะศาลแขวงเวียงป่าเป้า

ผศ. สว่าง กันศรีเวียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

86,000

4

การใช้กรณีศึกษากับการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชากฎหมายลักษณะครอบครัว

อ. สุรพี  โพธิสาราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000

5

กระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองไทย ศึกษากรณีวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

ผศ. ทศพร มูลรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000

6

การใช้แผนที่ความคิดเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชานิติปรัชญา

ผศ. พิทักษ์ ศศิสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000

7

การพัฒนาวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อกฎหมายในการเรียนวิชาว่าความและถามพยานโดยการฝึกทักษะในการว่าความและถามพยาน

อ. พิทยา มณีรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000

8

ความตระหนักรู้กฎหมายของนักศึกษาจากการเรียนการอสนวิชากฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ. วรณัฐ บุญเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000

9

การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมายโดยใช้การอภิปรายกลุ่ม

 

อ. สุรชัย อุฬารวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000

10

แนวทางการสอนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

อ. พชรวรรณ ขำตุ้ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000

11

แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชัภฏเชียงราย

อ.สุรพี โพธิสาราช และนายปฐมพงษ์ เมืองขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

40,000

12

สำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของสำนักวิชานิติศาสตร์

อ. วรณัฐ บุญเจริญ และนายปฐมพงษ์ เมืองขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000

13

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

อ. วรณัฐ บุญเจริญ และนายปฐมพงษ์ เมืองขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000

14

วิจัยภาวะการมีงานทำของบัณฑิตกฎหมาย

อ. วรณัฐ บุญเจริญ และนายปฐมพงษ์ เมืองขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000

รวม

547,200

 

ผลงานด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ประจำปี 2559

ลำดับ

ชื่องานวิจัย

เจ้าของผลงาน

วัน/ปีที่เผยแพร่

วารสาร/วิธีการเผยแพร่

1.

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  ศศิสุวรรณ

2559

ตำรา

(1)

2.

The Problems of the Acquisition of Copyright and Neighboring Rights

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง

2560

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

(0.40)

3.

Agricultural and Residential Land Allocation in Legal Dimension of the High Land Underprivileged People in Chiangrai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์

2560

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

(0.40)

4.

Restorative Justice Process and Peacemaking in Criminal Case: A Study of Chiangrai Provincial Court

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  ศศิสุวรรณ

2560

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

(0.40)

5.

Legal Problems Regarding a Contract: A Case Study of the Surrogacy

อาจารย์สุรพี โพธิสาราช

2560

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

(0.40)

6.

สภาวการณ์การจ้างงานและสวัสดิการของผู้ใช้แรงงานในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

อาจารย์สุรชัย  อุฬารวงศ์ และอาจารย์พชรวรรณ  ขำตุ้ม

กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

(0.8)

7.

รูปแบบ แนวโน้ม และการรับมือทางกฎหมายซึ่งการกระทำผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21

อาจารย์วรณัฐ  บุญเจริญ

มกราคม - มิถุนายน 2559

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

(0.8)

8.

ประเทศไทย 4.0 : บทบาทของรัฐและการใช้อำนาจรัฐ Thailand 4.0 : State Roles and Exercising of Powers

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง  กันศรีเวียง, อาจารย์วรณัฐ บุญเจริญ, อาจารย์จีรศักดิ์  ดำรงโชคชัยกุล, อาจารย์วาสนา ภัทรนันทกุล และอาจารย์ชุติมันต์ ธรรมขันธ์

ตุลาคม 2559

วารสารวิชาการแด่อาจารย์สมบัติ วอทอง คณบดีผู้ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

9.

วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธิ์ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่มีผลกระทบต่อบริบทท้องถิ่น           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง  กันศรีเวียง

มกราคม – มิถุนายน 2560

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์

10.

พัฒนาการของหลักนิติธรรมในประเทศอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์

มกราคม – มิถุนายน 2560

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์

11.

มาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  ศศิสุวรรณ

มกราคม – มิถุนายน 2560

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์

12.

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับผลกระทบจากการสร้างความร่วมมือการพัฒนาระหว่างประเทศ กรณีศึกษา : อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อาจารย์สุรชัย  อุฬารวงศ์

มกราคม – มิถุนายน 2560

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์