Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

ผลงานด้านวิจัยในปีการศึกษา 2560

ลำดับ

ชื่องานวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

แหล่งทุน

งบประมาณ

1

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000

2

วิจัยภาวะการมีงานทำของบัณฑิตนิติศาสตร์

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000

3

สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของสำนักวิชานิติศาสตร์

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000

4

การศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายการค้าชายแดนที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช

อาจารย์วรณัฐ  บุญเจริญ

อาจารย์สุรชัย  อุฬารวงศ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

387,600

5

การกระทำผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติอย่างร้ายแรง

ผศ.ทศพร  มูลรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12,000

6

การศึกษาบทบัญญัติมังรายศาสตร์เพื่อสังเคราะห์เจตนารมณ์กฎหมาย

ผศ.พิทักษ์  ศศิสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12,000

7

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศาลจังหวัดเชียงแสน

ผศ.สว่าง  กันศรีเวียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12,000

8

ปัญหาการบังคับจำนอง:ศึกษากรณีการบังคับจำนองด้วยการขายทอดตลาดโดยไม่ต้องฟ้องศาล

อาจารย์พชรวรรณ  ขำตุ้ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12,000

9

แนวทางการพัฒนาระบบการบังคับหลักประกันตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12,000

10

แนวคิดและวิธีการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธีตามกฎบัตรสหประชาชาติ

อาจารย์วรณัฐ  บุญเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12,000

11

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กับกลุ่มเครดิตยูเนียนที่ไม่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

อาจารย์สุรชัย  อุฬารวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

13,000

รวม

487,600

 

          ผลงานด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความ และงานวิจัย ในปีการศึกษา 2560 (ภายในประเทศ)

                 สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความ และงานวิจัย ของอาจารย์ประจำสำนักวิชา ในปีการศึกษา 2560 (ภายในประเทศ) มีจำนวนทั้งสิ้น 16 เรื่อง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่องานวิจัย

เจ้าของผลงาน

วัน/ปีที่เผยแพร่

วารสาร/วิธีการเผยแพร่

1

ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

The Legal Issues of the Foreigners’ Working Management Emergency Decree B.E. 2560

ผศ.สว่าง กันศรีเวียง

8 มิ.ย. 2561

การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

2

การประเมิน “เครื่องมือประเมิน” พิชิตความโกงของ ป.ป.ช. กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Assessing the ITA of NACC “Assessment Tools” to Conquer Corruption: A Case Study of the Local Administrative Organization

อ.สุรพี โพธิสาราช

8 มิ.ย. 2561

การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

3

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 กรณีอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก

The Enforcement problem of Dormitory Act B.E.2558 Case of Board of Dormitory Promotion Authority

ผศ.ทศพร  มูลรัตน์

8 มิ.ย. 2561

การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

4

สถานะทางกฎหมายของสิ่งทรงภูมิปัญญาไซเบอร์

The Legal Status of Cyber Intellectual Entity

อ.วรณัฐ บุญเจริญ

8 มิ.ย. 2561

การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

5

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับผู้สูงอายุ

The Elders and the Criminal Justice Process.

ผศ.พิทักษ์ ศศิสุวรรณ

8 มิ.ย. 2561

การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

6

การยกฐานะศาลแขวงเวียงป่าเป้าเป็นศาลจังหวัด

The Promotion of Wiangpapao district court into provincial court.

ผศ.สว่าง กันศรีเวียง

ม.ค.-มิ.ย. 2561

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

7

กระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองไทย ศึกษากรณีวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

The judicial process of the Thai Administrative Court, Study case temporary method before judgment.

 

ผศ.ทศพร มูลรัตน์

ม.ค.-มิ.ย. 2561

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

8

ถอดบทเรียนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542

The Lesson Learned from Trade Competition Act B.E. 2542

อ.สุรพี โพธิสาราช

ม.ค.-มิ.ย. 2561

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

9

วิพากษ์แนวความคิดปรัชญาเต๋า กับการใช้กฎหมายอย่างสันติวิธี

Taoism philosophy and peaceful enforcement of law.

ผศ.พิทักษ์ ศศิสุวรรณ

ม.ค.-มิ.ย. 2561

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

10

ความตระหนักรู้กฎหมายของนักศึกษาจากการเรียนการสอนวิชากฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

Legal Awareness of student in the study of law for daily life subject, Chiang Rai Rajabhat University

อ.วรณัฐ บุญเจริญ

ม.ค.-มิ.ย. 2561

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

11

วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธิ์ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่มีผลกระทบต่อบริบทท้องถิ่น

The Comparative analysis of Greater Mekong Sub-region which affect the local context.

ผศ.สว่าง กันศรีเวียง

ก.ค. – ธ.ค. 2560

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

12

แนวทางการพัฒนาวัตกรรมสื่อการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง

The Guideline Development of Innovative teaching Materials for Citizenship Development.

อ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล

 

ก.ค. – ธ.ค. 2560

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

13

บนเส้นทางอำนาจของ กกต.: กรณีสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมองผ่านบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสามฉบับ

The Route of Election Commission’s power: Looking through 3 versions of Thai constitution regarding the case of ordering a re-election and withdrawing the right of election.

อ.ณัฐกร  วิทิตานนท์

ก.ค. – ธ.ค. 2560

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

14

พัฒนาการของหลักนิติธรรมในประเทศอังกฤษ

The Development of the Rule of the Rule of Law in the United  kingdom.

ผศ.ทศพร  มูลรัตน์

ก.ค. – ธ.ค. 2560

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

15

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับผลกระทบจากการสร้างความร่วมมือการพัฒนาระหว่างประเทศ กรณีศึกษา : อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Social Change and the Effects of the International Cooperation for  Development : A Case Study of Chiang Khong District, Chiang Rai Province

อ.สุรชัย อุฬารวงศ์

ก.ค. – ธ.ค. 2560

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

16

มาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำกลาง จังหวัดเชียงราย

Drugs and Narcotics Counter-Measure of Chiang Rai Central Penitentiary.

ผศ.พิทักษ์ ศศิสุวรรณ

ก.ค. – ธ.ค. 2560

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

 

          ผลงานด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความ และงานวิจัย ในปีการศึกษา 2560 (ต่างประเทศ)

                 สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความ และงานวิจัย ของอาจารย์ประจำสำนักวิชา ในปีการศึกษา 2560 (ต่างประเทศ) มีจำนวนทั้งสิ้น 5 เรื่อง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้            

ลำดับ

ชื่องานวิจัย

เจ้าของผลงาน

วัน/ปีที่เผยแพร่

วารสาร/วิธีการเผยแพร่

1

Research Program on Legislation and Law Enforcement in Judicial Process of Chiangrai Area

ผศ.สว่าง กันศรีเวียง

เผยแพร่ 8-12 ก.ค. 2561 (ตีพิมพ์ 2561)

ประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย และเพื่อเผยแพร่ผลงานงานวิจัย ณ เมืองมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น (0.4)

 

The Situation of The Law Enforcement in Accordance With The Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551 (2008) : A Case Study of Mueang District, Chiang Rai

อาจารย์สุรพี โพธิสาราช

เผยแพร่ 8-12 ก.ค. 2561 (ตีพิมพ์ 2561)

ประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย และเพื่อเผยแพร่ผลงานงานวิจัย ณ เมืองมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น (0.4)

 

The Enforcement Problem of Dormitory Act B’E”2558 in Chiangrai Provine

ผศ.ทศพร  มูลรัตน์

เผยแพร่ 8-12 ก.ค. 2561 (ตีพิมพ์ 2561)

ประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย และเพื่อเผยแพร่ผลงานงานวิจัย ณ เมืองมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น (0.4)

 

Criminal Justice Procedure in Chiangrai Case Study : on Narcotics Preventive and Counter Measure in Muang District

ผศ.พิทักษ์ ศศิสุวรรณ

เผยแพร่ 8-12 ก.ค. 2561 (ตีพิมพ์ 2561)

ประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย และเพื่อเผยแพร่ผลงานงานวิจัย ณ เมืองมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น (0.4)

 

Employment Situation and Welfare of Employees in Mueang District, Chiang Rai Province

อาจารย์สุรชัย  อุฬารวงศ์

เผยแพร่ 8-12 ก.ค. 2561 (ตีพิมพ์ 2561)

ประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย และเพื่อเผยแพร่ผลงานงานวิจัย ณ เมืองมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น (0.4)