ผลงานด้านวิจัยในปีการศึกษา 2560

ลำดับ

ชื่องานวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

แหล่งทุน

งบประมาณ

1

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000

2

วิจัยภาวะการมีงานทำของบัณฑิตนิติศาสตร์

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000

3

สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของสำนักวิชานิติศาสตร์

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000

4

การศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายการค้าชายแดนที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช

อาจารย์วรณัฐ  บุญเจริญ

อาจารย์สุรชัย  อุฬารวงศ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

387,600

5

การกระทำผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติอย่างร้ายแรง

ผศ.ทศพร  มูลรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12,000

6

การศึกษาบทบัญญัติมังรายศาสตร์เพื่อสังเคราะห์เจตนารมณ์กฎหมาย

ผศ.พิทักษ์  ศศิสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12,000

7

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศาลจังหวัดเชียงแสน

ผศ.สว่าง  กันศรีเวียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12,000

8

ปัญหาการบังคับจำนอง:ศึกษากรณีการบังคับจำนองด้วยการขายทอดตลาดโดยไม่ต้องฟ้องศาล

อาจารย์พชรวรรณ  ขำตุ้ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12,000

9

แนวทางการพัฒนาระบบการบังคับหลักประกันตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12,000

10

แนวคิดและวิธีการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธีตามกฎบัตรสหประชาชาติ

อาจารย์วรณัฐ  บุญเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12,000

11

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กับกลุ่มเครดิตยูเนียนที่ไม่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

อาจารย์สุรชัย  อุฬารวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

13,000

รวม

487,600

 

          ผลงานด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความ และงานวิจัย ในปีการศึกษา 2560 (ภายในประเทศ)

                 สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความ และงานวิจัย ของอาจารย์ประจำสำนักวิชา ในปีการศึกษา 2560 (ภายในประเทศ) มีจำนวนทั้งสิ้น 16 เรื่อง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่องานวิจัย

เจ้าของผลงาน

วัน/ปีที่เผยแพร่

วารสาร/วิธีการเผยแพร่

1

ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

The Legal Issues of the Foreigners’ Working Management Emergency Decree B.E. 2560

ผศ.สว่าง กันศรีเวียง

8 มิ.ย. 2561

การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

2

การประเมิน “เครื่องมือประเมิน” พิชิตความโกงของ ป.ป.ช. กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Assessing the ITA of NACC “Assessment Tools” to Conquer Corruption: A Case Study of the Local Administrative Organization

อ.สุรพี โพธิสาราช

8 มิ.ย. 2561

การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

3

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 กรณีอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก

The Enforcement problem of Dormitory Act B.E.2558 Case of Board of Dormitory Promotion Authority

ผศ.ทศพร  มูลรัตน์

8 มิ.ย. 2561

การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

4

สถานะทางกฎหมายของสิ่งทรงภูมิปัญญาไซเบอร์

The Legal Status of Cyber Intellectual Entity

อ.วรณัฐ บุญเจริญ

8 มิ.ย. 2561

การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

5

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับผู้สูงอายุ

The Elders and the Criminal Justice Process.

ผศ.พิทักษ์ ศศิสุวรรณ

8 มิ.ย. 2561

การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

6

การยกฐานะศาลแขวงเวียงป่าเป้าเป็นศาลจังหวัด

The Promotion of Wiangpapao district court into provincial court.

ผศ.สว่าง กันศรีเวียง

ม.ค.-มิ.ย. 2561

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

7

กระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองไทย ศึกษากรณีวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

The judicial process of the Thai Administrative Court, Study case temporary method before judgment.

 

ผศ.ทศพร มูลรัตน์

ม.ค.-มิ.ย. 2561

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

8

ถอดบทเรียนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542

The Lesson Learned from Trade Competition Act B.E. 2542

อ.สุรพี โพธิสาราช

ม.ค.-มิ.ย. 2561

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

9

วิพากษ์แนวความคิดปรัชญาเต๋า กับการใช้กฎหมายอย่างสันติวิธี

Taoism philosophy and peaceful enforcement of law.

ผศ.พิทักษ์ ศศิสุวรรณ

ม.ค.-มิ.ย. 2561

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

10

ความตระหนักรู้กฎหมายของนักศึกษาจากการเรียนการสอนวิชากฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

Legal Awareness of student in the study of law for daily life subject, Chiang Rai Rajabhat University

อ.วรณัฐ บุญเจริญ

ม.ค.-มิ.ย. 2561

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

11

วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธิ์ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่มีผลกระทบต่อบริบทท้องถิ่น

The Comparative analysis of Greater Mekong Sub-region which affect the local context.

ผศ.สว่าง กันศรีเวียง

ก.ค. – ธ.ค. 2560

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

12

แนวทางการพัฒนาวัตกรรมสื่อการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง

The Guideline Development of Innovative teaching Materials for Citizenship Development.

อ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล

 

ก.ค. – ธ.ค. 2560

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

13

บนเส้นทางอำนาจของ กกต.: กรณีสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมองผ่านบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสามฉบับ

The Route of Election Commission’s power: Looking through 3 versions of Thai constitution regarding the case of ordering a re-election and withdrawing the right of election.

อ.ณัฐกร  วิทิตานนท์

ก.ค. – ธ.ค. 2560

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

14

พัฒนาการของหลักนิติธรรมในประเทศอังกฤษ

The Development of the Rule of the Rule of Law in the United  kingdom.

ผศ.ทศพร  มูลรัตน์

ก.ค. – ธ.ค. 2560

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

15

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับผลกระทบจากการสร้างความร่วมมือการพัฒนาระหว่างประเทศ กรณีศึกษา : อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Social Change and the Effects of the International Cooperation for  Development : A Case Study of Chiang Khong District, Chiang Rai Province

อ.สุรชัย อุฬารวงศ์

ก.ค. – ธ.ค. 2560

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

16

มาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำกลาง จังหวัดเชียงราย

Drugs and Narcotics Counter-Measure of Chiang Rai Central Penitentiary.

ผศ.พิทักษ์ ศศิสุวรรณ

ก.ค. – ธ.ค. 2560

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

 

          ผลงานด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความ และงานวิจัย ในปีการศึกษา 2560 (ต่างประเทศ)

                 สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความ และงานวิจัย ของอาจารย์ประจำสำนักวิชา ในปีการศึกษา 2560 (ต่างประเทศ) มีจำนวนทั้งสิ้น 5 เรื่อง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้            

ลำดับ

ชื่องานวิจัย

เจ้าของผลงาน

วัน/ปีที่เผยแพร่

วารสาร/วิธีการเผยแพร่

1

Research Program on Legislation and Law Enforcement in Judicial Process of Chiangrai Area

ผศ.สว่าง กันศรีเวียง

เผยแพร่ 8-12 ก.ค. 2561 (ตีพิมพ์ 2561)

ประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย และเพื่อเผยแพร่ผลงานงานวิจัย ณ เมืองมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น (0.4)

 

The Situation of The Law Enforcement in Accordance With The Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551 (2008) : A Case Study of Mueang District, Chiang Rai

อาจารย์สุรพี โพธิสาราช

เผยแพร่ 8-12 ก.ค. 2561 (ตีพิมพ์ 2561)

ประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย และเพื่อเผยแพร่ผลงานงานวิจัย ณ เมืองมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น (0.4)

 

The Enforcement Problem of Dormitory Act B’E”2558 in Chiangrai Provine

ผศ.ทศพร  มูลรัตน์

เผยแพร่ 8-12 ก.ค. 2561 (ตีพิมพ์ 2561)

ประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย และเพื่อเผยแพร่ผลงานงานวิจัย ณ เมืองมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น (0.4)

 

Criminal Justice Procedure in Chiangrai Case Study : on Narcotics Preventive and Counter Measure in Muang District

ผศ.พิทักษ์ ศศิสุวรรณ

เผยแพร่ 8-12 ก.ค. 2561 (ตีพิมพ์ 2561)

ประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย และเพื่อเผยแพร่ผลงานงานวิจัย ณ เมืองมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น (0.4)

 

Employment Situation and Welfare of Employees in Mueang District, Chiang Rai Province

อาจารย์สุรชัย  อุฬารวงศ์

เผยแพร่ 8-12 ก.ค. 2561 (ตีพิมพ์ 2561)

ประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย และเพื่อเผยแพร่ผลงานงานวิจัย ณ เมืองมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น (0.4)

redtube teen porn sex sert porno turk porno baldiz sex ensest hikayeler redtube porno redtube fuck porns xvideos teen porn sexfree ametuer porno lesbian porno xhamster anal porno analpornsex fuck movie porn brazzers
online mario games mario games