Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

รายการข้อมูล

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

1. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน

360,000

181,000

487,600

2. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก

-

366,200

-

    รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

360,000

547,200

487,600

3. จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)

8

8

8

4. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

45,000

68,400

60,950