Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

รายการข้อมูล

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

1. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน

360,000

181,000

487,600

275,000

2. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก

-

366,200

-

-

    รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

360,000

547,200

487,600

275,000

3. จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)

8

8

8

8

4. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

45,000

68,400

60,950

34,375

 

งบประมาณที่จัดสรรสนับสนุนงานวิจัย ตามแผนปฏิบัติการของสำนักวิชานิติศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ.  วิจัยสร้างองค์ความรู้   วิจัยสถาบัน 
2559 280,000 20,000
2560 60,000 60,000
2561 85,000 15,000
2562 80,000 15,000