istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat depolama ev esyasi depolama เงินสนับสนุนงานวิจัย

Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

รายการข้อมูล

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

1. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน

360,000

181,000

487,600

2. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก

-

366,200

-

    รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

360,000

547,200

487,600

3. จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)

8

8

8

4. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

45,000

68,400

60,950