Google
แหล่งทุนวิจัย - สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

 1.แหล่งทุนวิจัยภายในประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงบประมาณ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ‎สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 2. ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน
- ระบบการจัดการฐานข้อมูลผลงานวิจัย มร.ชร.
- ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC
- คลังข้อมูลงานวิจัยไทย
- ฐานข้อมูล CMU e-Research
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย

 

3. ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย
- แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในที่ต่างๆ
- รายชื่อวารสารระดับชาติและนานาชาติที่อยู่นอกเหนือฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ให้การรับรอง