Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

 1.เว็บไซต์แหล่งทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

 2.เว็บไซต์แหล่งทุนวิจัยภายในประเทศ 

- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงบประมาณ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กรมควบคุมมลพิษ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ


 3. เว็บไซต์ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน

- ระบบการจัดการฐานข้อมูลผลงานวิจัย มร.ชร.
- ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC
- คลังข้อมูลงานวิจัยไทย
- ฐานข้อมูล CMU e-Research
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย

 

4. เว็บไซต์ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย
- แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในที่ต่างๆ
- รายชื่อวารสารระดับชาติและนานาชาติที่อยู่นอกเหนือฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ให้การรับรอง

sisli escort