Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

 1.เว็บไซต์แหล่งทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

 2.เว็บไซต์แหล่งทุนวิจัยภายในประเทศ 

- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงบประมาณ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กรมควบคุมมลพิษ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ


 3. เว็บไซต์ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน

- ระบบการจัดการฐานข้อมูลผลงานวิจัย มร.ชร.
- ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC
- คลังข้อมูลงานวิจัยไทย
- ฐานข้อมูล CMU e-Research
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย

 

4. เว็บไซต์ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย
- แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในที่ต่างๆ
- รายชื่อวารสารระดับชาติและนานาชาติที่อยู่นอกเหนือฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ให้การรับรอง

bayşanslı giriş

การประกันมาตราฐานขั้นต่ำด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยมอบหมายให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดำเนินงานเกี่ยวกับการทดสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนจบการศึกษา
แจ้งนักศึกษา 2 ปี (เทียบโอน) รหัส 54-48 และนักศึกษา 4 ปี รหัส 53-48 ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนจบการศึกษา ได้ในวัน เสาร์-พุธ เวลา 8.30-14.00 ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. - 5 เม.ย. 2556 พร้อมชำระค่าดำเนินการทดสอบ 100 บาท

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (138.pdf)เอกสารแนบ 155 kB

อัพเดทข่าววันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ | จาก สำนักสื่อสารองค์กร  

          มร.ชร. สนองความต้องการเสียงเรียกร้องของนักศึกษา ปรับสวน CRU Love เป็นสนามฟุตบอล คืนนักศึกษา เพื่อเพิ่มพื้นที่สนามกีฬาและส่งเสริมนักศึกษาได้ออกกำลังกาย เผยวิธีการคืนพื้นที่สามารถนำวัสดุจากสวนเดิมไปใช้ประโยชน์ที่อื่นได้ ด้านนักศึกษาดีใจได้สนามคืน พ้อที่ผ่านมาสนามกีฬามีน้อย.             ผศ.เจษฎา สุวรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า ตามที่นักศึกษาได้เรียกร้องขอสถานที่ใช้สำหรับการออกกำลังและจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงสวนสวน CRU LOVE ให้เป็นสนามฟุตบอลดังเดิมแล้ว และยังได้ทำการปรับสนามบาสเกตบอล เล่นกีฬาฟุตซอลได้ 4 สนาม โดยงภายในศูนย์กีฬา Spot Complex 

          “สำหรับแนวทางการปรับสวน Love ให้เป็นสนามฟุตบอลนั้น เรามีแนวคิดที่จะนำวัสดุเดิมไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีก โดยตอนนี้ได้มีการรื้อกระเบื้องที่อยู่ในบริเวณสวนฯ และได้นำไปปูทางเท้าเข้าอาคารเรียนรวม 1 หรืออาคาร 26 ส่วนต้นไม้ใหญ่นั้นขณะนี้ก็ได้นำกระสอบมาห่อราก และนำไปอนุบาลเพื่อให้มันแข็งแรง และจะกลับเอามาปลูกในสถานที่ที่เหมาะสมในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน จะทำให้ต้นไม่ไม่ตาย เพราะมหาวิทยาลัยตั้งใจจะปลูกเป็นแนวยาว ตามถนน เส้นทางตั้งแต่แยก สวน CRU LOVE ลงไปถึงแยกทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อีกเส้นทางหนึ่งในมหาวิทยาลัย ซึ่งจากนั้นสวนฯ ก็จะค่อยคืนสภาพเป็นสนามฟุตบอลดังเดิม” ผศ.เจษฏา กล่าว             ด้าน นายวัฒนะ เกษมราษฏร์ นายกองค์การนักศึกษา 2555 กล่าวว่า ความรู้สึกดีใจที่จะได้พื้นที่ในการเล่นกีฬาคืน เพราะพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) นั้นกว้างขวางมาก  แต่ไม่มีสนามให้กับนักศึกษา นักกีฬาของมหาวิทยาลัยเล่น หรือฝึกซ้อมกีฬา             “ส่วนที่ทำเป็นสวนเลิฟ นั้นก็ดีอยู่ เพราะเป็นการสร้างเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ให้เป็นที่เดิน – วิ่งเล่น ก็ใช่ แต่งบประมาณที่ได้นำไปใช้ในครั้งนี้ นั้นมันคุ้มกันไหม มหาวิทยาลัยฯมีพื้นที่ไว้สำหรับเดิน ออกกำลังอย่างอื่นกว้างขวาง โดยเฉพาะ มร.ชร. มีสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สวนอุ้ย” อยู่แล้วสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และออกกำลังกายเป็นอย่างดี นักศึกษา นักท่องเที่ยว ประชาชนชาวตำบลบ้านดู่ หรือประชาชน องค์กรทั่วไปพาครอบครัวมาท่องเที่ยว ทำกิจกรรมร่วมกันทุกวัน” นายกองค์การนักศึกษา กล่าว             ด้านนายจักรกฤษ กงจักร ประธานสภานักศึกษา กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่จะได้พื้นที่ในการเล่นกีฬาคืน เพราะสนามฟุตบอล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) มีน้อย ที่ไม่เพียงพอ อีกอย่างสนามที่มีอยู่เขายกให้ทีมฟุตบอลเชียงรายฯ ไปใช้ในเป็นสนามซ้อม โดยไม่ให้นักศึกษาเข้าไปใช้สนาม ทั้งๆที่งบประมาณที่จัดทำสนาม นั้น ส่วนหนึ่งก็เป็นค่าเทอมของนักศึกษา เพราะทุกวันนี้นักศึกษาไปแย่งใช้สนามบาสเกตบอลสำหรับเล่นฟุตบอลหรือบางกลุ่มไปใช้สนามหน้าอาคารหน้าคณะเล่นฟุตบอล ซึ่งอาจเกิดอันตรายหรือบางครั้งอาจเตะบอลไปโดนกระจกอาคารต่างๆ ทำให้เกิดความสูญเสียแก่อาคารได้

          “รู้สึกดีมากที่จะได้สนามฟุตบอลคืนมา และขอระบบไฟสนามฟุตบอล ที่ติดตั้งทั้ง 4 มุมด้วยครับ เพราะนักศึกษากว่าจะเรียนเสร็จก็ 17.30 น. เวลาที่ไปใช้สนามจะอยู่เล่นถึง 21.00 น. เพื่อความปลอดภัยจึงควรมีการติดตั้งไฟฟ้าด้วย” นายจักรกฤษ กล่าว.

แหล่งอ้างอิง : http://www.crru.ac.th/information_detail.asp?in_id=56