1.เว็บไซต์แหล่งทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

 2.เว็บไซต์แหล่งทุนวิจัยภายในประเทศ 

- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงบประมาณ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กรมควบคุมมลพิษ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ


 3. เว็บไซต์ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน

- ระบบการจัดการฐานข้อมูลผลงานวิจัย มร.ชร.
- ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC
- คลังข้อมูลงานวิจัยไทย
- ฐานข้อมูล CMU e-Research
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย

 

4. เว็บไซต์ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย
- แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในที่ต่างๆ
- รายชื่อวารสารระดับชาติและนานาชาติที่อยู่นอกเหนือฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ให้การรับรอง

redtube teen porn sex sert porno turk porno baldiz sex ensest hikayeler redtube porno redtube fuck porns xvideos teen porn sexfree ametuer porno lesbian porno xhamster anal porno analpornsex fuck movie porn brazzers
online mario games mario games