Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | ISSN 2539-7222

     ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์” ของสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

     วารสารฯ รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และทางสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ Peer Reviews ทุก ๆบทความก่อนตีพิมพ์ในวารสาร

Number 3 Volume 1 : January - June 2019
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มิถุนายน 2562
Number 2 Volume 2 : July - December 2018
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Number 2 Volume 1 : January - June 2018
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มิถุนายน 2561
Number 1 Volume 2 : July - December 2017
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
Number 1 Volume 1 : January - June 2017
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มิถุนายน 2560

หลักเกณฑ์และรูปแบบ


คำสั่งแต่งตั้ง


เงินสนับสนุนงานวิจัย

ผลงานด้านวิจัยในปีการศึกษา 2561

                 สำหรับผลงานวิชาการ บทความ และงานวิจัย ของอาจารย์ประจำสำนักวิชา ในปีการศึกษา 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 15 เรื่อง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่องานวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

แหล่งทุน

งบประมาณ

1

วิจัยภาระการมีงานทำของบัณฑิตนิติศาสตร์

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000

2

สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของสำนักวิชานิติศาสตร์

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000

3

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

อาจารย์สุรพี  โพธิสาราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5,000

4

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการพัฒนาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ผศ.สว่าง  กันศรีเวียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

40,000

5

การพัฒนาแนวทางบังคับใช้กฎหมายเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่โบราณสถานของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ผศ.พิทักษ์ ศศิสุวรรณ
อ.สุรพี  โพธิสาราช
อ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

70,000

6

อำนาจทับซ้อนในการพัฒนาพื้นที่โบราณสถาน ตามอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

อ.สุรชัย  อุฬารวงศ์
อ.วรณัฐ  บุญเจริญ
ผศ.ทศพร มูลรัตน์
อ.พชรวรรณ  ขำตุ้ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

70,000

7

การลงโทษทางปกครองในการกระทำผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ

ผศ.ทศพร มูลรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8,000

8

แนวปฏิบัติที่ดีในการขอปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอาญา

ผศ.พิทักษ์ ศศิสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8,000

9

ปัญหามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 เพื่อตอบสนองท้องถิ่น

ผศ.สว่าง กันศรีเวียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8,000

10

สิทธิมนุษยชน :ศึกษาเปรียบเทียบในทางพุทธศาสนา

รศ.ดิเรก ควรสมาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8,000

11

มาตรการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดของเด็กเยาวชน

อ.พชรวรรณ ขำตุ้ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8,000

12

ผลกระทบจากกระบวนการล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 กรณีบุคคลที่ถูกต้องล้มละลายมีฐานะเป็นข้าราชการ

อ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8,000

13

การพลิกผันด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลในกระบวนการยุติธรรม

อ.วรณัฐ บุญเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8,000

14

ปัญหาการถูกจำกัดสิทธิ์ในการรับผลประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ศึกษากรณีเงินเหน็จชราภาพ และเงินบำนาญชราภาพ

อ.สุรชัย อุฬารวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8,000

15

สถานการณ์การพัฒนากฎหมาย “ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” ในประเทศไทย

อ.สุรพี โพธิสาราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

16,000

รวม

275,000

 

          ผลงานด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความ และงานวิจัย ในปีการศึกษา 2561 (ภายในประเทศ)

                 สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความ และงานวิจัย ของอาจารย์ประจำสำนักวิชา ในปีการศึกษา 2561 (ภายในประเทศ) มีจำนวนทั้งสิ้น 6 เรื่อง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่องานวิจัย

เจ้าของผลงาน

วัน/ปีที่เผยแพร่

วารสาร/วิธีการเผยแพร่

1

การประเมิน “เครื่องมือประเมิน” พิชิตความโกงของ ป.ป.ช. กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย

the ITA of NACC “Assessment Tools” for the Corruption Conquer A Case Study of the Local Administrative Organization Chiang Rai

อ.สุรพี โพธิสาราช

กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

The Legal Issues of the Foreigners’ Working Management Emergency Decree B.E. 2560

ผศ.สว่าง กันศรีเวียง 

8 มิ.ย. 2561
(เอกสารเผยแพร่เดือนกันยายน 2561)

การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

3

การประเมิน “เครื่องมือประเมิน” พิชิตความโกงของ ป.ป.ช. กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Assessing the ITA of NACC “Assessment Tools” to Conquer Corruption: A Case Study of the Local Administrative Organization

อ.สุรพี โพธิสาราช

8 มิ.ย. 2561
(เอกสารเผยแพร่เดือนกันยายน 2561)

การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

4

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 กรณีอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก

The Enforcement problem of Dormitory Act B.E.2558 Case of Board of Dormitory Promotion Authority

ผศ.ทศพร  มูลรัตน์

8 มิ.ย. 2561
(เอกสารเผยแพร่เดือนกันยายน 2561)

การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

5

สถานะทางกฎหมายของสิ่งทรงภูมิปัญญาไซเบอร์

The Legal Status of Cyber Intellectual Entity

อ.วรณัฐ บุญเจริญ

8 มิ.ย. 2561
(เอกสารเผยแพร่เดือนกันยายน 2561)

การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

6

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับผู้สูงอายุ

The Elders and the Criminal Justice Process.

ผศ.พิทักษ์ ศศิสุวรรณ 

8 มิ.ย. 2561
(เอกสารเผยแพร่เดือนกันยายน 2561)

การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1