Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | ISSN 2539-7222

     ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์” ของสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

     วารสารฯ รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และทางสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ Peer Reviews ทุก ๆบทความก่อนตีพิมพ์ในวารสาร

Number 3 Volume 1 : January - June 2019
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มิถุนายน 2562
Number 2 Volume 2 : July - December 2018
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Number 2 Volume 1 : January - June 2018
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มิถุนายน 2561
Number 1 Volume 2 : July - December 2017
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
Number 1 Volume 1 : January - June 2017
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มิถุนายน 2560

หลักเกณฑ์และรูปแบบ


คำสั่งแต่งตั้ง