Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์

สื่อการสอนออนไลน์


แบบประเมินออนไลน์

สำนักวิชานิติศาสตร์

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ 088-251-0829
อ.พิทักษ์ ศศิสุวรรณ อาจารย์สำนักวิชานิติศาสตร์ 080-1330328
อ.สุรพี โพธิสาราช รองคณบดี 085-7067373
อ.พิทยา มณีรัตน์ อาจารย์สำนักวิชานิติศาสตร์ 081-9615032
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์ ผู้ช่วยคณบดี 095-1466635
อ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล ผู้ช่วยคณบดี 0922685514
อ.พชรวรรณ ขำตุ้ม อาจารย์สำนักวิชานิติศาสตร์ 083-1896189
อ.สุรชัย อุฬารวงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชากฎหมาย 081-7651721
อ.วรณัฐ บุญเจริญ อาจารย์สำนักวิชานิติศาสตร์ 0867319356