Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์

สื่อการสอนออนไลน์


แบบประเมินออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง

การติดต่อ

รูป

คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์

ที่อยู่:
สำนักวิชานิติศาสตร์

โทรศัพท์: 053-776000 ต่อ 1401

โทรสาร: 053-776137 ต่อ 108

โทรศัพท์เคลื่อนที่: 088-251-0829

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

 อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) และ ภาคปกติ (เสาร์ - อาทิตย์)