Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิชานิติศาสตร์

          ที่ตั้ง 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
         สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เดิมมีสถานะเป็นโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ต่อมาสถาบันราชภัฏเชียงรายได้มีการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์จึงได้ย้ายมาสังกัดคณะสังคมศาสตร์  ในปีการศึกษา 2547 สถาบันราชภัฏเชียงรายได้ยกระดับฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ได้มีการแยกโครงสร้างการบริหารงานภายใน  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์จึงได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักวิชา โดยมติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา

 

         สำนักวิชานิติศาสตร์  ได้เปิดสอนนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2543 โดยใช้หลักสูตรของสถาบันราชภัฏ เมื่อนักศึกษารุ่นที่ 1 สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2546  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ได้ดำเนินการขอให้สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภารับรองหลักสูตร  และได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2547   หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาโดยเริ่มนำมาใช้ในจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2547  จนกระทั่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นครั้งที่ 2 เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2549 และมีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุด เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) โดยผ่านการรับรองของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้นำมาใช้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา

 

         สำนักวิชานิติศาสตร์ เดิมชื่อสำนักวิชากฎหมาย และได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อสำนักวิชากฎหมายเป็นสำนักวิชานิติศาสตร์ เพื่อความเป็นสากลในการตั้งชื่อสำนักวิชาฯ เพื่อการสื่อสารให้ผู้เข้าเรียนมีได้มีความเข้าใจ และเพื่อการสืบค้นและเลือกเรียนในสาขาวิชาดังกล่าวได้ถูกต้อง โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ       ให้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักวิชานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เป็นต้นมา ปีการศึกษา 2558 สำนักวิชานิติศาสตร์ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง เนื่องจากครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร  สำนักวิชาฯ ได้จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  วิพากษ์หลักสูตร และจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อให้หลักสูตรมีสอดคล้องกับสถานะการณ์ปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น และนำมาใช้ในปีการศึกษา 2559

 

 

ปรัชญา
      สร้างนักนิติศาสตร์เชิงปฏิบัติการ บนพื้นฐานหลักนิติธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา

 

วิสัยทัศน์
      สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายที่มีคุณภาพ เป็นนักนิติศาสตร์เชิงปฏิบัติการ ภายใต้ระบบที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์กฎหมายเพื่อสร้างโอกาสทางวิชาชีพเพื่อรับใช้สังคม
2. จัดให้บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมของบุคลากรและนักศึกษาของสำนักวิชา
3. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และงานวิจัยด้านกฎหมายและสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป และสร้างจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยและจิตสำนึกรักท้องถิ่น
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกฎหมาย ด้านการพัฒนางานวิจัย ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสังคมและชุมชนท้องถิ่น

 

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพกฎหมาย
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการให้บริการวิชาการแก่สังคมท้องถิ่น สร้างสังคมประชาธิปไตย เปิดโอกาสทางการศึกษาด้านกฎหมายแก่บุคลากรขององค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สังคมและชุมชนท้องถิ่น สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 3. จัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางวิชาชีพด้านกฎหมาย ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งภายในประเทศและประชาคมอาเซียน
 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป เป็นศูนย์กลางเครือข่ายด้านวัฒนธรรมภาคเหนือ
 5. เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบการ จัดการศึกษาและพัฒนาองค์กร สังคม และชุมชนท้องถิ่น

 

เป้าหมาย
 1. พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษาและตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพกฎหมาย
 2. บัณฑิตของสำนักวิชามีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดี ตลอดจนมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและบัณฑิตประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายภายหลังสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
 3. มีโครงการ กิจกรรม เครือข่ายชุมชน ภายใต้คลินิกกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการด้านกฎหมายแก่สังคม โดยมีกิจกรรมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปีการศึกษา
 4. มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการขององค์กร หน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในด้านนิติศาสตร์
 5. นักศึกษา และประชาชน เกิดความตระหนักในเรื่องความเป็นประชาธิปไตย การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติไทยและศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในทุกภาคการศึกษา
 6. มีงานวิจัยที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้กฎหมาย และงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 1. เป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม
 2. มีความรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านกฎหมาย สามารถสร้างโอกาสทางวิชาชีพได้
 3. มีทักษะทางปัญญา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับสถานการณ์ทางสังคมและการประกอบอาชีพด้านกฎหมายได้เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เป้าหมายหลักและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

       ในระยะ 4 ปีของแผนพัฒนาฉบับนี้ สำนักวิชานิติศาสตร์กำหนดเป้าหมายของความสำเร็จไว้ 4 ประการ โดยผ่านการดำเนินงานใน 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการศึกษา เน้นการพัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมการสร้างร่วมมือในการพัฒนากฎหมาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามเอกลักษณ์ของหน่วยงาน เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการวิจัย เน้นการพัฒนางานวิจัยด้านกฎหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการ เน้นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

 

ปณิธาน

ผลิตนักนิติศาสตร์ที่มีระบบคุณธรรม  เนติธรรม  และความสำนึกผิดชอบต่อสังคม

 

อัตลักษณ์บัณฑิตของหน่วยงาน
     มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และเชี่ยวชาญภาคปฏิบัติ ในวิชาชีพกฎหมาย มีความเป็นผู้นำ ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ทำเป็น สร้างงานได้ และมีจิตสาธารณะ

 

เอกลักษณ์ของหน่วยงาน
     สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้คำนึงถึงนักศึกษาและประชาชนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดำริ และต่อต้านยาเสพติด

 

 สำนักวิชานิติศาสตร์เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ที่ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

โดยไม่จำต้องมาเข้าชั้นเรียนที่สำนักวิชานิติศาสตร์จัดให้

“School of Law is
an organization of quality.”

 

 

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่ตั้ง 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 053-766137 , 053-776000 ต่อ 1401
โทรสาร 053-776137 ต่อ 18
facebook: นิติศาสตร์ มรชร.