Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิชานิติศาสตร์

          ที่ตั้ง 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
    สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย เดิมมีสถานะเป็นโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้แยกโครงสร้างจากคณะมนุษยศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ได้สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์ด้วย และได้มีการแยกโครงสร้างการบริหารงานเป็นสำนักวิชากฎหมาย โดยมติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา สำนักวิชานิติศาสตร์ เดิมชื่อสำนักวิชากฎหมายและได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อจากสำนักวิชากฎหมาย เป็นสำนักวิชานิติศาสตร์ เพื่อความเป็นสากลในการตั้งชื่อสำนักวิชา สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อสำนักวิชา โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักวิชานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และใช้ชื่อดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน
          สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดสอนนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2543 นับจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ 17 ปี ซึ่งในขณะที่เปิดสอนได้ใช้หลักสูตรการสอนกลางของสถาบันราชภัฏ และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแรก ๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ และได้รับการรับรองจากสำนักอบรมศึกษาแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา สำนักวิชานิติศาสตร์ มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2546 และสำนักวิชาฯ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาปี พ.ศ. 2547 และได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย จนกระทั่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นครั้งที่ 2 เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2549 และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) โดยผ่านการรับรองของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้นำมาใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 จนถึงปีการศึกษา 2558 สำนักวิชานิติศาสตร์ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งในปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ วิพากษ์หลักสูตร และจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อให้หลักสูตรมีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม กฎหมาย และนโยบายของภาครัฐ และนำมาใช้ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน สำนักวิชาฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่รัฐกำหนด เช่น ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทำให้หลักสูตรปัจจุบันของสำนักวิชาฯ มีความทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิตในอนาคต อีกทั้งสำนักวิชาฯ ได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการบริหารการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงสุด เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของประเทศ
          ปัจจุบันมีนักศึกษาจบการศึกษาแล้วประมาณ 15 รุ่น มีบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพกฎหมายมากมาย เช่น ผู้พิพากษาสบทบ พนักงานอัยการ ตำรวจ ปลัดอำเภอ ทหารบก ทหารเรือ อาจารย์ ครู เจ้าพนักงานบังคับคดี นิติกรของหน่วยงานราชการ ทนายความ เป็นต้น อันเป็นการแสดงถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักวิชาฯ และบัณฑิตสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จนเป็นที่ยอมรับ

 

ปรัชญา
          สร้างนักนิติศาสตร์เชิงปฏิบัติการ บนพื้นฐานหลักนิติธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา

 

วิสัยทัศน์
      “สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายที่มีคุณภาพ เป็นนักนิติศาสตร์เชิงปฏิบัติการ ภายใต้ระบบที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชนท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

 

พันธกิจ
1. ผลิตนักกฎหมายมืออาชีพ มีทักษะปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม 
2. พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการกฎหมายแก่ท้องถิ่น
4. สืบสาน ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
5. พัฒนาการบริหารสำนักวิชานิติศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามพันธกิจ

 

วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตและจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์ให้กับประชาชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ สังคมและท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและส่งเสริมการให้บริการวิชาการด้านกฎหมาย การแก้ไขปัญหาข้อพิพาท เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการบูรณาการกับการจัดการศึกษาของสำนักวิชา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมล้านนาให้คงเป็นเอกลักษณ์
5. เพื่อพัฒนาการบริหารสำนักวิชานิติศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามพันธกิจ

 

อัตลักษณ์บัณฑิตของหน่วยงาน
          นักนิติศาสตร์เชิงปฏิบัติการ มีความรู้คู่คุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. มีความรู้กฎหมายและสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องและยุติธรรม
2. มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติงานในวิชาชีพกฎหมาย
3. มีทักษะการปฏิบัติงานในระดับเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้เมื่อสำเร็จการศึกษา
4. มีความรู้หลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม

 

เอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
          สำนักวิชาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายและบริการท้องถิ่น

 

เป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิชานิติศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
1. บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์และมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และได้รับการเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
4. เป็นผู้นำในการบริการสังคมด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายแก่ท้องถิ่น
5. การสืบสาน ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและเยาวชนตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา
6. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการสำนักวิชาที่มีประสิทธิภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดี

 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาด้านกฎหมายเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสำหรับศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์และบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการกฎหมายภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเพื่อสร้างสังคมเข้มแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงความเป็นเอกลักษณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารของสำนักวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เผยแพร่ภาพลักษณ์ของสำนักวิชาให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ