Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์

          ที่ตั้ง 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

     “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย” เดิมมีสถานะเป็นโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และต่อมาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ได้แยกโครงสร้างออกจากคณะมนุษยศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์จึงได้ย้ายออกมาสังกัดยังสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ต่อจากนั้น ได้มีการแยกโครงสร้างการบริหารงานเป็น “สำนักวิชากฎหมาย” โดยมติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

     วันที่ 25 กันยายน 2558 สำนักวิชากฎหมาย ได้รับความเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้อนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิชานิติศาสตร์” เพื่อความเป็นสากล 

     ต่อมาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้ความเห็นชอบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อของสำนักวิชานิติศาสตร์ เปลี่ยนเป็น “คณะนิติศาสตร์” ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

     สำนักวิชาฯ เปิดสอนนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2543 นับจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี ซึ่งในขณะที่เปิดสอนได้ใช้หลักสูตรการสอนกลางของสถาบันราชภัฏ โดยเป็นสถาบันแรก ๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ และได้รับการรับรองจากสำนักอบรมศึกษาแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2546

     สำนักวิชาฯ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาปี พ.ศ. 2547 และได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย จนกระทั่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 2 เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2549

     ในปี พ.ศ. 2554 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง เนื่องจากครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 วันที่ 15 ธ.ค. 2553 ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 26 มี.ค. 2554 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2554 และได้นำมาใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 จนถึงปีการศึกษา 2558 (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2554)

     ในปี พ.ศ. 2559 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง เนื่องจากครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8 เม.ย. 2559 ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 22 เม.ย. 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2559 และได้นำมาใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 ถึงปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2559)

     และในปี พ.ศ. 2562 - 2563 สำนักวิชานิติศาสตร์ได้ดำเนินโครงการวิพากษ์หลักสูตร และจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้สอดกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจะครบรอบในการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2563 โดยในการปรับปรุงหลักสูตรฯครั้งนี้ มีการปรับเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย รองรับต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต ที่สะท้อนผ่านกระบวนการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลการเรียนของผู้เรียนและการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพิ่มทักษะด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ปรับหลักสูตรโดยจัดกระบวนการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและพระราโชบายที่กำหนดให้การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 3. มีงานทำ - มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยเน้นการเรียนการสอนที่เพิ่มทักษะการปฏิบัติเพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2558 ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 25 พ.ค. 2563 และได้นำมาใช้จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 เป็นต้นมา

     ปัจจุบันมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้วประมาณ 18 รุ่น มีบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพกฎหมายมากมาย อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ปลัดอำเภอ ทหารบก ทหารเรือ ครู อาจารย์ นักวิชาการ เจ้าพนักงานที่ดิน เจ้าพนักงานบังคับคดี ทนายความ นิติกรของหน่วยงานราชการและเอกชน เป็นต้น อันเป็นการแสดงถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาของสำนักวิชานิติศาสตร์ อีกทั้งบัณฑิตนิติศาสตร์ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จนเป็นที่ยอมรับ

 

ปรัชญา

          สร้างนักนิติศาสตร์เชิงปฏิบัติการ บนพื้นฐานหลักนิติธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา

 

พันธกิจ
1. ผลิตนักกฎหมายมืออาชีพ มีทักษะปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม 
2. พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการกฎหมายแก่ท้องถิ่น
4. สืบสาน ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
5. พัฒนาการบริหารสำนักวิชานิติศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามพันธกิจ

 

วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตและจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์ให้กับประชาชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ สังคมและท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและส่งเสริมการให้บริการวิชาการด้านกฎหมาย การแก้ไขปัญหาข้อพิพาท เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการบูรณาการกับการจัดการศึกษาของสำนักวิชา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมล้านนาให้คงเป็นเอกลักษณ์
5. เพื่อพัฒนาการบริหารสำนักวิชานิติศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามพันธกิจ

 

อัตลักษณ์บัณฑิตของหน่วยงาน
          นักนิติศาสตร์เชิงปฏิบัติการ มีความรู้คู่คุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. มีความรู้กฎหมายและสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องและยุติธรรม
2. มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติงานในวิชาชีพกฎหมาย
3. มีทักษะการปฏิบัติงานในระดับเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้เมื่อสำเร็จการศึกษา
4. มีความรู้หลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม