ชื่อหน่วยงาน สำนักวิชานิติศาสตร์

          ที่ตั้ง 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
    สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย เดิมมีสถานะเป็นโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้แยกโครงสร้างจากคณะมนุษยศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ได้สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์ด้วย และได้มีการแยกโครงสร้างการบริหารงานเป็นสำนักวิชากฎหมาย โดยมติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา สำนักวิชานิติศาสตร์ เดิมชื่อสำนักวิชากฎหมายและได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อจากสำนักวิชากฎหมาย เป็นสำนักวิชานิติศาสตร์ เพื่อความเป็นสากลในการตั้งชื่อสำนักวิชา สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อสำนักวิชา โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักวิชานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และใช้ชื่อดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน
          สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดสอนนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2543 นับจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ 17 ปี ซึ่งในขณะที่เปิดสอนได้ใช้หลักสูตรการสอนกลางของสถาบันราชภัฏ และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแรก ๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ และได้รับการรับรองจากสำนักอบรมศึกษาแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา สำนักวิชานิติศาสตร์ มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2546 และสำนักวิชาฯ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาปี พ.ศ. 2547 และได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย จนกระทั่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นครั้งที่ 2 เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2549 และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) โดยผ่านการรับรองของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้นำมาใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 จนถึงปีการศึกษา 2558 สำนักวิชานิติศาสตร์ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งในปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ วิพากษ์หลักสูตร และจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อให้หลักสูตรมีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม กฎหมาย และนโยบายของภาครัฐ และนำมาใช้ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน สำนักวิชาฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่รัฐกำหนด เช่น ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทำให้หลักสูตรปัจจุบันของสำนักวิชาฯ มีความทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิตในอนาคต อีกทั้งสำนักวิชาฯ ได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการบริหารการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงสุด เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของประเทศ
          ปัจจุบันมีนักศึกษาจบการศึกษาแล้วประมาณ 15 รุ่น มีบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพกฎหมายมากมาย เช่น ผู้พิพากษาสบทบ พนักงานอัยการ ตำรวจ ปลัดอำเภอ ทหารบก ทหารเรือ อาจารย์ ครู เจ้าพนักงานบังคับคดี นิติกรของหน่วยงานราชการ ทนายความ เป็นต้น อันเป็นการแสดงถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักวิชาฯ และบัณฑิตสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จนเป็นที่ยอมรับ

 

ปรัชญา
          สร้างนักนิติศาสตร์เชิงปฏิบัติการ บนพื้นฐานหลักนิติธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา

 

วิสัยทัศน์
      “สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายที่มีคุณภาพ เป็นนักนิติศาสตร์เชิงปฏิบัติการ ภายใต้ระบบที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชนท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

 

พันธกิจ
1. ผลิตนักกฎหมายมืออาชีพ มีทักษะปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม 
2. พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการกฎหมายแก่ท้องถิ่น
4. สืบสาน ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
5. พัฒนาการบริหารสำนักวิชานิติศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามพันธกิจ

 

วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตและจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์ให้กับประชาชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ สังคมและท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและส่งเสริมการให้บริการวิชาการด้านกฎหมาย การแก้ไขปัญหาข้อพิพาท เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการบูรณาการกับการจัดการศึกษาของสำนักวิชา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมล้านนาให้คงเป็นเอกลักษณ์
5. เพื่อพัฒนาการบริหารสำนักวิชานิติศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามพันธกิจ

 

อัตลักษณ์บัณฑิตของหน่วยงาน
          นักนิติศาสตร์เชิงปฏิบัติการ มีความรู้คู่คุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. มีความรู้กฎหมายและสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องและยุติธรรม
2. มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติงานในวิชาชีพกฎหมาย
3. มีทักษะการปฏิบัติงานในระดับเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้เมื่อสำเร็จการศึกษา
4. มีความรู้หลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม

 

เอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
          สำนักวิชาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายและบริการท้องถิ่น

 

เป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิชานิติศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
1. บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์และมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และได้รับการเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
4. เป็นผู้นำในการบริการสังคมด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายแก่ท้องถิ่น
5. การสืบสาน ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและเยาวชนตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา
6. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการสำนักวิชาที่มีประสิทธิภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดี

 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาด้านกฎหมายเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสำหรับศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์และบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการกฎหมายภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเพื่อสร้างสังคมเข้มแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงความเป็นเอกลักษณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารของสำนักวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เผยแพร่ภาพลักษณ์ของสำนักวิชาให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

redtube teen porn sex sert porno turk porno baldiz sex ensest hikayeler redtube porno redtube fuck porns xvideos teen porn sexfree ametuer porno lesbian porno xhamster anal porno analpornsex fuck movie porn brazzers
online mario games mario games