Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

หลักสูตรที่เปิดสอน : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2543 โดยมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของสำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติยสภาและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาโดยมีการพัฒนาและปรับปรุงครั้งล่าสุด ซึ่งได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา พ.ศ. 2549 และปัจจุบันนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ครบกำหนดตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรและให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

การรับรองหลักสูตร
    1. คณะกรรมการช้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
    2. กระทรวงศึกษาธิการ
    3. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
    4. วิสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา
    5. สภาทนายความแห่งประเทศไทย

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้รับรองมาตรฐานนักศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีนิติศาสตร์จากสถาบันราชภัฏเชียงราย เทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคำแห่ง ตามข้อบังคับเนติบัณฑิตสภา พ.ศ. 2507 ข้อ 56(2) ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 224 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2546

หลักสูตรนิติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง 2554

หลักสูตรนิติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง 2559

ารรับรองมาตรฐานผู้สอบไล่ได้ปริญญานิติศาสตร์ (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)