Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

หลักสูตรที่เปิดสอน : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2543 โดยมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของสำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติยสภาและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาโดยมีการพัฒนาและปรับปรุงครั้งล่าสุด ซึ่งได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา พ.ศ. 2549 และปัจจุบันนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ครบกำหนดตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรและให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

การรับรองหลักสูตร
          1. คณะกรรมการช้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
          2. กระทรวงศึกษาธิการ
          3. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
          4. วิสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา
          5. สภาทนายความแห่งประเทศไทย

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

     ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้รับรองมาตรฐานนักศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีนิติศาสตร์จากสถาบันราชภัฏเชียงราย เทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคำแห่ง ตามข้อบังคับเนติบัณฑิตสภา พ.ศ. 2507 ข้อ 56(2) ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 224 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2546

 

หลักสูตรนิติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง 2554

หลักสูตรนิติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง 2559

การรับรองมาตรฐานผู้สอบไล่ได้ปริญญานิติศาสตร์ (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)


โปสเตอร์แนะนำสำนักวิชานิติศาสตร์

แผ่นพับแนะนำสำนักวิชานิติศาสตร์

โปสเตอร์หลักสูตรฝึกอบรมทางด้านนิติศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น