หลักสูตรที่เปิดสอน : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร: นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Law Program)

ชื่อปริญญา: นิติศาสตรบัณฑิต [ น.บ. (LL.B.) ]

การรับรองหลักสูตร
    1. คณะกรรมการช้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
    2. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
    3. สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
    4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้รับรองมาตรฐานนักศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีนิติศาสตร์จากสถาบันราชภัฏเชียงราย เทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคำแห่ง ตามข้อบังคับเนติบัณฑิตสภา พ.ศ. 2507 ข้อ 56(2) ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 224 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2546

หลักสูตรนิติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง 2554

หลักสูตรนิติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง 2559

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ารรับรองมาตรฐานผู้สอบไล่ได้ปริญญานิติศาสตร์ (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)

redtube teen porn sex sert porno turk porno baldiz sex ensest hikayeler redtube porno redtube fuck porns xvideos teen porn sexfree ametuer porno lesbian porno xhamster anal porno analpornsex fuck movie porn brazzers
online mario games mario games