istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat depolama ev esyasi depolama วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์

Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | ISSN 2539-7222

     ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์” ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2562 และปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม ธันวาคม) 2562

     วารสารฯ รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และทางสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ Peer Reviews ทุก ๆบทความก่อนตีพิมพ์ ทั้งนี้วารสารปีที่ 3 ผู้ส่งบทความไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์เผยแพร่แต่อย่างใด 

Number 2 Volume 2 : July - December 2018
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Number 2 Volume 1 : January - June 2018
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มิถุนายน 2561
Number 1 Volume 2 : July - December 2017
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
Number 1 Volume 1 : January - June 2017
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มิถุนายน 2560

หลักเกณฑ์และรูปแบบ