Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์

          ที่ตั้ง 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

     “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย” เดิมมีสถานะเป็นโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และต่อมาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ได้แยกโครงสร้างออกจากคณะมนุษยศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์จึงได้ย้ายออกมาสังกัดยังสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ต่อจากนั้น ได้มีการแยกโครงสร้างการบริหารงานเป็น “สำนักวิชากฎหมาย” โดยมติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

     วันที่ 25 กันยายน 2558 สำนักวิชากฎหมาย ได้รับความเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้อนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิชานิติศาสตร์” เพื่อความเป็นสากล 

     ต่อมาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้ความเห็นชอบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อของสำนักวิชานิติศาสตร์ เปลี่ยนเป็น “คณะนิติศาสตร์” ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

     สำนักวิชาฯ เปิดสอนนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2543 นับจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี ซึ่งในขณะที่เปิดสอนได้ใช้หลักสูตรการสอนกลางของสถาบันราชภัฏ โดยเป็นสถาบันแรก ๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ และได้รับการรับรองจากสำนักอบรมศึกษาแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2546

     สำนักวิชาฯ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาปี พ.ศ. 2547 และได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย จนกระทั่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 2 เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2549

     ในปี พ.ศ. 2554 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง เนื่องจากครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 วันที่ 15 ธ.ค. 2553 ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 26 มี.ค. 2554 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2554 และได้นำมาใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 จนถึงปีการศึกษา 2558 (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2554)

     ในปี พ.ศ. 2559 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง เนื่องจากครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8 เม.ย. 2559 ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 22 เม.ย. 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2559 และได้นำมาใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 ถึงปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2559)

     และในปี พ.ศ. 2562 - 2563 สำนักวิชานิติศาสตร์ได้ดำเนินโครงการวิพากษ์หลักสูตร และจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้สอดกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจะครบรอบในการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2563 โดยในการปรับปรุงหลักสูตรฯครั้งนี้ มีการปรับเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย รองรับต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต ที่สะท้อนผ่านกระบวนการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลการเรียนของผู้เรียนและการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพิ่มทักษะด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ปรับหลักสูตรโดยจัดกระบวนการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและพระราโชบายที่กำหนดให้การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 3. มีงานทำ - มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยเน้นการเรียนการสอนที่เพิ่มทักษะการปฏิบัติเพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2558 ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 25 พ.ค. 2563 และได้นำมาใช้จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 เป็นต้นมา

     ปัจจุบันมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้วประมาณ 18 รุ่น มีบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพกฎหมายมากมาย อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ปลัดอำเภอ ทหารบก ทหารเรือ ครู อาจารย์ นักวิชาการ เจ้าพนักงานที่ดิน เจ้าพนักงานบังคับคดี ทนายความ นิติกรของหน่วยงานราชการและเอกชน เป็นต้น อันเป็นการแสดงถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาของสำนักวิชานิติศาสตร์ อีกทั้งบัณฑิตนิติศาสตร์ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จนเป็นที่ยอมรับ

...............

ปรัชญา (Philosophy) : สร้างนักกฎหมายที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายที่มีคุณภาพ ภายใต้ระบบที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น

เอกลักษณ์ (Uniqueness) : เป็นคณะเพื่อการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายและบริการท้องถิ่น

อัตลักษณ์บัณฑิต (Identity) : เป็นนักกฎหมายมืออาชีพ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) : ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดในเชิงพัฒนาสังคม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ประเทศ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติ
5. พัฒนาสำนักวิชานิติศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล

เป้าหมาย (Goals)
1. บัณฑิตนิติศาสตร์มีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถ มีสมรรถนะ และมีจิตสำนึกเพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง และรองรับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของประเทศ
2. ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สามารถต่อยอดในเชิงพัฒนาสังคม หรือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาคอย่างยั่งยืน
3. เป็นหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ เผยแพร่ความรู้ และให้บริการด้านกฎหมายแก่ท้องถิ่น โดยบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานตามพระราโชบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข มีธรรมาภิบาล ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบการบริหารจัดการที่ตอบโจทย์การเป็นคณะเพื่อการพัฒนานักกฎหมายและชุมชนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ (Objective)
1. ผลิตบัณฑิตและจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์ให้กับประชาชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ สังคมและท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและส่งเสริมการให้บริการวิชาการด้านกฎหมาย การแก้ไขปัญหาข้อพิพาท เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการบูรณาการกับการจัดการศึกษาของสำนักวิชา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมล้านนาให้คงเป็นเอกลักษณ์
5. เพื่อพัฒนาการบริหารสำนักวิชานิติศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามพันธกิจ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Desired Attributes of Law Graduates)
1. มีความรู้กฎหมายและสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องและยุติธรรม
2. มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติงานในวิชาชีพกฎหมาย
3. มีทักษะการปฏิบัติงานในระดับเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้เมื่อสำเร็จการศึกษา
4. มีความรู้หลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม

 

 
 
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่ตั้ง 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-776-137 โทรสาร 053-776-137
Fabebook: นิติศาสตร์ มรชร.- ภาพกิจกรรมของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย -

กิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ดำเนินงานและเข้าร่วม ประจำปี 2566 (ระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงปัจจุบัน)
กิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ดำเนินงานและเข้าร่วม ประจำปี 2565 (ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2565)
กิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ดำเนินงานและเข้าร่วม ประจำปี 2564 (ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564)
กิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ดำเนินงานและเข้าร่วม ประจำปี 2563 (ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2563)
กิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ดำเนินงานและเข้าร่วม ประจำปี 2562 (ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562)
กิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ดำเนินงานและเข้าร่วม ประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2561)