Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์


ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

แบบประเมินออนไลน์

ชื่อหลักสูตร: นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Law Program)

ชื่อปริญญา: นิติศาสตรบัณฑิต [ น.บ. (LL.B.) ]

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต

การรับรองหลักสูตร
    1. คณะกรรมการช้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
    2. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
    3. สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
    4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
    ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้รับรองมาตรฐานนักศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีนิติศาสตร์จากสถาบันราชภัฏเชียงราย เทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคำแห่ง ตามข้อบังคับเนติบัณฑิตสภา พ.ศ. 2507 ข้อ 56(2) ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 224 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2546

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะเป็นบัณฑิต ที่มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะเชิงวิชาการและวิชาชีพทางด้านกฎหมาย ดังต่อไปนี้

          1. นิติกรของหน่วยงานเอกชน
          2. พนักงานธนาคาร
          3. ที่ปรึกษากฎหมายของหน่วยงานภาคธุรกิจ
          4. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
          5. ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป
          6. นิติกรในหน่วยงานของรัฐ
          7. พนักงานคุมประพฤติ
          8. พนักงานบังคับคดี
          9. นิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          10. ข้าราชการตำรวจ
          11. ข้าราชการทหาร
          12. นักวิชาการกฎหมาย
          13. ทนายความ
          14. ผู้พิพากษา
          15. อัยการ

รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง 2563

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา

การรับรองมาตรฐานผู้สอบไล่ได้ปริญญานิติศาสตร์ (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี (จ-ศ)
     จำนวน 4,200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคาร)

     ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3

ค่าธรรมเนียมแรกเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี (ส-อ)
     จำนวน 2,150 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคาร)

     ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี เรียน จ-ศ (ปีการศึกษา 2564)

ชื่อหลักสูตร รายปี
(บาท)
ภาคเรียนที่ 1
(บาท)
ภาคเรียนที่ 2
(บาท)
นิติศาสตรบัณฑิต 16,000 8,000 8,000

     ** ประกาศ มร.ชร. เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี เรียน ส-อ (ปีการศึกษา 2564)

ชื่อหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1
(บาท)
ภาคเรียนที่ 2
(บาท)
ภาคเรียนที่ 3
(บาท)
นิติศาสตรบัณฑิต 8,200 8,200 4,100

     ** ประกาศ มร.ชร. เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

 


กำหนดการ

หลักสูตรที่เปิดสอน : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร: นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Law Program)

ชื่อปริญญา: นิติศาสตรบัณฑิต [ น.บ. (LL.B.) ]

การรับรองหลักสูตร
    1. คณะกรรมการช้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
    2. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
    3. สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
    4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้รับรองมาตรฐานนักศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีนิติศาสตร์จากสถาบันราชภัฏเชียงราย เทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคำแห่ง ตามข้อบังคับเนติบัณฑิตสภา พ.ศ. 2507 ข้อ 56(2) ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 224 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2546

หลักสูตรนิติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง 2554

หลักสูตรนิติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง 2559

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ารรับรองมาตรฐานผู้สอบไล่ได้ปริญญานิติศาสตร์ (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)