โครงสร้างบุคลากร  สำนักวิชานิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์

ตำแหน่ง: คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คุณวุฒิ: 
ปริญญาโท: น.ม. สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                   น.บ.ท. นิติศาสตร์ สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพี โพธิสาราช

ตำแหน่ง: รองคณบดี (ฝ่ายนโยบายและแผน วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม)
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต


คุณวุฒิ: 
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชรวรรณ ขำตุ้ม

ตำแหน่ง: รองคณบดี (ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ)
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คุณวุฒิ:
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   น.บ.ท. นิติศาสตร์ สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์

คุณวุฒิ:
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Certificate "Human Research Ethics"(FERCIT) at Faculty of Nursing ChiangMai University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต


คุณวุฒิ: 
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์

ตำแหน่ง: ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
ตำแหน่ง: ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตำแหน่ง: ดูแลศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย(คลินิกกฎหมาย)
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์

คุณวุฒิ: 
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์
ตำแหน่ง: 
คุณวุฒิ:
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                   น.บ.ท. นิติศาสตร์ สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์วรณัฐ  บุญเจริญ

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์

คุณวุฒิ:
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อาจารย์นิฐิณี ทองแท้

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์

คุณวุฒิ:
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวอนงค์ โถยะโล

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานแผนและงบประมาณ)
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี: ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย

นายปฐมพงษ์ เมืองขาว

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานพัสดุ, งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา, งานประกันคุณภาพการศึกษา, งานวารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์)
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี: วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
                   วิทยาลัยเชียงราย

นางสาววิภารัตน์ หวลคำ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานการเงิน, สนับสนุนกิจการนักศึกษา, สนับสนุนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี: วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวสุดารัตน์ ยาวิเลิง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ธุรการและงานสารบรรณ, สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์, สนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคม)

คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี: รป.บ. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายสนิท มลฑา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
(งานอาคารสถานที่)


 

 

redtube teen porn sex sert porno turk porno baldiz sex ensest hikayeler redtube porno redtube fuck porns xvideos teen porn sexfree ametuer porno lesbian porno xhamster anal porno analpornsex fuck movie porn brazzers
online mario games mario games