Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

หลักสูตรที่เปิดสอน : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร: นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Law Program)

ชื่อปริญญา: นิติศาสตรบัณฑิต [ น.บ. (LL.B.) ]

การรับรองหลักสูตร
    1. คณะกรรมการช้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
    2. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
    3. สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
    4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้รับรองมาตรฐานนักศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีนิติศาสตร์จากสถาบันราชภัฏเชียงราย เทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคำแห่ง ตามข้อบังคับเนติบัณฑิตสภา พ.ศ. 2507 ข้อ 56(2) ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 224 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2546

หลักสูตรนิติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง 2554

หลักสูตรนิติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง 2559

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ารรับรองมาตรฐานผู้สอบไล่ได้ปริญญานิติศาสตร์ (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)