istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat depolama ev esyasi depolama กระบวนการบริการวิชาการ

Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player
เอกสารแบบฟอร์มประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง (ส่งพัสดุ)

1. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง

2. ตัวอย่างใบเสนอราคา

3. ใบส่งของ/ใบส่งสินค้า/อื่นๆ (กรณีได้รับอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

- การยืมใช้พัสดุภายในมหาวิทยาลัย (สำหรับนักศึกษา)

- การยืมใช้พัสดุภายนอกมหาวิทยาลัย (สำหรับนักศึกษา)

- การยืมใช้พัสดุภายในมหาวิทยาลัย (สำหรับบุคลากร)

- การยืมใช้พัสดุภายนอกมหาวิทยาลัย (สำหรับบุคลากร)

- ใบเบิกใช้พัสดุ (สำหรับบุคลากร)

- ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

- ขั้นตอนการยืมพัสดุ

- ขั้นตอนการเบิกใช้พัสดุ

คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ

 


 

เอกสารแบบฟอร์มประกอบการเบิกจ่าย (ส่งการเงิน)

1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแบบ 8708

2. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8708

3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

4. สัญญายืมเงิน

1. ใบสำคัญรับเงินทั่วไป

2. ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

1. แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรม ประจำปีงบประจำประมาณ พ.ศ.2562 (เสนออนุมัติที่คณบดี กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด)

2. แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรม ประจำปีงบประจำประมาณ พ.ศ.2562 (เสนออนุมัติที่คณบดี กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด)

3. แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรม ประจำปีงบประจำประมาณ พ.ศ.2562 (เสนออนุมัติที่อธิการบดี กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด)

4. แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรม ประจำปีงบประจำประมาณ พ.ศ.2562 (เสนออนุมัติที่อธิการบดี กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด)

5. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

7. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบกลางมหาวิทยาลัย)

8. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม (งบกองทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

9. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม(รายได้อื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการปี 2561

 


 

รายการเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ
(การยืมเงินจะต้องส่งข้อมูลการยืมเงินก่อนวันดำเนินการ 3 วัน)
- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
- ใบสำคัญรับเงิน
- สำเนาบัตรประชาชน
- ประวัติวิทยากร
- สำเนาหนังสือเชิญ
- ตารางรายละเอียดการบรรยายของวิทยากร
- สำเนาโครงการ
- สำเนาใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม
- รูปภาพ (ระบุหัวดาษ ชื่อโครงการ วันที่จัด จัดที่ไหน)
- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าห้องประชุม ค่าอาหารและอาหารว่าง
- สำเนาคำสั่งเข้าร่วมอบรม
- ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม
- ใบเสร็จค่าอาหารและอาหารว่าง/ค่าห้องประชุม
- สำเนาบัตรประชาชน (กรณีจัดที่โรงแรมไม่ต้องแนบ)
- สำเนาโครงการ
- รูปภาพ (ระบุหัวดาษ ชื่อโครงการ วันที่จัด จัดที่ไหน)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- สำเนาคำสั่งไปราชการ/ หนังสือเชิญวิทยากร
- สำเนาต้นเรื่องที่เข้าอบรม /เข้าประชุม /เข้าสัมมนา
- สำเนาหนังสือขออนุมัติพานักศึกษาออกนอกสถานที่ (ถ้ามีนักศึกษา)
- ใบเสร็จค่าที่พัก / Folio
- ใบเสร็จค่าลงทะเบียนอบรม
- ใบประกาศการเข้าอบรม
- รูปภาพ (ระบุหัวดาษ ชื่อโครงการ วันที่จัด จัดที่ไหน)
- ใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบิน / รายละเอียดการเดินทาง / Boarding Pass - ใบเสร็จค่าน้ำมัน (คิดตามระยะทาง เช่น เชียงราย-เชียงใหม่ 200 กม.)
-> วิธีคิดคำนวณหาค่าน้ำมันที่สามารถเบิกได้ =200x2x4) = 1,600 บาท
  200 คือ ระยะทาง
  2 คือ ขาไป-กลับ
  4 คือ สามารถเบิกได้กิโลเมตรละ 4 บาท
- เอกสารสัญญาเช่าเหมารถ
- เอกสารประกอบกิจการบริษัทรถเช่า
- เอกสารบัตรประชาชนเจ้าของกิจการ
- เอกสารใบทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ
- ใบเสร็จค่าเช่าเหมารถ
- พ.ร.บ. รถยนต์
- คู่มือรถ
- ใบขับขี่รถขับรถ
(กรณีเช่ารถตู้ระยะเวลาในการเดินทางวันละไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หากเช่าน้อยกว่า ต้องทำบันทึกเบิกค่าเช่าเหมารถ เป็นกรณีพิเศษ เสนออธิการอนุมัติ)
- เอกสารสัญญาเช่าเหมารถ
- เอกสารบัตรประชาชน
- เอกสารใบทะเบียนบ้าน
- ใบเสร็จค่าเช่าเหมารถตู้
- พ.ร.บ. รถยนต์
- คู่มือรถ
(กรณีเช่ารถตู้ระยะเวลาในการเดินทางวันละไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หากเช่าน้อยกว่า ต้องทำบันทึกเบิกค่าเช่าเหมารถ เป็นกรณีพิเศษ เสนออธิการอนุมัติ)
    เช่น ค่าที่พักบุคลากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเช่าพาหนะ ค่าตอบแทน และอื่นๆ

คลิกเพื่อดูระเบียบเบิกจ่ายเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0-9940-00448-70-8
ที่อยู่ 80 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

วีดิทัศน์แนะนำสำนักวิชานิติศาสตร์

วีดิทัศน์แนะนำการจัดการศึกษา

วีดิทัศน์แนะนำกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

วีดิทัศน์ศิษย์เก่าแนะนำเล่าความประทับใจ

วีดิทัศน์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561

 WiL (Work-Integrated Learning)

          การจัดการการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WIL) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีต้นแบบมาจากประเทศแถบตะวันตก โดยเน้นการเรียนในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความความทางวิชาการที่ได้จากในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบของ WIL ได้หลายประเภท ซึ่งแต่ละวิธีก็จะมีหลักการที่แตกต่าง เช่น รูปแบบของ WIL ตามแนวคิดของท่าน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น (2547) ที่แบ่งออกเป็น 9 รูปแบบ

1) การกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre-course Experience)
2) การเรียนสลับกับการทำงาน (Sandwich Course)
3) สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
4) การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน (Job Shadowing)
5) หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course)
6) พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน (New Traineeship or Apprenticeship)
7) การบรรจุให้ทำงานหรือการฝึกงานเฉพาะตำแหน่ง (Placement or Practicum)
8) ปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork)
9) การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี (Post-course Internship)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (Work-Integrated Learning)

2. รายงานวิจัย การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (Work-Integrated Learning) ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

3. รายงานสรุปผลการประชุมความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาดูงาน WiL (Work-Integrated Learning)

4. หลักการและแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน WiL (Work-Integrated Learning) โดย ดร.อลงกต ยะไวทย์