Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

สายตรงคณบดี

สื่อการสอนออนไลน์

แบบประเมินออนไลน์

ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์


Login Form

Fackbook แฟนเพจ

by Free Games

QR-CODE

QR-Code

ปฏิทินสำนักวิชานิติศาสตร์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday27
mod_vvisit_counterYesterday33
mod_vvisit_counterThis week209
mod_vvisit_counterLast week323
mod_vvisit_counterThis month990
mod_vvisit_counterLast month1515
mod_vvisit_counterAll days102714

Online Now: 1
Your IP: 54.92.150.98
,
Today: มิถุนายน 22, 2018
Replica handbags Panerai replica watches


วันที่ 12 มิถุนายน 2561 อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของสำนักวิชา ร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร


วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง อาคารนิติศาสตร์ มร.ชร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ ให้การต้อนรับอาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดี และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการสำนักวิชา การวิจัย และการจัดการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต


วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. นำโดยผศ.สว่าง กันศรีเวียง นำบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สาขานิติศาสตร์ หัวข้อ "ระบบกฎหมายไทย : ปฏิรูป เปลี่ยนผ่าน ปฏิสังขรณ์" จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้สำนักวิชานิติศาสตร์ส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่านได้แก่ ผศ.สว่าง กันศรีเวียง นำเสนอเรื่องปัญหาทางกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 The Legal Issues of the Foreigners’ Working Management Emergency Decree B.E. 2560 ผศ.ทศพร มูลรัตน์ นำเสนอเรื่องปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย The Enforcement Problem of the Dormitory Act B.E. 2558 in Chiang Rai Province ผศ.พิทักษ์ ศศิสุวรรณ นำเสนอเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับผู้สูงอายุ The Elders and the Criminal Justice Process. อาจารย์สุรพี โพธิสาราช นำเสนอเรื่องการประเมิน “เครื่องมือประเมิน” พิชิตความโกงของ ป.ป.ช. กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Assessing the ITA of NACC “Assessment Tools” to Conquer Corruption: A Case Study of the Local Administrative Organization อาจารย์วรณัฐ บุญเจริญ นำเสนอเรื่องสถานะทางกฎหมายของสิ่งทรงภูมิปัญญาไซเบอร์ The Legal Status of Cyber Intellectual Entity


วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. ผศ.สว่าง กันศรีเวียง คณบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตร์และบุคลากรสำนักวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 เพื่อหารือ และระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของสำนักวิชา เรื่องจำนวนนักศึกษานิติศาสตร์ที่สมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2561 การนำเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ในการประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ระบบกฎหมายไทย : ปฏิรูป/เปลี่ยนผ่าน/ปฏิสังขรณ์" ในวันที่ 8 มิ.ย. 61 ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561 คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเข้าศึกษาดูงานสำนักวิชาในวันที่ 12 มิ.ย. 61 การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามระบบกลไกการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นฯ โครงการต่อต้านยาเสพติด กำหนดการตรวจประเมินและวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร กำหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดการกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในราชการ กำหนดการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ทางการเงินและต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร การอนุมัติผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/60 การบริการวิชาการกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ(ป่าซางวิวัฒน์) แจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ตอบรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย โครงการพัฒนาทักษะทางปฏิบัติการสายวิชาการ โครงการ Sit-in โดยให้ผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าฟังบรรยายในแต่ละรายวิชา กำหนดการเสวนากฎหมายเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยในยุค 4.0 การจัดทำหนังสือตำราว่าความ และการรับมอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากศิษย์เก่า


วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล ผู้ช่วยคณบดี ส่งตัวแทนนักศึกษานิติศาสตร์ เข้าร่วมคัดเลือกเป็นนักแสดงละครเวที ‘พญามังรายหลวง’เนื่องด้วยวันที่ 29 กันยายน 2561 เป็นวาระสำคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสถาปนาครบรอบ 45 ปี และจังหวัดเชียงรายสถาปนาครบรอบ 755 ปี จึงเตรียมจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ หนึ่งในนั้นคือละครเวทีเรื่อง พญามังรายหลวง ละครอิงประวัติศาสตร์การสร้างบ้านแปลงเมืองเชียงรายของพญามังรายหลวง หรือ พ่อขุนมังรายมหาราช


Cards เช็คชื่อ
วันอาทิตย์, 20 สิงหาคม 2560
ใช้สำหรับโปรแกรม Plickers  Read More...
เอกสารประกอบการสอนกฎหมายนิติกรรมและสัญญา
วันเสาร์, 11 กุมภาพันธ์ 2560
เอกสารประกอบการสอนกฎหมายนิติกรรมและสัญญา Read More...
IMAGE เรียนกฎหมายกับอาจารย์ไก่
วันพฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2559
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท Law of  Partnership and Companies Read More...
IMAGE บรรยายกฎหมายลักษณะหนี้ 2/2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง
วันจันทร์, 04 มกราคม 2559
1. คลิปเสียงบรรยายกฎหมายลักษณะหนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 4... Read More...
วิชากฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
วันพุธ, 24 มิถุนายน 2558
เอกสารประกอบการสอน... Read More...
เอกสารประกอบการสอน กฎหมายลักษณะหนี้ อาจารย์พชรวรรณ ขำตุ้ม
วันเสาร์, 15 พฤศจิกายน 2557
เอกสารประกอบการสอน กฎหมายลักษณะหนี้ Read More...
บทความ ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคหลอมรวมประชาคมอาเซียน ตอน ๑
วันพฤหัสบดี, 11 กันยายน 2557
ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคหลอมรวมประชาคมอาเซียน ตอน ๑... Read More...
คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
วันจันทร์, 18 สิงหาคม 2557
      รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ... Read More...
IMAGE ตำแหน่งว่างงาน เชียงราย
วันพฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2561
ลิ้งเว็บไซต์หางาน1.... Read More...
IMAGE เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
วันพฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2561
ลิ้งเว็บไซต์เทคนิคการสัมภาษณ์งาน1.... Read More...
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2561
ฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ Read More...
เนติบัณฑิตยสภา
วันพฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2561
ศึกษาต่อในระดับ เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ Read More...