Google
Home
Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

สายตรงคณบดี

สื่อการสอนออนไลน์

แบบประเมินการปฎิบัติงาน

แบบประเมินออนไลน์

ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์


Fackbook แฟนเพจ

by Free Games

จำนวนผู้เข้าใช้งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday31
mod_vvisit_counterYesterday43
mod_vvisit_counterThis week192
mod_vvisit_counterLast week327
mod_vvisit_counterThis month770
mod_vvisit_counterLast month1317
mod_vvisit_counterAll days95131

Online Now: 2
Your IP: 54.82.57.154
,
Today: มกราคม 18, 2018

Login Form

QR-Code

QR-Code

ภาพสไลด์บนเพจ

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต Master of Laws

คุณสมบัติของสมัคร

1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้การรับรอง ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ก็มีสิทธิ์สมัครสอบได้ แต่ต้องสำเร็จปริญญาตรีก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

2. ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสอบ (TU-GET)

หรือผลสอบ TOEFL หรือ IELTS โดยไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ แต่ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องได้มาไม่เกิน 2 ปี

การคัดเลือก

ผู้สมัครต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์กำหนด

ระบบการศึกษา

1. เป็นการศึกษาภาคค่ำในระบบทวิภาค

2. หลักสูตรการศึกษาแบ่งเป็น 2 แผน คือ

แผน ก เป็นหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชา และวิทยานิพนธ์

แผน ข เป็นหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชา และศึกษาวิชาการค้นคว้าด้วยตนเอง 6

หน่วยกิต

3. การสอบประมวลวิชา (เฉพาะแผน ข)

นักศึกษาจะสอบประมวลวิชาได้เมื่อลงทะเบียนลักษณะวิชามาแล้วอย่างน้อย 15 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และจะต้องสอบผ่านประมวลวิชาให้ผ่านภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา

4. การสอบภาษาต่างประเทศให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาต้องไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา

จำนวนนักศึกษา

รับนักศึกษาปีละประมาณ 180 คน

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ปริญญาโท คณะนิติศ่าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://www.law.tu.ac.th/


คณะนิติศาสตร์ มธ.กำลังเปิดรับสมัครเข้าศึ
กษาหลักสูตร ปี 2557
รายละเอียด 
http://law.tu.ac.th/news.php?lang=th&newstext=507

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 2 แผน คือ

แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) ใน 5 สาขาวิชา ดังนี้

- สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

- สาขาวิชากฎหมายมหาชน

- สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

- สาขาวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา

- สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรม

การเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนเป็นภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2. ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใด ๆ เนื่องจากกระทำความผิด หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย

3. ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

คุณวุฒิผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง และ

2. ได้เกียรตินิยม หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 หรือ

3. มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพกฎหมายไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ปริญญาโท คณะนิติศ่าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต Master of Laws Program
>> http://www.irulaw2.com/ram/viewpage.php?page_id=10

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต Master's Degree Program in Laws

การรับนิสิต

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางนิติศาสตร์

2. สำหรับนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปี 4 และคาดว่าจะจบในปีการศึกษาที่รับสมัครต้องมีหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1. สอบความรู้พื้นฐานทางนิติศาสตร์

2. สอบความรู้เฉพาะหมวดวิชา

3. สอบสัมภาษณ์

ระยะเวลาการศึกษา

ไม่ต่ำกว่า 4 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่าและไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่านับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา

การจัดการเรียนการสอน

ภาควิชานิติศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในวันธรรมดานอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. นอกจากนี้ในกรณีจำเป็น ภาควิชานิติศาสตร์อาจจัดสอนในวันเสาร์ หลัง 16.30 น. และในวันอาทิตย์ได้

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิชาเรียน (Course work) 39 หน่วยกิต

- จำนวนหน่วยกิตวิชาบังคับทั่วไป 9 หน่วยกิต

- จำนวนหน่วยกิตวิชาบังคับเฉพาะหมวดวิชา 6 หน่วยกิต

- จำนวนหน่วยกิตวิชาเลือกเฉพาะหมวดวิชา 12 หน่วยกิต

- จำนวนหน่วยกิตวิชาเลือกเสรี 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ปริญญาโท คณะนิติศ่าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.law.chula.ac.th/

https://www.facebook.com/LawChula

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากสถาบันที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง

2. นักศึกษาสมทบ ต้องมีคุณสมบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

3. คุณสมบัติอื่นๆที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

สอบข้อเขียน

1. ข้อสอบทั่วไป- หลักกฎหมายทั่วไป- กฎหมายเอกชน - กฎหมายมหาชน- กฎหมายอาญา

2. ข้อสอบเฉพาะหมวด

- หมวดกฎหมายเอกชน : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

- หมวดกฎหมายมหาชน : กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง

- หมวดกฎหมายอาญา : กฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

3. ภาษาอังกฤษ

สอบสัมภาษณ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ปริญญาโท คณะนิติศ่าสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

http://www.dpu.ac.th/page.php?id=33

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Laws Program

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ : น.ม.
ภาษอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Laws
ชื่อย่อ : LL.M.

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะนิติศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Cards เช็คชื่อ
วันอาทิตย์, 20 สิงหาคม 2560
ใช้สำหรับโปรแกรม Plickers  Read More...
เอกสารประกอบการสอนกฎหมายนิติกรรมและสัญญา
วันเสาร์, 11 กุมภาพันธ์ 2560
เอกสารประกอบการสอนกฎหมายนิติกรรมและสัญญา Read More...
IMAGE เรียนกฎหมายกับอาจารย์ไก่
วันพฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2559
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท Law of  Partnership and Companies Read More...
IMAGE บรรยายกฎหมายลักษณะหนี้ 2/2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง
วันจันทร์, 04 มกราคม 2559
1. คลิปเสียงบรรยายกฎหมายลักษณะหนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 4... Read More...
วิชากฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
วันพุธ, 24 มิถุนายน 2558
เอกสารประกอบการสอน... Read More...
เอกสารประกอบการสอน กฎหมายลักษณะหนี้ อาจารย์พชรวรรณ ขำตุ้ม
วันเสาร์, 15 พฤศจิกายน 2557
เอกสารประกอบการสอน กฎหมายลักษณะหนี้ Read More...
บทความ ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคหลอมรวมประชาคมอาเซียน ตอน ๑
วันพฤหัสบดี, 11 กันยายน 2557
ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคหลอมรวมประชาคมอาเซียน ตอน ๑... Read More...
คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
วันจันทร์, 18 สิงหาคม 2557
      รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ... Read More...
IMAGE ตำแหน่งว่างงาน เชียงราย
วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2556
ลิ้งเว็บไซต์หางาน1.... Read More...
IMAGE เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2556
ลิ้งเว็บไซต์เทคนิคการสัมภาษณ์งาน1. 5... Read More...
แหล่งทุนวิจัยและเผยแพร่
วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2556
 1.เว็บไซต์แหล่งทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2556
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต Master's Degree... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2556
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต Master of Laws... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2556
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2556
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2556
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต... Read More...