Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

     สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง และมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง รวม 3 หลักสูตร ณ โรงแรมทีคการ์เด้นสปารีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยแต่ละหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานที่เป็นหลักปฏิบัติราชการจากคดีปกครองให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ ดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่ 1 กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 บรรยายโดยตุลาการศาลปกครองสูงสุด ค่าธรรมเนียมการอบรม 6,800 บาท มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
   - แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และปัญหาในทางปฏิบัติ
   - หลักกฎหมายและสาระสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ
   - หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานของรัฐ

หลักสูตรที่ 2 กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ
ระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2563 บรรยายโดยตุลาการศาลปกครองสูงสุด ค่าธรรมเนียมการอบรม 7,500 บาท มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
   - บุคลากรและการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
   - การดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
   - คดีปกครองเกี่ยวกับสรรหา การบรรจุและการแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ
   - คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย

หลักสูตรที่ 3 กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 บรรยายโดยตุลาการศาลปกครองสูงสุดและผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมบัญชีกลาง ค่าธรรมเนียมการอบรม 7,500 บาท มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
   - สัญญาทางปกครองและอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง
   - การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
   - ปัญหาทางปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
   - คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุที่เป็นบรรทัดฐานจากคดีปกครอง

วิธีการรับสมัคร

1. การสมัครข้ารับการอบรม
     สมัคร ณ ที่ทำการมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง แจ้งวัฒนะ ในวันเวลาราชการหรือส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร 0-2143-9860 และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) ชื่อบัญชี “สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง” เลขที่บัญชี 955-0-18701-2 (กรณีโอนเงินโปรดส่งใบ PAY-IN พร้อมใบสมัครทางโทรสารหมายเลข 02-143-9860) หรือติดต่อ โทร. 0-2141-1034  และ 02-141-0709 สำหรับผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ต้องแจ้ง สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ก่อนเปิดการอบรมล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนได้

2. การสำรองห้องพัก
กรณีผู้เข้ารับการอบรมประสงค์เข้าพักในโรงแรมทีคการ์เด้นสปารีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ที่จัดอบรม โปรดติดต่อ สำรองห้องพักโดยตรงกับเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ คุณวิทยา อูปเฮียง โทร. 098-7479096


คลิก!! เพื่ออ่านรายละเอียดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง

คลิก!! เพื่อดาว์นโหลดใบสมัครเข้ารับการอบรม

คลิก!! เพื่อดาว์นโหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ