สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง และมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง รวม 3 หลักสูตร ณ โรงแรมทีคการ์เด้นสปารีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยแต่ละหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานที่เป็นหลักปฏิบัติราชการจากคดีปกครองให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ ดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่ 1 กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 บรรยายโดยตุลาการศาลปกครองสูงสุด ค่าธรรมเนียมการอบรม 6,800 บาท มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
   - แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และปัญหาในทางปฏิบัติ
   - หลักกฎหมายและสาระสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ
   - หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานของรัฐ

หลักสูตรที่ 2 กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ
ระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2563 บรรยายโดยตุลาการศาลปกครองสูงสุด ค่าธรรมเนียมการอบรม 7,500 บาท มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
   - บุคลากรและการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
   - การดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
   - คดีปกครองเกี่ยวกับสรรหา การบรรจุและการแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ
   - คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย

หลักสูตรที่ 3 กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 บรรยายโดยตุลาการศาลปกครองสูงสุดและผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมบัญชีกลาง ค่าธรรมเนียมการอบรม 7,500 บาท มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
   - สัญญาทางปกครองและอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง
   - การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
   - ปัญหาทางปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
   - คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุที่เป็นบรรทัดฐานจากคดีปกครอง

วิธีการรับสมัคร

1. การสมัครข้ารับการอบรม
     สมัคร ณ ที่ทำการมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง แจ้งวัฒนะ ในวันเวลาราชการหรือส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร 0-2143-9860 และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) ชื่อบัญชี “สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง” เลขที่บัญชี 955-0-18701-2 (กรณีโอนเงินโปรดส่งใบ PAY-IN พร้อมใบสมัครทางโทรสารหมายเลข 02-143-9860) หรือติดต่อ โทร. 0-2141-1034  และ 02-141-0709 สำหรับผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ต้องแจ้ง สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ก่อนเปิดการอบรมล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนได้

2. การสำรองห้องพัก
กรณีผู้เข้ารับการอบรมประสงค์เข้าพักในโรงแรมทีคการ์เด้นสปารีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ที่จัดอบรม โปรดติดต่อ สำรองห้องพักโดยตรงกับเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ คุณวิทยา อูปเฮียง โทร. 098-7479096


คลิก!! เพื่ออ่านรายละเอียดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง

คลิก!! เพื่อดาว์นโหลดใบสมัครเข้ารับการอบรม

คลิก!! เพื่อดาว์นโหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ


redtube teen porn sex sert porno turk porno baldiz sex ensest hikayeler redtube porno redtube fuck porns xvideos teen porn sexfree ametuer porno lesbian porno xhamster anal porno analpornsex fuck movie porn brazzers
online mario games mario games