Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

หลักสูตรที่เปิดสอน : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร: นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Law Program)

ชื่อปริญญา: นิติศาสตรบัณฑิต [ น.บ. (LL.B.) ]

การรับรองหลักสูตร
    1. คณะกรรมการช้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
    2. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
    3. สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
    4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้รับรองมาตรฐานนักศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีนิติศาสตร์จากสถาบันราชภัฏเชียงราย เทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคำแห่ง ตามข้อบังคับเนติบัณฑิตสภา พ.ศ. 2507 ข้อ 56(2) ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 224 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2546

หลักสูตรนิติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง 2554

หลักสูตรนิติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง 2559

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ารรับรองมาตรฐานผู้สอบไล่ได้ปริญญานิติศาสตร์ (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)

- รูปภาพกิจกรรม -

กิจกรรมที่สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายดำเนินงาน ประจำปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม 2564 ถึงปัจจุบัน
กิจกรรมที่สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายดำเนินงาน ประจำปี 2563 ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2563
กิจกรรมที่สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายดำเนินงาน ประจำปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562
กิจกรรมที่สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายดำเนินงาน ประจำปี 2561 ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2561

  


 โครงสร้างบุคลากร  สำนักวิชานิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์

ตำแหน่ง: คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คุณวุฒิ: 
ปริญญาโท: น.ม. สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                   น.บ.ท. นิติศาสตร์ สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพี โพธิสาราช

ตำแหน่ง: รองคณบดี (ฝ่ายนโยบายและแผน วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม)
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต


คุณวุฒิ: 
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชรวรรณ ขำตุ้ม

ตำแหน่ง: รองคณบดี (ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ)
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คุณวุฒิ:
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   น.บ.ท. นิติศาสตร์ สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์

คุณวุฒิ:
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Certificate "Human Research Ethics"(FERCIT) at Faculty of Nursing ChiangMai University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต


คุณวุฒิ: 
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์

ตำแหน่ง: ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
ตำแหน่ง: ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตำแหน่ง: ดูแลศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย(คลินิกกฎหมาย)
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์

คุณวุฒิ: 
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล

ตำแหน่ง: รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์

ตำแหน่ง: 
คุณวุฒิ:
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                   น.บ.ท. นิติศาสตร์ สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์วรณัฐ  บุญเจริญ

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์

คุณวุฒิ:
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อาจารย์นิฐิณี ทองแท้

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์

คุณวุฒิ:
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำ

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานคณบดี
(งานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา)
คุณวุฒิ:
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี: ร.บ. รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนีบัตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 37 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาวอนงค์ โถยะโล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(การเงินและงบประมาณ)
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี: ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย

นายปฐมพงษ์ เมืองขาว

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานพัสดุ, งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา, งานวารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์)
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี: วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
                   วิทยาลัยเชียงราย

นางสาวสุดารัตน์ ยาวิเลิง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ธุรการและงานสารบรรณ, สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์, สนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคม)

คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี: รป.บ. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายสนิท มลฑา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
(งานอาคารสถานที่)