Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

หลักสูตรที่เปิดสอน : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2543 โดยมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของสำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติยสภาและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาโดยมีการพัฒนาและปรับปรุงครั้งล่าสุด ซึ่งได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา พ.ศ. 2549 และปัจจุบันนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ครบกำหนดตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรและให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

การรับรองหลักสูตร
    1. คณะกรรมการช้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
    2. กระทรวงศึกษาธิการ
    3. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
    4. วิสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา
    5. สภาทนายความแห่งประเทศไทย

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้รับรองมาตรฐานนักศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีนิติศาสตร์จากสถาบันราชภัฏเชียงราย เทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคำแห่ง ตามข้อบังคับเนติบัณฑิตสภา พ.ศ. 2507 ข้อ 56(2) ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 224 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2546

หลักสูตรนิติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง 2554

หลักสูตรนิติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง 2559

ารรับรองมาตรฐานผู้สอบไล่ได้ปริญญานิติศาสตร์ (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิชานิติศาสตร์

          ที่ตั้ง 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
    สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย เดิมมีสถานะเป็นโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้แยกโครงสร้างจากคณะมนุษยศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ได้สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์ด้วย และได้มีการแยกโครงสร้างการบริหารงานเป็นสำนักวิชากฎหมาย โดยมติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา สำนักวิชานิติศาสตร์ เดิมชื่อสำนักวิชากฎหมายและได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อจากสำนักวิชากฎหมาย เป็นสำนักวิชานิติศาสตร์ เพื่อความเป็นสากลในการตั้งชื่อสำนักวิชา สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อสำนักวิชา โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักวิชานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และใช้ชื่อดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน
          สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดสอนนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2543 นับจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ 17 ปี ซึ่งในขณะที่เปิดสอนได้ใช้หลักสูตรการสอนกลางของสถาบันราชภัฏ และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแรก ๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ และได้รับการรับรองจากสำนักอบรมศึกษาแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา สำนักวิชานิติศาสตร์ มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2546 และสำนักวิชาฯ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาปี พ.ศ. 2547 และได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย จนกระทั่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นครั้งที่ 2 เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2549 และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) โดยผ่านการรับรองของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้นำมาใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 จนถึงปีการศึกษา 2558 สำนักวิชานิติศาสตร์ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งในปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ วิพากษ์หลักสูตร และจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อให้หลักสูตรมีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม กฎหมาย และนโยบายของภาครัฐ และนำมาใช้ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน สำนักวิชาฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่รัฐกำหนด เช่น ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทำให้หลักสูตรปัจจุบันของสำนักวิชาฯ มีความทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิตในอนาคต อีกทั้งสำนักวิชาฯ ได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการบริหารการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงสุด เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของประเทศ
          ปัจจุบันมีนักศึกษาจบการศึกษาแล้วประมาณ 15 รุ่น มีบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพกฎหมายมากมาย เช่น ผู้พิพากษาสบทบ พนักงานอัยการ ตำรวจ ปลัดอำเภอ ทหารบก ทหารเรือ อาจารย์ ครู เจ้าพนักงานบังคับคดี นิติกรของหน่วยงานราชการ ทนายความ เป็นต้น อันเป็นการแสดงถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักวิชาฯ และบัณฑิตสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จนเป็นที่ยอมรับ

 

ปรัชญา
          สร้างนักนิติศาสตร์เชิงปฏิบัติการ บนพื้นฐานหลักนิติธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา

 

วิสัยทัศน์
      “สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายที่มีคุณภาพ เป็นนักนิติศาสตร์เชิงปฏิบัติการ ภายใต้ระบบที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชนท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

 

พันธกิจ
1. ผลิตนักกฎหมายมืออาชีพ มีทักษะปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม 
2. พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการกฎหมายแก่ท้องถิ่น
4. สืบสาน ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
5. พัฒนาการบริหารสำนักวิชานิติศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามพันธกิจ

 

วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตและจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์ให้กับประชาชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ สังคมและท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและส่งเสริมการให้บริการวิชาการด้านกฎหมาย การแก้ไขปัญหาข้อพิพาท เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการบูรณาการกับการจัดการศึกษาของสำนักวิชา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมล้านนาให้คงเป็นเอกลักษณ์
5. เพื่อพัฒนาการบริหารสำนักวิชานิติศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามพันธกิจ

 

อัตลักษณ์บัณฑิตของหน่วยงาน
          นักนิติศาสตร์เชิงปฏิบัติการ มีความรู้คู่คุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. มีความรู้กฎหมายและสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องและยุติธรรม
2. มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติงานในวิชาชีพกฎหมาย
3. มีทักษะการปฏิบัติงานในระดับเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้เมื่อสำเร็จการศึกษา
4. มีความรู้หลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม

 

เอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
          สำนักวิชาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายและบริการท้องถิ่น

 

เป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิชานิติศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
1. บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์และมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และได้รับการเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
4. เป็นผู้นำในการบริการสังคมด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายแก่ท้องถิ่น
5. การสืบสาน ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและเยาวชนตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา
6. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการสำนักวิชาที่มีประสิทธิภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดี

 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาด้านกฎหมายเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสำหรับศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์และบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการกฎหมายภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเพื่อสร้างสังคมเข้มแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงความเป็นเอกลักษณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารของสำนักวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เผยแพร่ภาพลักษณ์ของสำนักวิชาให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

 โครงสร้างบุคลากร  สำนักวิชานิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์

ตำแหน่ง: คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คุณวุฒิ: 
ปริญญาโท: น.ม. สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                   น.บ.ท. นิติศาสตร์ สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพี โพธิสาราช

ตำแหน่ง: รองคณบดี (ฝ่ายนโยบายและแผน วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม)
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต


คุณวุฒิ: 
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชรวรรณ ขำตุ้ม

ตำแหน่ง: รองคณบดี (ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ)
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คุณวุฒิ:
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   น.บ.ท. นิติศาสตร์ สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์วรณัฐ  บุญเจริญ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดี (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม)
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์


คุณวุฒิ:
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์

คุณวุฒิ:
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Certificate "Human Research Ethics"(FERCIT) at Faculty of Nursing ChiangMai University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต


คุณวุฒิ: 
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์

ตำแหน่ง: ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
ตำแหน่ง: ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตำแหน่ง: ดูแลศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย(คลินิกกฎหมาย)
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์

คุณวุฒิ: 
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์
ตำแหน่ง: 
คุณวุฒิ:
ปริญญาโท: น.ม. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                   น.บ.ท. นิติศาสตร์ สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี: น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวอนงค์ โถยะโล

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานแผนและงบประมาณ)
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี: ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย

นายปฐมพงษ์ เมืองขาว

ตำแหน่ง: เลขานุการคณบดี
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานพัสดุ, งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา, งานประกันคุณภาพการศึกษา)
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี: วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
                   วิทยาลัยเชียงราย

นางสาววิภารัตน์ หวลคำ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานการเงิน, สนับสนุนกิจการนักศึกษา, สนับสนุนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี: วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวสุดารัตน์ ยาวิเลิง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ธุรการและงานสารบรรณ, สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์, สนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคม)

คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี: รป.บ. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายสนิท มลฑา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
(งานอาคารสถานที่)