Google
ข่าวสารจากอาจารย์ - สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. เอกสารประกอบการสอนกฎหมายนิติกรรมและสัญญา
 2. เรียนกฎหมายกับอาจารย์ไก่
 3. บรรยายกฎหมายลักษณะหนี้ 2/2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง
 4. วิชากฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
 5. เอกสารประกอบการสอน กฎหมายลักษณะหนี้ อาจารย์พชรวรรณ ขำตุ้ม
 6. บทความ ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคหลอมรวมประชาคมอาเซียน ตอน ๑
 7. คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
 8. แผนการสอนรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
 9. เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชาระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 10. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
 11. เอกสารประกอบคำบรรยาย กฎหมายธุรกิจ
 12. สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1
 13. วิชาหลักกฎหมายมหาชน
 14. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 15. หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
 16. รายวิชาการเมืองการปกครองและกฎหมายไทย
 17. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาหลักกฎหมายมหาชน
 18. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 19. วิชาว่าความและการถามพยาน
 20. ศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง
 21. กฎหมายแรงงาน
 22. เอกสารประกอบการเรียนวิชา กฎหมายลักษณะพยาน
 23. เอกสารประกอบการเรียน อ.ทศพร มูลรัตน์