คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

แบบประเมินออนไลน์

ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์


Replica handbags Panerai replica watches

ภาพสไลด์บนเพจ

      รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  เป็นกฎหมายที่วางโครงสร้างของระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  หลังจากประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2475  จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย  ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว  19  ฉบับ  รัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับมีสาระสำคัญในแต่ละหมวดและกระบวนการจัดทำหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปซึ่งส่วนใหญ่มักได้มาจากการต่อสู้แย่งชิงอำนาจของผู้ปกครองด้วยกันเอง  และขณะที่บางฉบับต้องแลกมาด้วยชีวิตและเลือดเนื้อของประชาชน  โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มีสาระสำคัญดังนี้

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (tod1.pdf)คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557315 kB