Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์


ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

แบบประเมินออนไลน์

ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์

ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคหลอมรวมประชาคมอาเซียน ตอน ๑
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง (อาจารย์ประจำสำนักวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)