Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

เอกสารประกอบการสอน วิชากฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (car.pdf)ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับผู้ประสบภัยจากรถเอกสารประกอบ1211 kB
Download this file (computer law.pdf)ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์เอกสารประกอบ942 kB
Download this file (drink.pdf)ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก(กรณีเมาแล้วขับ)เอกสารประกอบ1365 kB
Download this file (drive.pdf)ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกรณีการทำใบขับขี่เอกสารประกอบ1914 kB
Download this file (family law.pdf)ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวเอกสารประกอบ531 kB
Download this file (forest.pdf)ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป่าสงวนเอกสารประกอบ730 kB
Download this file (Labour.pdf)ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมเอกสารประกอบ520 kB
Download this file (Labour2.pdf)ความรู้เรื่องแรงงานต่างด้าวเอกสารประกอบ962 kB
Download this file (Lohinya.pdf)ความรู้เรื่องชาวโรฮินญาเอกสารประกอบ863 kB
Download this file (people.pdf)ความรู้เรื่องงานทะเบียนราษฎรเอกสารประกอบ521 kB
Download this file (tax.pdf)ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรเอกสารประกอบ384 kB