Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์


ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

แบบประเมินออนไลน์

ปฏิทินกิจกรรมคณะ

- ภาพกิจกรรมของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย -

กิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ดำเนินงานและเข้าร่วม ประจำปี 2566 (ระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงปัจจุบัน)
กิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ดำเนินงานและเข้าร่วม ประจำปี 2565 (ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2565)
กิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ดำเนินงานและเข้าร่วม ประจำปี 2564 (ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564)
กิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ดำเนินงานและเข้าร่วม ประจำปี 2563 (ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2563)
กิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ดำเนินงานและเข้าร่วม ประจำปี 2562 (ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562)
กิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ดำเนินงานและเข้าร่วม ประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2561)