บริการวิชาการ/กฎหมายในอุ้งมือ

connect
ที่ ประชาสัมพันธ์เรื่อง
780 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา (EIT : Exit Exam In formation Technology Test) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ที่ยังไม่ผ่าน การทดสอบ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1
ประกาศวันที่  30/08/66    Download 16 ครั้ง
779 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ... หมายเหตุ : กรณี ชื่อ-สกุล/ชื่อโรงเรียน ผิด สามารถติดต่อแก้ไขได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5377 6137
ประกาศวันที่  10/08/66    Download 36 ครั้ง
778 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต ประจำปี 2566
ประกาศวันที่  09/08/66    Download 15 ครั้ง
777 ขอส่งประกาศรายชื่อการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 64 (ภาคปกติ) และรหัส 65 (เทียบโอน)
ประกาศวันที่  27/07/66    Download 35 ครั้ง
776 ขอส่งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า สำหรับนักศึกษา รหัส 66 (ฉบับแก้ไข)
ประกาศวันที่  24/07/66    Download 20 ครั้ง
775 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam Information Technology Test : EIT) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศวันที่  15/07/66    Download 36 ครั้ง
774 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา (EIT) ประจำปี 2566 สำหรับนักศึกษารหัส 64 (ปกติ) และ 65(เทียบโอน) เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ (รอบไม่มีค่าใช้จ่าย )
ประกาศวันที่  13/07/66    Download 6 ครั้ง
773 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อน สำเร็จการศึกษา ไตรมาส 4 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศวันที่  05/07/66    Download 4 ครั้ง
772 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งนักศึกษารับคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้ ให้นักศึกษาเข้าไปพิมพ์ใบรับคู่มือนักศึกษาที่ https://orasis.crru.ac.th/orasis_crru/sis2 หรือที่ ระบบบริการข้อมูลนักศึกษา และนำใบรับคู่มือนักศึกษาติดต่อรับคู่มือนักศึกษา
ประกาศวันที่  03/07/66    Download 9 ครั้ง
771 ข้อมูลนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมาตรฐาน ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาไทยแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา
ประกาศวันที่  19/06/66    Download 5 ครั้ง
770 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ สำหรับนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ประกาศวันที่  12/06/66    Download 7 ครั้ง
769 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61
ประกาศวันที่  31/05/66    Download 74 ครั้ง
768 ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้าและ ก่อนสำเร็จการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน) ประจำเดือนมิถุนายน 2566
ประกาศวันที่  31/05/66    Download 5 ครั้ง
767 ประชาสัมพันธ์การเปีดสอบภาษาอังกฤษ/ภาษาไทยแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษา รหัส 58 - 63 (เทียบโอน)
ประกาศวันที่  22/05/66    Download 49 ครั้ง
766 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษา รหัส 64 (ภาคปกติ) และรหัส 65 (เทียบโอน)
ประกาศวันที่  16/05/66    Download 47 ครั้ง
765 ขอส่งข้อมูลนักศึกษารหัส 64 (ภาคปกติ) และนักศึกษารหัส 65 (เทียบโอน) ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
ประกาศวันที่  16/05/66    Download 12 ครั้ง
764 ข้อมูลนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาไทยแรกเขา และก่อนสำเร็จการศึกษา (คลิกเพื่อดูรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่าน)
ประกาศวันที่  16/05/66    Download 7 ครั้ง
763 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เข้ารับการทดสอบ (BIT, EIT)
ประกาศวันที่  03/05/66    Download 95 ครั้ง
762 กำหนดการใหกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับผู้กู้ ประเภทรายเก่าเลื่อนชั้นปี)
ประกาศวันที่  03/05/66    Download 11 ครั้ง
761 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ารับการทดสอบ
ประกาศวันที่  05/04/66    Download 9 ครั้ง
760 กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2566
ประกาศวันที่  31/03/66    Download 19 ครั้ง
759 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (Basic Information Technology : BIT) ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศวันที่  13/03/66    Download 27 ครั้ง
758 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ (รอบสอบซ่อม) ครั้งที่ 8 ประจำปีกำรศึกษำ 2565
ประกาศวันที่  27/02/66    Download 16 ครั้ง
757 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการคิดด้วย Board Games ระหว่างวันที่ 20-28 ก.พ. 2566
ประกาศวันที่  16/02/66    Download 21 ครั้ง
756 ข้อมูลนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา
ประกาศวันที่  10/02/66    Download 23 ครั้ง
755 ประชาสัมพันธ์การประกวดตุงล้านนาประดิษฐ์ ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร อ่านรายละเอียดคลิก
ประกาศวันที่  10/02/66    Download 24 ครั้ง
754 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
ประกาศวันที่  10/02/66    Download 25 ครั้ง
753 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อน สำเร็จการศึกษา ไตรมาส 2 ประจำปีกำรศึกษา 2565
ประกาศวันที่  03/02/66    Download 20 ครั้ง
752 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ (รอบสอบซ่อม) ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศวันที่  03/02/66    Download 25 ครั้ง
751 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตรวจเช็คสุขภาพใจสำหรับบุคลากรและนักศึกษา
ประกาศวันที่  30/01/66    Download 28 ครั้ง
750 กำหนดการอบรมกฎหมายคอมพิวเตอร์และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศวันที่  18/01/66    Download 86 ครั้ง

ลำดับที่ รายละเอียด ระยะเวลาในการเสนอราคา จำนวนผู้อ่าน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
บริการวิชาการ/กฎหมายในอุ้งมือ

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
440 ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ อ่าน 22 ครั้ง 30 สิงหาคม 2566 Download
439 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ อ่าน 23 ครั้ง 22 สิงหาคม 2566 Download
438 จ้างพิมพ์โบว์ชัวร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 19 ครั้ง 22 สิงหาคม 2566 Download
437 จ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 งาน อ่าน 32 ครั้ง 22 สิงหาคม 2566 Download
436 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน 1 งาน อ่าน 18 ครั้ง 17 สิงหาคม 2566 Download
435 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 18 ครั้ง 17 สิงหาคม 2566 Download
434 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 19 ครั้ง 10 สิงหาคม 2566 Download
433 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 8 ครั้ง 08 สิงหาคม 2566 Download
432 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 8 ครั้ง 04 สิงหาคม 2566 Download
431 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 10 ครั้ง 04 สิงหาคม 2566 Download
430 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 13 ครั้ง 04 สิงหาคม 2566 Download
429 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 11 ครั้ง 20 กรกฎาคม 2566 Download
428 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 10 ครั้ง 20 กรกฎาคม 2566 Download
427 จ้างรื้อถอนป้าย ทาสีผนังในส่วนที่รื้อป้ายเดิมออก ทำป้ายพาสวูดพร้อมติดตั้ง อาคารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา) จำนวน 1 งาน อ่าน 9 ครั้ง 19 กรกฎาคม 2566 Download
426 ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ อ่าน 13 ครั้ง 19 กรกฎาคม 2566 Download
425 จ้างทำโปสเตอร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 12 ครั้ง 11 กรกฎาคม 2566 Download
424 ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ อ่าน 7 ครั้ง 27 มิถุนายน 2566 Download
423 ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ อ่าน 18 ครั้ง 21 มิถุนายน 2566 Download
422 ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ อ่าน 12 ครั้ง 21 มิถุนายน 2566 Download
421 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 21 มิถุนายน 2566 Download
420 ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ อ่าน 8 ครั้ง 30 พฤษภาคม 2566 Download
419 จ้างพิมพ์คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย จำนวน 1 งาน อ่าน 3 ครั้ง 30 พฤษภาคม 2566 Download
418 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 7 ครั้ง 24 พฤษภาคม 2566 Download
417 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 8 ครั้ง 11 พฤษภาคม 2566 Download
416 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 8 ครั้ง 11 พฤษภาคม 2566 Download
415 จ้างทำโปสเตอร์ จำนวน 2 งาน อ่าน 7 ครั้ง 01 พฤษภาคม 2566 Download
414 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 9 ครั้ง 29 มีนาคม 2566 Download
413 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 14 ครั้ง 29 มีนาคม 2566 Download
412 ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ อ่าน 18 ครั้ง 29 มีนาคม 2566 Download
411 จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 3 รายการ อ่าน 12 ครั้ง 17 มีนาคม 2566 Download
410 จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 526 ครั้ง 02 มีนาคม 2566 Download
409 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 126 ครั้ง 02 มีนาคม 2566 Download
408 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 125 ครั้ง 02 มีนาคม 2566 Download
407 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 2 วัน (10-11 มี.ค. 66) อ่าน 25 ครั้ง 02 มีนาคม 2566 Download
406 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน (9 มี.ค. 66) อ่าน 23 ครั้ง 02 มีนาคม 2566 Download
405 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน (8 มี.ค. 66) อ่าน 16 ครั้ง 02 มีนาคม 2566 Download
404 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน (1 มี.ค. 66) อ่าน 18 ครั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2566 Download
403 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 25 ครั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2566 Download
402 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 19 ครั้ง 23 กุมภาพันธ์ 2566 Download
401 จ้างทำไวนิล จำนวน 1 รายการ อ่าน 22 ครั้ง 23 กุมภาพันธ์ 2566 Download
400 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 19 ครั้ง 16 กุมภาพันธ์ 2566 Download
399 จ้างพิมพ์สมุดภาพ จำนวน 1 งาน อ่าน 25 ครั้ง 16 กุมภาพันธ์ 2566 Download
398 จ้างพิมพ์โบว์ชัวร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 20 ครั้ง 13 กุมภาพันธ์ 2566 Download
397 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 18 ครั้ง 02 กุมภาพันธ์ 2566 Download
396 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 24 ครั้ง 13 มกราคม 2566 Download
395 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 13 ครั้ง 13 มกราคม 2566 Download
394 ซ่อมประตูกระจก และหน้าต่างกระจกอาคารนิติศาสตร์ จำนวน 9 รายการ อ่าน 34 ครั้ง 11 มกราคม 2566 Download
393 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 21 ครั้ง 16 ธันวาคม 2565 Download
392 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 19 ครั้ง 16 ธันวาคม 2565 Download
391 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 25 ครั้ง 16 ธันวาคม 2565 Download
390 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 30 ครั้ง 14 ธันวาคม 2565 Download
389 จ้างทำซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต จำนวน 1 งาน อ่าน 28 ครั้ง 08 ธันวาคม 2565 Download
388 จ้างทำซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต จำนวน 1 งาน อ่าน 23 ครั้ง 08 ธันวาคม 2565 Download
387 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 งาน อ่าน 17 ครั้ง 06 ธันวาคม 2565 Download
386 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 งาน อ่าน 18 ครั้ง 06 ธันวาคม 2565 Download
385 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 20 ครั้ง 06 ธันวาคม 2565 Download
384 ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ อ่าน 21 ครั้ง 12 พฤศจิกายน 2565 Download
383 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 20 ครั้ง 21 พฤศจิกายน 2565 Download
382 ซื้อวัสดุ จำนวน 36 รายการ อ่าน 24 ครั้ง 21 พฤศจิกายน 2565 Download
381 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 27 ครั้ง 10 พฤศจิกายน 2565 Download
380 จ้างเหมาจัดทำขบวนกระทง จำนวน 1 งาน อ่าน 53 ครั้ง 03 พฤศจิกายน 2565 Download
379 ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ อ่าน 31 ครั้ง 02 พฤศจิกายน 2565 Download
378 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 28 ครั้ง 02 พฤศจิกายน 2565 Download
377 จ้างทำโปสเตอร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 26 ครั้ง 02 พฤศจิกายน 2565 Download
376 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 23 ครั้ง 25 ตุลาคม 2565 Download
375 จ้างรื้อ ย้ายโรงจอดรถยนต์และติดตั้งใหม่ สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 47 ครั้ง 16 กันยายน 2565 Download
374 ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง อ่าน 48 ครั้ง 12 กันยายน 2565 Download
373 ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ อ่าน 51 ครั้ง 12 กันยายน 2565 Download
372 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 46 ครั้ง 12 กันยายน 2565 Download
371 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ อ่าน 40 ครั้ง 09 กันยายน 2565 Download
370 ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ อ่าน 30 ครั้ง 08 กันยายน 2565 Download
369 ซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง ขนาด 100 นิ้ว จำนวน 1 รายการ อ่าน 27 ครั้ง 08 กันยายน 2565 Download
368 จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 15 ครั้ง 05 กันยายน 2565 Download
367 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 2 วัน อ่าน 15 ครั้ง 05 กันยายน 2565 Download
366 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 2 วัน อ่าน 16 ครั้ง 05 กันยายน 2565 Download
365 ซื้อวัสดุ จำนวน 30 รายการ อ่าน 21 ครั้ง 30 สิงหาคม 2565 Download
364 ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ อ่าน 19 ครั้ง 30 สิงหาคม 2565 Download
363 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ อ่าน 26 ครั้ง 30 สิงหาคม 2565 Download
362 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 2 วัน อ่าน 21 ครั้ง 30 สิงหาคม 2565 Download
361 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 2 วัน อ่าน 26 ครั้ง 30 สิงหาคม 2565 Download
360 จ้างทำป้าย โลโก้พลาสวูด ป้ายอะคริลิค งานย้ายป้าย พร้อมติดตั้ง และงานติดสติ๊กเกอร์ฝ้าประตูและหน้าต่าง อาคารนิติศาสตร์หลังใหม่ จำนวน 1 งาน อ่าน 48 ครั้ง 26 สิงหาคม 2565 Download
359 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 25 ครั้ง 15 สิงหาคม 2565 Download
358 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน 1 งาน อ่าน 36 ครั้ง 15 สิงหาคม 2565 Download
357 จ้างรื้อถอน เคลื่อนย้าย ติดตั้ง ปรับปรุงครุภัณฑ์เดิม จำนวน 1 งาน อ่าน 47 ครั้ง 04 สิงหาคม 2565 Download
356 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 33 ครั้ง 03 สิงหาคม 2565 Download
355 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 31 ครั้ง 01 สิงหาคม 2565 Download
354 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 31 ครั้ง 25 กรกฎาคม 2565 Download
353 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 28 ครั้ง 20 กรกฎาคม 2565 Download
352 จ้างทำโบว์ชัวร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 28 ครั้ง 20 กรกฎาคม 2565 Download
351 จ้างซ่อมเก้าอี้ห้องสโลป (สำนักวิชานิติศาสตร์) จำนวน 1 งาน อ่าน 43 ครั้ง 11 กรกฎาคม 2565 Download
350 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 29 ครั้ง 08 กรกฎาคม 2565 Download
349 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 11 ครั้ง 20 มิถุนายน 2565 Download
348 จ้างทำไวนิล จำนวน 2 รายการ อ่าน 21 ครั้ง 20 มิถุนายน 2565 Download
347 ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ อ่าน 19 ครั้ง 16 มิถุนายน 2565 Download
346 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 25 ครั้ง 16 มิถุนายน 2565 Download
345 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 2 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 25 ครั้ง 16 มิถุนายน 2565 Download
344 ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ อ่าน 24 ครั้ง 16 มิถุนายน 2565 Download
343 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 23 ครั้ง 16 มิถุนายน 2565 Download
342 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 21 ครั้ง 15 มิถุนายน 2565 Download
341 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 18 ครั้ง 10 มิถุนายน 2565 Download
340 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 22 ครั้ง 10 มิถุนายน 2565 Download
339 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 44 ครั้ง 10 มิถุนายน 2565 Download
338 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 42 ครั้ง 10 มิถุนายน 2565 Download
337 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 2 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 33 ครั้ง 06 มิถุนายน 2565 Download
336 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 33 ครั้ง 27 พฤษภาคม 2565 Download
335 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 26 ครั้ง 25 พฤษภาคม 2565 Download
334 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 33 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2565 Download
333 จ้างโปรโมทเพจสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 28 ครั้ง 11 พฤษภาคม 2565 Download
332 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 29 ครั้ง 05 พฤษภาคม 2565 Download
331 ปรับปรุงอาคารเรียนสำนักวิชานิติศาสตร์ (อาคารครุศาสตร์หลังเดิม) อ่าน 28 ครั้ง 19 เมษายน 2565 Download
330 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 52 ครั้ง 22 มีนาคม 2565 Download
329 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ อ่าน 41 ครั้ง 16 มีนาคม 2565 Download
328 จ้างพิมพ์คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย จำนวน 1 งาน อ่าน 36 ครั้ง 14 มีนาคม 2565 Download
327 จ้างพิมพ์คู่มือกฎหมาย จำนวน 1 งาน อ่าน 34 ครั้ง 14 มีนาคม 2565 Download
326 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 4 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 40 ครั้ง 14 มีนาคม 2565 Download
325 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 4 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 52 ครั้ง 04 มีนาคม 2565 Download
324 จ้างพิมพ์สมุดภาพคู่มือกฎหมายประจำบ้าน จำนวน 1 งาน อ่าน 23 ครั้ง 04 มีนาคม 2565 Download
323 จ้างทำโบว์ชัวร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 34 ครั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2565 Download
322 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 43 ครั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2565 Download
321 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ อ่าน 48 ครั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2565 Download
320 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 35 ครั้ง 14 กุมภาพันธ์ 2565 Download
319 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 26 ครั้ง 18 มกราคม 2565 Download
318 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 33 ครั้ง 18 มกราคม 2565 Download
317 จ้างพิมพ์เล่มวารสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 23 ครั้ง 22 ธันวาคม 2564 Download
316 ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ อ่าน 41 ครั้ง 22 ธันวาคม 2564 Download
315 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 46 ครั้ง 22 ธันวาคม 2564 Download
314 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 35 ครั้ง 15 ธันวาคม 2564 Download
313 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 42 ครั้ง 15 ธันวาคม 2564 Download
312 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง อ่าน 36 ครั้ง 07 ธันวาคม 2564 Download
311 จ้างโปรโมทเพจสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 40 ครั้ง 22 พฤศจิกายน 2564 Download
310 ถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 30 ครั้ง 16 พฤศจิกายน 2564 Download
309 จ้างพิมพ์สมุดภาพอินโฟกราฟฟิก ชุดความรู้กฎหมายครอบครัว จำนวน 1 รายการ อ่าน 35 ครั้ง 16 พฤศจิกายน 2564 Download
308 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 21 ครั้ง 09 พฤศจิกายน 2564 Download
307 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ อ่าน 31 ครั้ง 03 พฤศจิกายน 2564 Download
306 ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ อ่าน 31 ครั้ง 29 ตุลาคม 2564 Download
305 ถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ อ่าน 34 ครั้ง 15 ตุลาคม 2564 Download
304 ซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ อ่าน 23 ครั้ง 07 ตุลาคม 2564 Download
303 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 158 ครั้ง 09 กันยายน 2564 Download
302 ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ อ่าน 55 ครั้ง 02 กันยายน 2564 Download
301 จ้างทำโปสเตอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 64 ครั้ง 26 สิงหาคม 2564 Download
300 ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ อ่าน 73 ครั้ง 19 สิงหาคม 2564 Download
299 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน 1 งาน อ่าน 86 ครั้ง 16 สิงหาคม 2564 Download
298 ซื้อวัสดุ จำนวน 34 รายการ อ่าน 53 ครั้ง 13 สิงหาคม 2564 Download
297 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน วันที่ 15 สิงหาคม 64 อ่าน 45 ครั้ง 09 สิงหาคม 2564 Download
296 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน วันที่ 11 สิงหาคม 64 อ่าน 52 ครั้ง 09 สิงหาคม 2564 Download
295 ซื้อวัสดุ จำนวน 25 รายการ อ่าน 43 ครั้ง 06 สิงหาคม 2564 Download
294 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน วันที่ 4 สิงหาคม 64 อ่าน 47 ครั้ง 02 สิงหาคม 2564 Download
293 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน วันที่ 8 สิงหาคม 64 อ่าน 42 ครั้ง 02 สิงหาคม 2564 Download
292 ซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ อ่าน 39 ครั้ง 30 กรกฎาคม 2564 Download
291 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 งาน อ่าน 41 ครั้ง 22 กรกฎาคม 2564 Download
290 จ้างทำโปสเตอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 45 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 Download
289 จ้างทำระบบฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 40 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 Download
288 จ้างทำระบบฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 37 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 Download
287 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 63 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 Download
286 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ อ่าน 42 ครั้ง 28 มิถุนายน 2564 Download
285 จ้างจัดทำเล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 40 ครั้ง 28 มิถุนายน 2564 Download
284 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 42 ครั้ง 24 มิถุนายน 2564 Download
283 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 60 ครั้ง 24 มิถุนายน 2564 Download
282 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ อ่าน 40 ครั้ง 24 มิถุนายน 2564 Download
281 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 39 ครั้ง 24 มิถุนายน 2564 Download
280 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 67 ครั้ง 24 มิถุนายน 2564 Download
279 จ้างออกแบบ ผลิตสื่อให้ความรู้กฎหมาย จำนวน 2 งาน อ่าน 55 ครั้ง 18 มิถุนายน 2564 Download
278 จ้างเหมาออกแบบ ผลิตสื่ออินโฟกราฟิกให้ความรู้กฎหมาย จำนวน งาน อ่าน 41 ครั้ง 18 มิถุนายน 2564 Download
277 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 46 ครั้ง 18 มิถุนายน 2564 Download
276 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 39 ครั้ง 16 มิถุนายน 2564 Download
275 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 36 ครั้ง 07 มิถุนายน 2564 Download
274 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 40 ครั้ง 07 มิถุนายน 2564 Download
273 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 37 ครั้ง 07 มิถุนายน 2564 Download
272 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 52 ครั้ง 27 พฤษภาคม 2564 Download
271 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 38 ครั้ง 27 พฤษภาคม 2564 Download
270 จ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 งาน อ่าน 46 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2564 Download
269 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 56 ครั้ง 06 พฤษภาคม 2564 Download
268 จ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 34 ครั้ง 03 พฤษภาคม 2564 Download
267 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 44 ครั้ง 07 เมษายน 2564 Download
266 ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ อ่าน 38 ครั้ง 07 เมษายน 2564 Download
265 ซื้อวัสดุ จำนวน 30 รายการ อ่าน 38 ครั้ง 24 มีนาคม 2564 Download
264 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 38 ครั้ง 22 มีนาคม 2564 Download
263 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 34 ครั้ง 23 มีนาคม 2564 Download
262 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 34 ครั้ง 19 มีนาคม 2564 Download
261 จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ อ่าน 34 ครั้ง 19 มีนาคม 2564 Download
260 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 39 ครั้ง 19 มีนาคม 2564 Download
259 จ้างทำระบบฐานข้อมูลการทดสอบประมวลความรู้ด้านนิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 33 ครั้ง 30 มีนาคม 2564 Download
258 จ้างทำไวนิล จำนวน 1 รายการ อ่าน 29 ครั้ง 12 มีนาคม 2564 Download
257 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 2 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 29 ครั้ง 12 มีนาคม 2564 Download
256 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 28 ครั้ง 09 มีนาคม 2564 Download
255 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 28 ครั้ง 09 มีนาคม 2564 Download
254 ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ อ่าน 37 ครั้ง 09 มีนาคม 2564 Download
253 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 2 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 27 ครั้ง 09 มีนาคม 2564 Download
252 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 27 ครั้ง 04 มีนาคม 2564 Download
251 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 37 ครั้ง 03 มีนาคม 2564 Download
250 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 28 ครั้ง 03 มีนาคม 2564 Download
249 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 เครื่อง อ่าน 26 ครั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2564 Download
248 ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารพร้อมสกรีน จำนวน 1 รายการ อ่าน 35 ครั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2564 Download
247 จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ อ่าน 22 ครั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2564 Download
246 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 20 ครั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2564 Download
245 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 26 ครั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2564 Download
244 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ inverter ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 8 เครื่อง อ่าน 22 ครั้ง 18 กุมภาพันธ์ 2564 Download
243 วัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 23 ครั้ง 02 กุมภาพันธ์ 2564 Download
242 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 35 ครั้ง 26 มกราคม 2564 Download
241 จ้างพิมพ์เล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 33 ครั้ง 06 มกราคม 2564 Download
240 ซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ อ่าน 30 ครั้ง 17 ธันวาคม 2563 Download
239 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ อ่าน 32 ครั้ง 17 ธันวาคม 2563 Download
238 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 30 ครั้ง 17 ธันวาคม 2563 Download
237 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 26 ครั้ง 17 ธันวาคม 2563 Download
236 เช่าเหมารถตู้ 1 คัน จำนวน 3 วัน อ่าน 31 ครั้ง 17 ธันวาคม 2563 Download
235 จ้างทำซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต จำนวน 1 งาน อ่าน 31 ครั้ง 04 ธันวาคม 2563 Download
234 จ้างทำซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต จำนวน 1 งาน อ่าน 30 ครั้ง 04 ธันวาคม 2563 Download
233 ซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ อ่าน 34 ครั้ง 02 ธันวาคม 2563 Download
232 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 36 ครั้ง 02 ธันวาคม 2563 Download
231 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 27 ครั้ง 02 ธันวาคม 2563 Download
230 จ้างทำโปสเตอร์ จำนวน 6 รายการ อ่าน 31 ครั้ง 01 ธันวาคม 2563 Download
229 จ้างทำสมุดสอบวัดความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 35 ครั้ง 01 ธันวาคม 2563 Download
228 เช่าขออนุมัติเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน1 วัน อ่าน 30 ครั้ง 23 พฤศจิกายน 2563 Download
227 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 วัน อ่าน 38 ครั้ง 23 พฤศจิกายน 2563 Download
226 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 41 ครั้ง 17 พฤศจิกายน 2563 Download
225 จ้างทำสมุดภาพอินโฟกราฟิก จำนวน 1 รายการ อ่าน 41 ครั้ง 17 พฤศจิกายน 2563 Download
224 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโรลอัพ จำนวน 2 รายการ อ่าน 35 ครั้ง 17 พฤศจิกายน 2563 Download
223 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ อ่าน 36 ครั้ง 12 พฤศจิกายน 2563 Download
222 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 36 ครั้ง 12 พฤศจิกายน 2563 Download
221 จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ อ่าน 29 ครั้ง 12 พฤศจิกายน 2563 Download
220 ซื้อโต๊ะปูนปูกระเบื้อง จำนวน 1 รายการ อ่าน 38 ครั้ง 10 พฤศจิกายน 2563 Download
219 ซื้อครุภัณฑ์พัดลมไอเย็น/ไอน้ำ เคลื่อนที่ จำนวน 1 รายการ อ่าน 39 ครั้ง 10 พฤศจิกายน 2563 Download
218 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 34 ครั้ง 10 พฤศจิกายน 2563 Download
217 ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ อ่าน 25 ครั้ง 05 พฤศจิกายน 2563 Download
216 จ้างเหมาแต่งกายผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ จำนวน 1 งาน อ่าน 32 ครั้ง 05 พฤศจิกายน 2563 Download
215 ซื้อวัสดุ จำนวน 27 รายการ อ่าน 31 ครั้ง 05 พฤศจิกายน 2563 Download
214 ซื้อชุดโต๊ะประชุม 18 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด อ่าน 29 ครั้ง 30 ตุลาคม 2563 Download
213 ซื้อเก้าอี้แบบพนักพิง มีที่เท้าแขน จำนวน 1 รายการ อ่าน 27 ครั้ง 30 ตุลาคม 2563 Download
212 ซื้อวัสดุ จำนวน 25 รายการ อ่าน 28 ครั้ง 30 ตุลาคม 2563 Download
211 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 25 ครั้ง 29 ตุลาคม 2563 Download
210 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ อ่าน 25 ครั้ง 29 ตุลาคม 2563 Download
209 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 87 ครั้ง 11 กันยายน 2563 Download
208 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 83 ครั้ง 11 กันยายน 2563 Download
207 จ้างพิมพ์สื่อความรู้กฎหมาย จำนวน 1 รายการ อ่าน 113 ครั้ง 09 กันยายน 2563 Download
206 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 78 ครั้ง 09 กันยายน 2563 Download
205 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 86 ครั้ง 01 กันยายน 2563 Download
204 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม สำนักวิชานิติศาสตร์ อ่าน 82 ครั้ง 26 สิงหาคม 2563 Download
203 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 69 ครั้ง 26 สิงหาคม 2563 Download
202 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 70 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 Download
201 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ อ่าน 78 ครั้ง 24 สิงหาคม 2563 Download
200 ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ อ่าน 67 ครั้ง 18 สิงหาคม 2563 Download
199 จ้างต่อเติมหลังคาลานดำเนินกิจกรรม สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 67 ครั้ง 13 สิงหาคม 2563 Download
198 ล้างและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง อ่าน 80 ครั้ง 11 สิงหาคม 2563 Download
197 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ อ่าน 77 ครั้ง 11 สิงหาคม 2563 Download
196 ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ อ่าน 73 ครั้ง 11 สิงหาคม 2563 Download
195 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ อ่าน 63 ครั้ง 10 สิงหาคม 2563 Download
194 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ อ่าน 76 ครั้ง 10 สิงหาคม 2563 Download
193 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 68 ครั้ง 29 กรกฎาคม 2563 Download
192 จ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 รายการ อ่าน 73 ครั้ง 29 กรกฎาคม 2563 Download
191 จ้างทำที่ปิดช่องว่างระเบียงชั้นที่ 2 สำนักวิชานิติศาสตร์ อ่าน 76 ครั้ง 23 กรกฎาคม 2563 Download
190 จ้างทำที่ปิดช่องว่างระเบียงชั้นที่ 2 สำนักวิชานิติศาสตร์ อ่าน 69 ครั้ง 23 กรกฎาคม 2563 Download
189 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 82 ครั้ง 20 กรกฎาคม 2563 Download
188 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน 1 รายการ อ่าน 77 ครั้ง 16 กรกฎาคม 2563 Download
187 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 69 ครั้ง 16 กรกฎาคม 2563 Download
186 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ อ่าน 91 ครั้ง 16 กรกฎาคม 2563 Download
185 จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 4 รายการ อ่าน 79 ครั้ง 17 มิถุนายน 2563 Download
184 จ้างเหมาผลิตสื่ออินโฟกราฟิกบริการวิชาการกฎหมายสู่ชุมชน จำนวน 1 งาน อ่าน 89 ครั้ง 16 มิถุนายน 2563 Download
183 จ้างเหมาผลิตสื่ออินโฟกราฟิกบริการวิชาการกฎหมายสู่ชุมชน จำนวน 1 งาน อ่าน 82 ครั้ง 16 มิถุนายน 2563 Download
182 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 60 ครั้ง 16 มิถุนายน 2563 Download
181 จ้างล้างและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง อ่าน 79 ครั้ง 12 มิถุนายน 2563 Download
180 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน 4 รายการ อ่าน 71 ครั้ง 12 มิถุนายน 2563 Download
179 จ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นพับ จำนวน 3 รายการ อ่าน 74 ครั้ง 12 มิถุนายน 2563 Download
178 ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ อ่าน 68 ครั้ง 11 มิถุนายน 2563 Download
177 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 67 ครั้ง 11 มิถุนายน 2563 Download
176 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 73 ครั้ง 11 มิถุนายน 2563 Download
175 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 83 ครั้ง 11 มิถุนายน 2563 Download
174 จ้างปรับปรุงทางเดินไปห้องน้ำ สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 75 ครั้ง 29 พฤษภาคม 2563 Download
173 จ้างพิมพ์เล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 63 ครั้ง 25 พฤษภาคม 2563 Download
172 จ้างพิมพ์เล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 76 ครั้ง 25 พฤษภาคม 2563 Download
171 จ้างซ่อมบำรุงและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง อ่าน 73 ครั้ง 25 พฤษภาคม 2563 Download
170 จ้างปรับปรุงบันไดอาคารนิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 64 ครั้ง 19 พฤษภาคม 2563 Download
169 ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ อ่าน 62 ครั้ง 15 พฤษภาคม 2563 Download
168 จ้างปรับปรุงประตูกระจกและหน้าต่างกระจก จำนวน 1 งาน อ่าน 71 ครั้ง 15 พฤษภาคม 2563 Download
167 จ้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าเข้าอาคารสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 73 ครั้ง 17 เมษายน 2563 Download
166 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 73 ครั้ง 26 มีนาคม 2563 Download
165 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ อ่าน 67 ครั้ง 23 มีนาคม 2563 Download
164 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 71 ครั้ง 19 มีนาคม 2563 Download
163 ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ อ่าน 76 ครั้ง 10 มีนาคม 2563 Download
162 จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 4 รายการ อ่าน 71 ครั้ง 10 มีนาคม 2563 Download
161 ถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ อ่าน 79 ครั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2563 Download
160 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 68 ครั้ง 20 กุมภาพันธ์ 2563 Download
159 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ อ่าน 71 ครั้ง 13 กุมภาพันธ์ 2563 Download
158 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 81 ครั้ง 13 กุมภาพันธ์ 2563 Download
157 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน อ่าน 69 ครั้ง 04 กุมภาพันธ์ 2563 Download
156 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน อ่าน 73 ครั้ง 03 กุมภาพันธ์ 2563 Download
155 จ้างเหมาบริการทำบูธ 1 งาน อ่าน 70 ครั้ง 14 มกราคม 2563 Download
154 จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ อ่าน 79 ครั้ง 14 มกราคม 2563 Download
153 จ้างปรับปรุงห้องรับรอง/ห้องพักบุคลากร จำนวน 2 งาน อ่าน 82 ครั้ง 14 มกราคม 2563 Download
152 จ้างทำผ้าม่านพร้อมรางม่านแบบจีบ 3.20x2.60 เมตร จำนวน 2 ชุด อ่าน 78 ครั้ง 14 มกราคม 2563 Download
151 จ้างพิมพ์เล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 82 ครั้ง 24 ธันวาคม 2562 Download
150 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ อ่าน 79 ครั้ง 23 ธันวาคม 2562 Download
149 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 77 ครั้ง 16 ธันวาคม 2562 Download
148 จ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 รายการ อ่าน 76 ครั้ง 16 ธันวาคม 2562 Download
147 เช่าเหมาอุปกรณ์เทคนิค จำนวน 1 ครั้ง อ่าน 71 ครั้ง 11 ธันวาคม 2562 Download
146 ซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ อ่าน 81 ครั้ง 09 ธันวาคม 2562 Download
145 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ อ่าน 78 ครั้ง 04 ธันวาคม 2562 Download
144 จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 4 รายการ อ่าน 85 ครั้ง 25 พฤศจิกายน 2562 Download
143 จ้างทำมุ้งลวด 3 รายการ อ่าน 78 ครั้ง 14 พฤศจิกายน 2562 Download
142 จ้างปรับปรุงอาคารนิติศาสตร์ 3 งาน อ่าน 76 ครั้ง 13 พฤศจิกายน 2562 Download
141 จ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัยของสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 72 ครั้ง 11 พฤศจิกายน 2562 Download
140 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 68 ครั้ง 07 พฤศจิกายน 2562 Download
139 ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ อ่าน 63 ครั้ง 07 พฤศจิกายน 2562 Download
138 ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ อ่าน 72 ครั้ง 05 พฤศจิกายน 2562 Download
137 เช่าชุด จำนวน 5 รายการ อ่าน 72 ครั้ง 31 ตุลาคม 2562 Download
136 ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ อ่าน 68 ครั้ง 30 ตุลาคม 2562 Download
134 จ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 63 ครั้ง 29 ตุลาคม 2562 Download
133 จ้างทำป้ายสแตนเลส จำนวน 1 รายการ อ่าน 132 ครั้ง 25 ตุลาคม 2562 Download
132 จ้างทำป้ายอะคริลิคติดผนัง จำนวน 1 รายการ อ่าน 73 ครั้ง 25 ตุลาคม 2562 Download