บริการวิชาการ/กฎหมายในอุ้งมือ

connect
ที่ ประชาสัมพันธ์เรื่อง
730 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (ออนไซต์และออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศวันที่  06/07/65    Download 1 ครั้ง
729 สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565
ประกาศวันที่  29/06/65    Download 2 ครั้ง
728 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ (รอบสอบซ่อม) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศวันที่  29/06/65    Download 2 ครั้ง
727 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แจ้งเรื่องการเปิดบัญชีและทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
ประกาศวันที่  23/06/65    Download 2 ครั้ง
726 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เรื่อง กำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะสำหรับนักศึกษาทุนกู้ยืม และเรื่อง หลักเกณฑ์การให้คะแนนความดี
ประกาศวันที่  19/06/65    Download 1 ครั้ง
725 กำหนดการอนุมัติผลการเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 3/2564
ประกาศวันที่  17/06/65    Download 2 ครั้ง
724 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวทางการแต่งกายสำหรับนักศึกษาภาคปกติ(เรียน จันทร์-ศุกร์) ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศวันที่  17/06/65    Download 6 ครั้ง
723 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลนักศึกษารหัส 63 (ภาคปกติ) และนักศึกษารหัส 64 (เทียบโอน) ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา
ประกาศวันที่  09/06/65    Download 5 ครั้ง
722 ข้อมูลนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาไทยแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา
ประกาศวันที่  07/06/65    Download 5 ครั้ง
721 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  27/05/65    Download 5 ครั้ง
720 ประชาสัมพันธ์การรับเครื่องหมายนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศวันที่  23/05/65    Download 8 ครั้ง
719 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS : Learning Management System) (ออนไลน์ และ ออนไซต์) สำหรับอาจารย์และนักศึกษา
ประกาศวันที่  23/05/65    Download 5 ครั้ง
718 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ แจ้งรายชื่อและข้อมูลจำนวนนักศึกษารหัส 63 (ภาคปกติ) และรหัส 64 (เทียบโอน) ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแรกเข้า คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  12/05/65    Download 9 ครั้ง
717 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ แจ้งรายชื่อและข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแรกเข้า คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  12/05/65    Download 10 ครั้ง
716 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ แจ้งรายชื่อและข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  12/05/65    Download 7 ครั้ง
715 สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มร.ชร. แจ้งกำหนดการรับเครื่องหมายนักศึกษาและจำหน่ายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบและราคาถูกสำหรับนักศึกษา ในวันที่ 23-28 พ.ค. 2565 ณ ร้านวิทาลัยครู(วค.18) ตั้งอยู่ข้างเซเว่นอีเลฟเว่นสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  12/05/65    Download 8 ครั้ง
714 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภา เพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภา เพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2565 ขอบคุณข่าวสารจาก เนติบัณฑิตยสภา
ประกาศวันที่  10/05/65    Download 8 ครั้ง
713 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (Exit Exam Information Technology Test : EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
ประกาศวันที่  07/05/65    Download 11 ครั้ง
712 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (Basic Information Technology : BIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
ประกาศวันที่  07/05/65    Download 9 ครั้ง
711 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย (รูปแบบ Onsite และ Online) การทดสอบ TOEFL ITP และการทดสอบ CRRU CEFR TEST (รูปแบบ Onsite) ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ประกาศวันที่  07/05/65    Download 12 ครั้ง
710 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง และอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 14 - 30 พ.ค. 2565
ประกาศวันที่  12/04/65    Download 11 ครั้ง
709 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
ประกาศวันที่  01/04/65    Download 12 ครั้ง
708 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ (EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
ประกาศวันที่  01/04/65    Download 15 ครั้ง
707 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานและทักษะชั้นสูงเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา
ประกาศวันที่  25/03/65    Download 10 ครั้ง
706 ประกาศสำนักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3/2564
ประกาศวันที่  16/03/65    Download 15 ครั้ง
705 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (Exit Exam Information Technology Test : EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์)
ประกาศวันที่  04/03/65    Download 30 ครั้ง
704 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (Basic Information Technology : BIT) สำหรับนักศึกษำที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์)
ประกาศวันที่  04/03/65    Download 23 ครั้ง
703 ประชาสัมพันธ์นักศึกษา เรื่อง โครงการจ้างงานนักศึกษาในภาวะวิกฤตพิชิตโควิด เพื่อสร้างรายได้พิเศษระหว่างเรียนและเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มี.ค. 2565
ประกาศวันที่  04/03/65    Download 21 ครั้ง
702 ขั้นตอน เกณฑ์ และเอกสารในการทำเรื่องจบ
ประกาศวันที่  02/03/65    Download 41 ครั้ง
701 ดาว์นโหลด กระดาษคำตอบเพื่อใช้ในการสอบออนไลน์ และใบปะหน้าซองจดหมาย
ประกาศวันที่  04/02/65    Download 29 ครั้ง
700 ประกาศสำนักวิชานิติศาสตร์ เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๔ ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ในรูปแบบออนไลน์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เพิ่มเติม)
ประกาศวันที่  04/02/65    Download 25 ครั้ง
699 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ (EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
ประกาศวันที่  03/02/65    Download 17 ครั้ง
698 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
ประกาศวันที่  03/02/65    Download 18 ครั้ง
697 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (ออนไลน์) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศวันที่  03/02/65    Download 15 ครั้ง
695 ประกาศสำนักวิชานิติศาสตร์ เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ในรูปแบบออนไลน์
ประกาศวันที่  03/02/65    Download 24 ครั้ง
694 คลิกเพื่อดาว์นโหลด กระดาษคำตอบ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อใช้ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
ประกาศวันที่  02/02/65    Download 42 ครั้ง
693 สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ แจ้งรายละเอียดการเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการให้กับบุคลากรและนักศึกษา ในวันที่ 2-3 ก.พ. 2565 ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มร.ชร.
ประกาศวันที่  01/02/65    Download 17 ครั้ง
692 วิทยาลัยแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ด้วยการแพทย์แผนไทย
ประกาศวันที่  01/02/65    Download 17 ครั้ง
691 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ (EIT) เพื่อเข้าร่วมโครงการ ICDL
ประกาศวันที่  21/01/65    Download 34 ครั้ง
690 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (รูปแบบ Onsite และ Online) การทดสอบ TOEFL ITP และการทำสอบ CRRU CEFR TEST (รูปแบบ Onsite และ Online) สำหรับนักศึกษา มร.ชร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ประกาศวันที่  21/01/65    Download 23 ครั้ง
689 ประกาศสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3) ขอขยายการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ออกไปจนถึงวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศวันที่  13/01/65    Download 20 ครั้ง

ลำดับที่ รายละเอียด ระยะเวลาในการเสนอราคา จำนวนผู้อ่าน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
บริการวิชาการ/กฎหมายในอุ้งมือ

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
303 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 56 ครั้ง 09 กันยายน 2564 Download
302 ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ อ่าน 30 ครั้ง 02 กันยายน 2564 Download
301 จ้างทำโปสเตอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 31 ครั้ง 26 สิงหาคม 2564 Download
300 ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ อ่าน 41 ครั้ง 19 สิงหาคม 2564 Download
299 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน 1 งาน อ่าน 47 ครั้ง 16 สิงหาคม 2564 Download
298 ซื้อวัสดุ จำนวน 34 รายการ อ่าน 34 ครั้ง 13 สิงหาคม 2564 Download
297 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน วันที่ 15 สิงหาคม 64 อ่าน 26 ครั้ง 09 สิงหาคม 2564 Download
296 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน วันที่ 11 สิงหาคม 64 อ่าน 22 ครั้ง 09 สิงหาคม 2564 Download
295 ซื้อวัสดุ จำนวน 25 รายการ อ่าน 29 ครั้ง 06 สิงหาคม 2564 Download
294 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน วันที่ 4 สิงหาคม 64 อ่าน 27 ครั้ง 02 สิงหาคม 2564 Download
293 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน วันที่ 8 สิงหาคม 64 อ่าน 24 ครั้ง 02 สิงหาคม 2564 Download
292 ซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ อ่าน 25 ครั้ง 30 กรกฎาคม 2564 Download
291 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 งาน อ่าน 26 ครั้ง 22 กรกฎาคม 2564 Download
290 จ้างทำโปสเตอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 30 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 Download
289 จ้างทำระบบฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 28 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 Download
288 จ้างทำระบบฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 23 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 Download
287 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 41 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 Download
286 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ อ่าน 28 ครั้ง 28 มิถุนายน 2564 Download
285 จ้างจัดทำเล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 24 ครั้ง 28 มิถุนายน 2564 Download
284 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 29 ครั้ง 24 มิถุนายน 2564 Download
283 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 25 ครั้ง 24 มิถุนายน 2564 Download
282 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ อ่าน 26 ครั้ง 24 มิถุนายน 2564 Download
281 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 25 ครั้ง 24 มิถุนายน 2564 Download
280 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 45 ครั้ง 24 มิถุนายน 2564 Download
279 จ้างออกแบบ ผลิตสื่อให้ความรู้กฎหมาย จำนวน 2 งาน อ่าน 34 ครั้ง 18 มิถุนายน 2564 Download
278 จ้างเหมาออกแบบ ผลิตสื่ออินโฟกราฟิกให้ความรู้กฎหมาย จำนวน งาน อ่าน 26 ครั้ง 18 มิถุนายน 2564 Download
277 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 29 ครั้ง 18 มิถุนายน 2564 Download
276 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 22 ครั้ง 16 มิถุนายน 2564 Download
275 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 22 ครั้ง 07 มิถุนายน 2564 Download
274 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 23 ครั้ง 07 มิถุนายน 2564 Download
273 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 22 ครั้ง 07 มิถุนายน 2564 Download
272 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 33 ครั้ง 27 พฤษภาคม 2564 Download
271 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 21 ครั้ง 27 พฤษภาคม 2564 Download
270 จ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 งาน อ่าน 24 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2564 Download
269 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 22 ครั้ง 06 พฤษภาคม 2564 Download
268 จ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 19 ครั้ง 03 พฤษภาคม 2564 Download
267 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 25 ครั้ง 07 เมษายน 2564 Download
266 ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ อ่าน 20 ครั้ง 07 เมษายน 2564 Download
265 ซื้อวัสดุ จำนวน 30 รายการ อ่าน 23 ครั้ง 24 มีนาคม 2564 Download
264 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 26 ครั้ง 22 มีนาคม 2564 Download
263 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 18 ครั้ง 23 มีนาคม 2564 Download
262 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 18 ครั้ง 19 มีนาคม 2564 Download
261 จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ อ่าน 16 ครั้ง 19 มีนาคม 2564 Download
260 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 18 ครั้ง 19 มีนาคม 2564 Download
259 จ้างทำระบบฐานข้อมูลการทดสอบประมวลความรู้ด้านนิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 14 ครั้ง 30 มีนาคม 2564 Download
258 จ้างทำไวนิล จำนวน 1 รายการ อ่าน 15 ครั้ง 12 มีนาคม 2564 Download
257 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 2 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 16 ครั้ง 12 มีนาคม 2564 Download
256 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 17 ครั้ง 09 มีนาคม 2564 Download
255 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 20 ครั้ง 09 มีนาคม 2564 Download
254 ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ อ่าน 17 ครั้ง 09 มีนาคม 2564 Download
253 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 2 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 15 ครั้ง 09 มีนาคม 2564 Download
252 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 18 ครั้ง 04 มีนาคม 2564 Download
251 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 16 ครั้ง 03 มีนาคม 2564 Download
250 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 13 ครั้ง 03 มีนาคม 2564 Download
249 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 เครื่อง อ่าน 15 ครั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2564 Download
248 ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารพร้อมสกรีน จำนวน 1 รายการ อ่าน 16 ครั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2564 Download
247 จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ อ่าน 13 ครั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2564 Download
246 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 12 ครั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2564 Download
245 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 12 ครั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2564 Download
244 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ inverter ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 8 เครื่อง อ่าน 14 ครั้ง 18 กุมภาพันธ์ 2564 Download
243 วัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 14 ครั้ง 02 กุมภาพันธ์ 2564 Download
242 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 15 ครั้ง 26 มกราคม 2564 Download
241 จ้างพิมพ์เล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 17 ครั้ง 06 มกราคม 2564 Download
240 ซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ อ่าน 13 ครั้ง 17 ธันวาคม 2563 Download
239 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ อ่าน 15 ครั้ง 17 ธันวาคม 2563 Download
238 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 13 ครั้ง 17 ธันวาคม 2563 Download
237 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 13 ครั้ง 17 ธันวาคม 2563 Download
236 เช่าเหมารถตู้ 1 คัน จำนวน 3 วัน อ่าน 14 ครั้ง 17 ธันวาคม 2563 Download
235 จ้างทำซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต จำนวน 1 งาน อ่าน 15 ครั้ง 04 ธันวาคม 2563 Download
234 จ้างทำซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต จำนวน 1 งาน อ่าน 19 ครั้ง 04 ธันวาคม 2563 Download
233 ซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ อ่าน 17 ครั้ง 02 ธันวาคม 2563 Download
232 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 18 ครั้ง 02 ธันวาคม 2563 Download
231 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 16 ครั้ง 02 ธันวาคม 2563 Download
230 จ้างทำโปสเตอร์ จำนวน 6 รายการ อ่าน 20 ครั้ง 01 ธันวาคม 2563 Download
229 จ้างทำสมุดสอบวัดความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 19 ครั้ง 01 ธันวาคม 2563 Download
228 เช่าขออนุมัติเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน1 วัน อ่าน 19 ครั้ง 23 พฤศจิกายน 2563 Download
227 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 วัน อ่าน 18 ครั้ง 23 พฤศจิกายน 2563 Download
226 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 14 ครั้ง 17 พฤศจิกายน 2563 Download
225 จ้างทำสมุดภาพอินโฟกราฟิก จำนวน 1 รายการ อ่าน 17 ครั้ง 17 พฤศจิกายน 2563 Download
224 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโรลอัพ จำนวน 2 รายการ อ่าน 15 ครั้ง 17 พฤศจิกายน 2563 Download
223 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ อ่าน 18 ครั้ง 12 พฤศจิกายน 2563 Download
222 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 19 ครั้ง 12 พฤศจิกายน 2563 Download
221 จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ อ่าน 14 ครั้ง 12 พฤศจิกายน 2563 Download
220 ซื้อโต๊ะปูนปูกระเบื้อง จำนวน 1 รายการ อ่าน 22 ครั้ง 10 พฤศจิกายน 2563 Download
219 ซื้อครุภัณฑ์พัดลมไอเย็น/ไอน้ำ เคลื่อนที่ จำนวน 1 รายการ อ่าน 15 ครั้ง 10 พฤศจิกายน 2563 Download
218 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 15 ครั้ง 10 พฤศจิกายน 2563 Download
217 ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ อ่าน 13 ครั้ง 05 พฤศจิกายน 2563 Download
216 จ้างเหมาแต่งกายผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ จำนวน 1 งาน อ่าน 14 ครั้ง 05 พฤศจิกายน 2563 Download
215 ซื้อวัสดุ จำนวน 27 รายการ อ่าน 15 ครั้ง 05 พฤศจิกายน 2563 Download
214 ซื้อชุดโต๊ะประชุม 18 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด อ่าน 15 ครั้ง 30 ตุลาคม 2563 Download
213 ซื้อเก้าอี้แบบพนักพิง มีที่เท้าแขน จำนวน 1 รายการ อ่าน 16 ครั้ง 30 ตุลาคม 2563 Download
212 ซื้อวัสดุ จำนวน 25 รายการ อ่าน 17 ครั้ง 30 ตุลาคม 2563 Download
211 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 15 ครั้ง 29 ตุลาคม 2563 Download
210 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ อ่าน 15 ครั้ง 29 ตุลาคม 2563 Download
209 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 71 ครั้ง 11 กันยายน 2563 Download
208 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 67 ครั้ง 11 กันยายน 2563 Download
207 จ้างพิมพ์สื่อความรู้กฎหมาย จำนวน 1 รายการ อ่าน 90 ครั้ง 09 กันยายน 2563 Download
206 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 57 ครั้ง 09 กันยายน 2563 Download
205 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 69 ครั้ง 01 กันยายน 2563 Download
204 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม สำนักวิชานิติศาสตร์ อ่าน 60 ครั้ง 26 สิงหาคม 2563 Download
203 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 52 ครั้ง 26 สิงหาคม 2563 Download
202 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 57 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 Download
201 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ อ่าน 62 ครั้ง 24 สิงหาคม 2563 Download
200 ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ อ่าน 51 ครั้ง 18 สิงหาคม 2563 Download
199 จ้างต่อเติมหลังคาลานดำเนินกิจกรรม สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 52 ครั้ง 13 สิงหาคม 2563 Download
198 ล้างและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง อ่าน 59 ครั้ง 11 สิงหาคม 2563 Download
197 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ อ่าน 58 ครั้ง 11 สิงหาคม 2563 Download
196 ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ อ่าน 59 ครั้ง 11 สิงหาคม 2563 Download
195 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ อ่าน 48 ครั้ง 10 สิงหาคม 2563 Download
194 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ อ่าน 60 ครั้ง 10 สิงหาคม 2563 Download
193 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 54 ครั้ง 29 กรกฎาคม 2563 Download
192 จ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 รายการ อ่าน 54 ครั้ง 29 กรกฎาคม 2563 Download
191 จ้างทำที่ปิดช่องว่างระเบียงชั้นที่ 2 สำนักวิชานิติศาสตร์ อ่าน 58 ครั้ง 23 กรกฎาคม 2563 Download
190 จ้างทำที่ปิดช่องว่างระเบียงชั้นที่ 2 สำนักวิชานิติศาสตร์ อ่าน 57 ครั้ง 23 กรกฎาคม 2563 Download
189 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 60 ครั้ง 20 กรกฎาคม 2563 Download
188 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน 1 รายการ อ่าน 61 ครั้ง 16 กรกฎาคม 2563 Download
187 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 55 ครั้ง 16 กรกฎาคม 2563 Download
186 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ อ่าน 69 ครั้ง 16 กรกฎาคม 2563 Download
185 จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 4 รายการ อ่าน 65 ครั้ง 17 มิถุนายน 2563 Download
184 จ้างเหมาผลิตสื่ออินโฟกราฟิกบริการวิชาการกฎหมายสู่ชุมชน จำนวน 1 งาน อ่าน 65 ครั้ง 16 มิถุนายน 2563 Download
183 จ้างเหมาผลิตสื่ออินโฟกราฟิกบริการวิชาการกฎหมายสู่ชุมชน จำนวน 1 งาน อ่าน 69 ครั้ง 16 มิถุนายน 2563 Download
182 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 48 ครั้ง 16 มิถุนายน 2563 Download
181 จ้างล้างและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง อ่าน 65 ครั้ง 12 มิถุนายน 2563 Download
180 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน 4 รายการ อ่าน 56 ครั้ง 12 มิถุนายน 2563 Download
179 จ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นพับ จำนวน 3 รายการ อ่าน 54 ครั้ง 12 มิถุนายน 2563 Download
178 ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ อ่าน 56 ครั้ง 11 มิถุนายน 2563 Download
177 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 54 ครั้ง 11 มิถุนายน 2563 Download
176 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 51 ครั้ง 11 มิถุนายน 2563 Download
175 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 60 ครั้ง 11 มิถุนายน 2563 Download
174 จ้างปรับปรุงทางเดินไปห้องน้ำ สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 55 ครั้ง 29 พฤษภาคม 2563 Download
173 จ้างพิมพ์เล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 51 ครั้ง 25 พฤษภาคม 2563 Download
172 จ้างพิมพ์เล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 53 ครั้ง 25 พฤษภาคม 2563 Download
171 จ้างซ่อมบำรุงและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง อ่าน 55 ครั้ง 25 พฤษภาคม 2563 Download
170 จ้างปรับปรุงบันไดอาคารนิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 51 ครั้ง 19 พฤษภาคม 2563 Download
169 ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ อ่าน 46 ครั้ง 15 พฤษภาคม 2563 Download
168 จ้างปรับปรุงประตูกระจกและหน้าต่างกระจก จำนวน 1 งาน อ่าน 57 ครั้ง 15 พฤษภาคม 2563 Download
167 จ้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าเข้าอาคารสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 59 ครั้ง 17 เมษายน 2563 Download
166 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 58 ครั้ง 26 มีนาคม 2563 Download
165 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ อ่าน 54 ครั้ง 23 มีนาคม 2563 Download
164 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 54 ครั้ง 19 มีนาคม 2563 Download
163 ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ อ่าน 51 ครั้ง 10 มีนาคม 2563 Download
162 จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 4 รายการ อ่าน 57 ครั้ง 10 มีนาคม 2563 Download
161 ถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ อ่าน 55 ครั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2563 Download
160 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 53 ครั้ง 20 กุมภาพันธ์ 2563 Download
159 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ อ่าน 56 ครั้ง 13 กุมภาพันธ์ 2563 Download
158 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 68 ครั้ง 13 กุมภาพันธ์ 2563 Download
157 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน อ่าน 54 ครั้ง 04 กุมภาพันธ์ 2563 Download
156 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน อ่าน 59 ครั้ง 03 กุมภาพันธ์ 2563 Download
155 จ้างเหมาบริการทำบูธ 1 งาน อ่าน 55 ครั้ง 14 มกราคม 2563 Download
154 จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ อ่าน 62 ครั้ง 14 มกราคม 2563 Download
153 จ้างปรับปรุงห้องรับรอง/ห้องพักบุคลากร จำนวน 2 งาน อ่าน 70 ครั้ง 14 มกราคม 2563 Download
152 จ้างทำผ้าม่านพร้อมรางม่านแบบจีบ 3.20x2.60 เมตร จำนวน 2 ชุด อ่าน 64 ครั้ง 14 มกราคม 2563 Download
151 จ้างพิมพ์เล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 70 ครั้ง 24 ธันวาคม 2562 Download
150 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ อ่าน 62 ครั้ง 23 ธันวาคม 2562 Download
149 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 64 ครั้ง 16 ธันวาคม 2562 Download
148 จ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 รายการ อ่าน 62 ครั้ง 16 ธันวาคม 2562 Download
147 เช่าเหมาอุปกรณ์เทคนิค จำนวน 1 ครั้ง อ่าน 58 ครั้ง 11 ธันวาคม 2562 Download
146 ซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ อ่าน 65 ครั้ง 09 ธันวาคม 2562 Download
145 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ อ่าน 60 ครั้ง 04 ธันวาคม 2562 Download
144 จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 4 รายการ อ่าน 64 ครั้ง 25 พฤศจิกายน 2562 Download
143 จ้างทำมุ้งลวด 3 รายการ อ่าน 63 ครั้ง 14 พฤศจิกายน 2562 Download
142 จ้างปรับปรุงอาคารนิติศาสตร์ 3 งาน อ่าน 60 ครั้ง 13 พฤศจิกายน 2562 Download
141 จ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัยของสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 56 ครั้ง 11 พฤศจิกายน 2562 Download
140 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 50 ครั้ง 07 พฤศจิกายน 2562 Download
139 ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ อ่าน 49 ครั้ง 07 พฤศจิกายน 2562 Download
138 ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ อ่าน 52 ครั้ง 05 พฤศจิกายน 2562 Download
137 เช่าชุด จำนวน 5 รายการ อ่าน 56 ครั้ง 31 ตุลาคม 2562 Download
136 ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ อ่าน 55 ครั้ง 30 ตุลาคม 2562 Download
134 จ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 52 ครั้ง 29 ตุลาคม 2562 Download
133 จ้างทำป้ายสแตนเลส จำนวน 1 รายการ อ่าน 62 ครั้ง 25 ตุลาคม 2562 Download
132 จ้างทำป้ายอะคริลิคติดผนัง จำนวน 1 รายการ อ่าน 60 ครั้ง 25 ตุลาคม 2562 Download