connect
ที่ ประชาสัมพันธ์เรื่อง
369 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 538/2560 เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด้านการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดจัด "เขตสูบบุหรี่"
ประกาศวันที่  31/01/62    Download 1 ครั้ง
368 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 540/2560 เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการกรณืที่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
ประกาศวันที่  31/01/62    Download 2 ครั้ง
367 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในวันที่ 13-14 มกราคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 100 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  14/01/61    Download 3 ครั้ง
366 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการยื่นการร้องขอเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน
ประกาศวันที่  25/01/61    Download 1 ครั้ง
365 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการขอเปิดวิชาใหม่ ของนักศึกษาภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) และ (เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศวันที่  10/01/61    Download 3 ครั้ง
364 ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) รับทุนสนับสนุนเงินทุนค่าครองชีพ จำนวน 40,000 บาท/ปีการศึกษา
ประกาศวันที่  16/01/61    Download 11 ครั้ง
363 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญเข้าชมนิทรรศการ "ดึงดูดเพื่อนบ้าน/Attracting My Neighbors" ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2560 - 20 ม.ค. 2561
ประกาศวันที่  20/01/61    Download 3 ครั้ง
362 แจ้งผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EET) รหัส 58 และ รหัส 59 หลังการเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online (EDO)
ประกาศวันที่  31/12/60    Download 5 ครั้ง
361 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาประจำปี การศึกษา 2560 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  19/11/60    Download 2 ครั้ง
360 แจ้งแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันกลุ่มบุคคล/หน่วยงานภายนอกเข้ามาทำกิจกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
ประกาศวันที่  31/12/61    Download 4 ครั้ง
359 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมทดสอบแก้ไขภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) ภาษาไทยแรกเข้า (BTT) และภาษาอังกฤษก่อนจบ (EET) สำหรับนักศึกษา มร.ชร.
ประกาศวันที่  31/12/60    Download 5 ครั้ง
358 สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Blobal Undergraduate Exchange Program หรือ Global UGRAD ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศวันที่  15/11/60    Download 5 ครั้ง
357 แจ้งปิดถนนเส้นทางเข้า-ออก ประตู 3 (ใหม่) และเปิดใช้เส้นทางประตู 3 (เดิม)
ประกาศวันที่  10/11/60    Download 3 ครั้ง
356 ประชาสัมพันธ์แผนผังจราจรพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
ประกาศวันที่  05/11/60    Download 6 ครั้ง
355 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEFL ITP (Institutional Testing Program) แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้ารับการทดสอบวัดวามรู้ด้านภาษาอังกฤษ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  12/12/60    Download 8 ครั้ง
354 สำนักงานศาลยุติธรรม ประชาสัมพันธ์โครงการ "เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมแก่นักศึกษา" ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 1 สิงหาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านกฎหมายและฝึกวิชาชีพในศาลยุติธรรมให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 หรือผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  15/12/60    Download 45 ครั้ง
351 บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือเรื่องการปล่อยโคมลอย โคมควัน ขึ้นสู่ท้องฟ้า ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  12/10/60    Download 8 ครั้ง
349 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารนักศึกษารหัส 58 และ 59 เรื่อง การเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EET) ฉบับแก้ไข โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและนักศึกษาจะได้รับคะแนนพิเศษ 30% ของคะแนนเต็ม จากการเข้าใช้งานโปรแกรมฯ
ประกาศวันที่  05/10/60    Download 9 ครั้ง
338 สำนักงานกิจการยุติธรรม เผยแพร่สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ศึกษาเรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้
ประกาศวันที่  04/10/60    Download 6 ครั้ง
337 แจ้งนักศึกษารหัส 58 59 เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EET) โดยมีคะแนนพิเศษ 30% จตากการเข้าใช้งานโปรแกรมฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  28/09/60    Download 16 ครั้ง
336 แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ไปรับคู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ในเวลา 09.00 - 16.00น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  28/09/60    Download 8 ครั้ง
335 สำนักงานกิจการยุติธรรม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย" เพื่อให้นิสิต นักศึกษา องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ข้อมูลองค์ความรู้กฎหมายเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  28/09/60    Download 9 ครั้ง
334 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน และจัดโครงการพิเศษ New Gen Trainee สำหรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อเรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่ตลาดแรงงาน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  21/09/60    Download 9 ครั้ง
333 กองอาคารสถานที่ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นดอกดาวเรือง ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้บานสะพรั่งทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ประกาศวันที่  19/09/60    Download 7 ครั้ง
332 แจ้งนักศึกษารับคู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2560 และ นักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 ตั้งแค่เวลา 09.00 - 16.00น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศวันที่  13/09/60    Download 4 ครั้ง
331 ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ดังมีรายนามต่อไปนี้ รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศวันที่  08/09/60    Download 22 ครั้ง
330 ด่วนแจ้งนักศึกษาขาดส่งเอกสาร ให้นำสำเนาใบรายงานผลการเรียนมาส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 23 ส.ค. 2560 หากไม่ส่งเอกสารจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.053 - 776018
ประกาศวันที่  22/08/60    Download 5 ครั้ง
329 กำหนดการยื่นคำร้องขอเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน สมทบ/ลงเกินหน่วยกิจ/ตารางสอบตรงกัน
ประกาศวันที่  07/08/60    Download 8 ครั้ง
328 กำหนดการขอเปิดวิชาเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศวันที่  07/08/60    Download 8 ครั้ง
327 ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบแก้ตัวทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า OET สำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศวันที่  04/08/60    Download 11 ครั้ง
326 ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบแก้ตัวทักษะด้านภาษาไทยแรกเข้า OTH-T สำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศวันที่  04/08/60    Download 13 ครั้ง
325 ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EET)
ประกาศวันที่  27/07/60    Download 15 ครั้ง
324 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2560
ประกาศวันที่  27/07/60    Download 10 ครั้ง
323 หลักเกณฑ์การให้รางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศวันที่  27/07/60    Download 8 ครั้ง
322 ประชาสัมพันธ์ ตารางกำหนดการในการรับชุดนักศึกษา ถ่ายรูปนักศึกษา ตำราวิชาพื้นฐาน และชุดสูทสากล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศวันที่  11/07/60    Download 7 ครั้ง
321 ประชาสัมพันธ์ ตารางกำหนดการในการรับชุดนักศึกษา ถ่ายรูปนักศึกษา ตำราวิชาพื้นฐาน และชุดสูทสากล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศวันที่  11/07/60    Download 7 ครั้ง
320 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการส่งหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ และผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาที่จบจากต่างประเทศ, การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทย สำหรับนักศึกษาแรกเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทย สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  07/07/60    Download 15 ครั้ง
319 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน อบรมสอบภาค ก. ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  22/06/60    Download 8 ครั้ง
318 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษาไทย ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาแรกเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษาไทย ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  18/05/60    Download 9 ครั้ง
317 ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีกำหนดการไปราชการเพื่อศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 จึงแจ้งงดการให้บริการในช่วงวันดังกล่าว หากต้องการติดต่อกรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 084-3788855
ประกาศวันที่  15/05/60    Download 17 ครั้ง
316 ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศวันที่  21/04/60    Download 42 ครั้ง
315 แจ้งปิดเส้นทางการจราจรประตู 3 ใหม่ (เส้นทางขาออกไปประตู 3 บ้านโป่งพระบาท) ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2560 เนื่องจากมีการขุดลอกหนองบัวใหญ่เพื่อบูรณพื้นที่หนองบัวใหญ่
ประกาศวันที่  21/04/60    Download 18 ครั้ง
314 ประชาสัมพันธ์โครงการ เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมแก่นักศึกษา ประจำปี 2560 (นักศึกษาฝึกงานคณะนิติศาสตร์) ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านกฎหมายและฝึกวิชาชีพในศาลยุติธรรมให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 หรือผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและอยู่ระหว่างรอเข้ารับปริญญา ต้องการหาประสบการณ์ทำงานด้านงานยุติธรรม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2
ประกาศวันที่  20/04/60    Download 277 ครั้ง
313 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ป๊ะ ตอน ป๊ะโถ๊ะ เมืองมายา วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจในด้านงานออกแบบได้เข้าร่วมรับชม พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติที่มีต่อการออกแบบ ในวันที่ 18-19 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 49 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  10/04/60    Download 27 ครั้ง
312 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2560
ประกาศวันที่  13/03/60    Download 20 ครั้ง
311 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภา เพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2559 โดยศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell Law School) จำนวน 1 ทุน ตั้งแต่วันที่ 6-19 มีนาคม 2560
ประกาศวันที่  13/03/60    Download 25 ครั้ง
310 แจ้งปิดสระว่ายน้ำประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อปรับปรุงแก้ไข ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป หากดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้งานได้แล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศวันที่  05/03/60    Download 35 ครั้ง
309 สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เสนอผลงานโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
ประกาศวันที่  28/02/60    Download 53 ครั้ง
308 สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ทางอินเตอร์เน็ต โดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิข้างต้นที่ ก.พ. รับรอง โดยมีกำหนดการดังนี้
ประกาศวันที่  27/02/60    Download 66 ครั้ง
307 บริษัทแหลมทองสหการ เปิดรับสมัคร เพื่อคัดเลือกบัณฑิตเข้าบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ประกาศวันที่  27/02/60    Download 289 ครั้ง
306 บริษัทวีอาร์ ทีม เซอร์วิส จำกัด รับนักศึกษาเพื่อบรรจุเข้าทำงาน ณ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด ในจังหวัดลำพูน จำนวน 500 อัตรา คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศวันที่  27/02/60    Download 304 ครั้ง
305 รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติประเภททั่วไป เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศวันที่  02/02/60    Download 26 ครั้ง
304 ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EET เป็นกรณีพิเศษ ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศวันที่  31/01/60    Download 21 ครั้ง
303 ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกศ์และบริการจัดอบรมการสืบค้น (CRRU e-Books) เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ในเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นการต่อการศึกษาและงานวิจัย
ประกาศวันที่  18/01/60    Download 34 ครั้ง
302 กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่  18/01/60    Download 18 ครั้ง
301 ตารางเปรียบเทียบรายวิชา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 กับ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2554
ประกาศวันที่  14/01/60    Download 64 ครั้ง
300 แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ (เสาร์ – อาทิตย์) ยื่นคำขอเปิดวิชาเรียนใหม่ วันที่ 14 – 19 มกราคม 2560 ยื่นคำร้องขอเพิ่มเติม-ถอนวิชาเรียน เรียนสบทบ วันที่ 14 – 20 มกราคม 2560 ** หากยื่นหลักจากนี้นักศึกษาต้องดำเนินการด้วยตนเอง
ประกาศวันที่  11/01/60    Download 20 ครั้ง
299 แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์) ยื่นคำขอเปิดวิชาเรียนใหม่ วันที่ 3 – 11 มกราคม 2560 ยื่นคำร้องขอเพิ่มเติม-ถอนวิชาเรียน เรียนสบทบ วันที่ 9 – 18 มกราคม 2560 ** หากยื่นหลักจากนี้นักศึกษาต้องดำเนินการด้วยตนเอง
ประกาศวันที่  11/01/60    Download 13 ครั้ง
298 แจ้งการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รหัส 59 (รอบที่ 3 และ 4) คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  26/12/59    Download 28 ครั้ง
297 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดภายในงาน มหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงราย 2016 (Chiangrai ASEAN Flower Festivel 2016)
ประกาศวันที่  03/12/59    Download 81 ครั้ง
296 ประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ (English Discoveries)
ประกาศวันที่  03/12/59    Download 40 ครั้ง
295 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านและกำหนดการทดสอบการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (EIT : Exit Exam IT Test) รอบซ่อม
ประกาศวันที่  03/12/59    Download 38 ครั้ง
294 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภา เพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2559
ประกาศวันที่  03/12/59    Download 26 ครั้ง
293 แจ้งนักศึกษารหัส 57 และ 58 (เทียบโอน) เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารยุพราชวิทยมงคล ชั้น 3 ห้อง e-learning และห้อง 127 คณะมนุษยศาสตร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศวันที่  22/11/59    Download 31 ครั้ง
292 แจ้งทดลองเปิดใช้สัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกอาคารยุพราชวิทยมงคล ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศวันที่  22/11/59    Download 27 ครั้ง
284 แจ้งข่าวนักศึกษา ภาคปกติ (เรียนเสาร์ - อาทิตย์) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะแจกบัตรประจำตัวนักศึกษาปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-16.00น. ณ ตึก 25 ปีราชภัฏ (ตึก 26) ชั้นล่าง ให้นักศึกษานำใบเสร็จรับเงิน และบัตรประจำตัวประชาชน มารับบัตรนักศึกษา ตามวันเวลาดังกล่าวด้วย
ประกาศวันที่  09/11/59    Download 25 ครั้ง
283 ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม วิจัยแปลงร่าง 2 โดย สกว. ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องสหกิจศึกษา ชั้น 1 อาคาร 49 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความสามารถด้านวิชาการในการถ่ายทอดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
ประกาศวันที่  08/11/59    Download 25 ครั้ง
282 เรื่อง แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ English Discoveries Online (EDO) ปีการศึกษา 2559 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  02/11/59    Download 26 ครั้ง
281 งดการจัดกิจกรรมป๋าเวณียี่เป็งราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2559
ประกาศวันที่  02/11/59    Download 22 ครั้ง
280 แจ้งข่าวนักศึกษา เรื่อง การเข้าร่วมการอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 25 พ.ย. 2559 (วันจันทร์ - ศุกร์) นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่ออบรมและสถานที่อบรมได้ที่ http://www.lcrru.crru.ac.th/ สำหรับการอบรมให้นักศึกษา เตรียมบัตรนักศึกษา มาด้วย
ประกาศวันที่  02/11/59    Download 20 ครั้ง
279 ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ ติดต่อรับเงินรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยติดต่อขอรับได้ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-776000 ต่อ 1725 และ 1726
ประกาศวันที่  26/10/59    Download 20 ครั้ง
278 ประชาสัมพันธ์การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ
ประกาศวันที่  26/10/59    Download 22 ครั้ง
277 บริษัทออร์ก้า (ประเทศไทย) จำกัด ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตรา
ประกาศวันที่  26/10/59    Download 58 ครั้ง
276 สภานักศึกษา ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมกาสะลองคำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประกาศวันที่  18/10/59    Download 17 ครั้ง
273 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (Exit Exam information Technology Test : EIT) ของนักศึกษารหัส 57 และ รหัส 58 (เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่  18/10/59    Download 22 ครั้ง
272 โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-14 ตุลาคม 2559
ประกาศวันที่  14/10/59    Download 20 ครั้ง
271 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร และการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
ประกาศวันที่  12/10/59    Download 26 ครั้ง
270 ประชาสัมพันธ์กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา
ประกาศวันที่  29/09/59    Download 22 ครั้ง
269 ประชาสัมพันธ์การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายด้วยเทคโนโลยี IEEE 802.1x มาตรฐานใหม่สำหรับ MAX Layer
ประกาศวันที่  26/09/59    Download 20 ครั้ง
268 แจ้งกำหนดการอบรมมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้แก่นักศึกษาใหม่ (OIT) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
ประกาศวันที่  26/09/59    Download 19 ครั้ง
267 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง วาระจังหวัดเชียงราย ด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี
ประกาศวันที่  19/09/59    Download 16 ครั้ง
266 ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้บริการระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (CRRU e-Books) คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  15/09/59    Download 22 ครั้ง
265 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย สายทางและสะพานของกรมทางหลวงชนบท เพื่อชิงเงินรางวัล คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  15/09/59    Download 123 ครั้ง
264 กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2559 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่  05/09/59    Download 30 ครั้ง
263 ประชาสัมพันธ์นักศึกษารหัส 59 เข้าทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด (รายชื่อเข้าสอบเพิ่มเติม) สอบวันที่ 27 ส.ค. และวันที่ 3 ก.ย. 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  24/08/59    Download 66 ครั้ง
262 แจ้งกำหนดการแจกตำราพื้นฐาน GEN สำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 กำหนดให้นักศึกษารับตำราเรียนดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้
ประกาศวันที่  24/08/59    Download 48 ครั้ง
261 ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ความรับผิดคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ ในวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  19/08/59    Download 60 ครั้ง
260 แจ้งกำหนดการอบรมมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้แก่นักศึกษาใหม่ (OIT) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
ประกาศวันที่  11/08/59    Download 33 ครั้ง
259 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้
ประกาศวันที่  11/08/59    Download 52 ครั้ง
258 ประชาสัมพันธ์ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) เครือข่ายนักประกันคุณภาพรุ่นเยาว์ ส่งการออกแบบ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
ประกาศวันที่  09/08/59    Download 30 ครั้ง
257 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด(มหาชน) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ตำแหน่ง ทนายความ หลายอัตรา
ประกาศวันที่  24/07/59    Download 32 ครั้ง
256 ประชาสัมพันธ์การสั่งจองเหรียญที่ระลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ภายในวันที่ 31 ก.ค. 59
ประกาศวันที่  24/07/59    Download 51 ครั้ง
255 ประชาสัมพันธ์งานประกันอุบัติเหตุหมู่ประจำปีการศึกษา 2559 แก่นักศึกษาภาคปกติ (จ.-ศ.) และบุคลากรทุกคนนั้น
ประกาศวันที่  24/07/59    Download 50 ครั้ง
254 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด และบริษัทในเครือ เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
ประกาศวันที่  13/07/59    Download 61 ครั้ง
253 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษาเข้าทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาไทยแรกเข้า (นักศึกษารหัส 59)
ประกาศวันที่  12/07/59    Download 33 ครั้ง
252 ประชาสัมพันธ์โครงการ แลคตาซอยรักแม่ 2559 เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ เริ่มส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559
ประกาศวันที่  06/07/59    Download 30 ครั้ง
251 เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดคำขวัญ หัวข้อ คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย ส่งผลงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ประกาศวันที่  06/07/59    Download 76 ครั้ง
250 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าใช้บริการฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virual Library ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2559
ประกาศวันที่  27/06/59    Download 31 ครั้ง
249 แจ้งปิดถนนภายในมหาวิทยาลัย บริเวณหนองบัวใหญ่ ฝั่งสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย 21-30 มิถุนายน 2559
ประกาศวันที่  21/06/59    Download 31 ครั้ง
248 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET แจ้งให้นักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า สามารถลงทะเบียนสอบได้ที่เว็บไซต์ http://e-eng.crru.ac.th/register/Login.aspx
ประกาศวันที่  15/06/59    Download 37 ครั้ง
247 แจ้งนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ครอบครัวนิสิต นักศึกษา ทำให้นิสิต นักศึกษาบางรายขอลาพักการเรียน ขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน และบางรายต้องลาออก จึงขอความอนุเคราะห์นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว กรอกแบบสำรวจ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ประกาศวันที่  15/06/59    Download 34 ครั้ง
246 ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30น.
ประกาศวันที่  15/06/59    Download 50 ครั้ง
241 ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559
ประกาศวันที่  07/06/59    Download 27 ครั้ง
240 การกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการ
ประกาศวันที่  07/06/59    Download 31 ครั้ง
239 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษา ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ ประจำปี 2559
ประกาศวันที่  07/06/59    Download 23 ครั้ง
238 แจ้งกำหนดการอบรมมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่นักศึกษาใหม่ (OIT) ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 5-12 สิงหาคม 2559 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้...
ประกาศวันที่  07/06/59    Download 27 ครั้ง
237 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ประกาศวันที่  07/06/59    Download 25 ครั้ง
236 ประกาศรับสมัครนักศึกษานิติศาสตร์ ภาคปกติ ประเภททั่วไป(เพิ่มเติม) เรียนจันทร์ - ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่  26/05/59    Download 32 ครั้ง
235 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่้อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พักหอพักเครือข่าย และการเข้าพักหออาศัยในหอพักเครอข่ายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ประกาศวันที่  23/05/59    Download 24 ครั้ง
234 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ครั้งที่ 2
ประกาศวันที่  18/05/59    Download 21 ครั้ง
233 ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาด ออมสินถิ่นไทย
ประกาศวันที่  18/05/59    Download 23 ครั้ง
232 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 20 พ.ค. 2559 ณ วัดพระสิงห์(พระอารามหลวง)
ประกาศวันที่  18/05/59    Download 17 ครั้ง
231 กำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เรียนจันทร์-ศุกร์ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่  07/05/59    Download 29 ครั้ง
230 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดถ่ายภาพ หัวข้อเรื่อง สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจำถิ่น ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2559
ประกาศวันที่  27/04/59    Download 70 ครั้ง
229 ประกาศรับสมัครนักศึกษา (สาขาวิชานิติศาสตร์) ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
ประกาศวันที่  25/04/59    Download 23 ครั้ง
228 ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในอากาสมหามงคลเสด็จถวัลย์ราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
ประกาศวันที่  24/04/59    Download 21 ครั้ง
227 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559 รับสมัครถึงวันที่ 27 เมษายน 2559 เท่านั้น
ประกาศวันที่  24/04/59    Download 25 ครั้ง
226 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อในต่างประเทศของมณฑลยูนนาน ภายในงาน นิทรรศการ Yunnan International Education Exhibition ครั้งที่ 12
ประกาศวันที่  24/04/59    Download 152 ครั้ง
225 ประชาสัมพันธ์การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานมหกรรมศาสน์ ศิลป์ ถิ่นพญามังรายฯ
ประกาศวันที่  24/04/59    Download 23 ครั้ง
224 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ ใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
ประกาศวันที่  24/04/59    Download 27 ครั้ง
223 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย แจ้งการจัดระเบียบป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้าหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายดังนี้..
ประกาศวันที่  24/04/59    Download 19 ครั้ง
222 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พักหอพักเครือข่าย
ประกาศวันที่  20/04/59    Download 29 ครั้ง
221 ประกาศ รับสมัครเพิ่มเติมสาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เรียนเสาร์ - อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่  18/04/59    Download 35 ครั้ง
220 สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการก่อสร้างหน่วยงานบริการประชาชนตำบลบ้านดู่
ประกาศวันที่  09/04/59    Download 34 ครั้ง
219 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา ที่สนใจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารัฐเซีย ส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 เมษายน 2559 เท่านั้น
ประกาศวันที่  09/04/59    Download 23 ครั้ง
218 วันที่ 11-17 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศเป็นวันหยุดประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่  07/04/59    Download 21 ครั้ง
217 แจ้งดับกระแสไฟฟ้า วันที่ 25 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประกาศวันที่  22/03/59    Download 31 ครั้ง
216 ขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง
ประกาศวันที่  22/03/59    Download 25 ครั้ง
215 ประชาสัมพันธ์แจ้งการสอบแก้ตัวภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) ของนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ
ประกาศวันที่  18/03/59    Download 35 ครั้ง
214 ห้างสากลนคร รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ช่วงปิดเทอม เพื่อฝึกทักษะในการทำงานจริง โดยมีค่าตอบแทน
ประกาศวันที่  18/03/59    Download 25 ครั้ง
213 ประกาศ สรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559
ประกาศวันที่  10/03/59    Download 18 ครั้ง
212 บริษัทซีพี ออลล์จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ Leadership Development Program เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษา ปี 2559 สนใจคลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  10/03/59    Download 21 ครั้ง
211 บริษัทแหลมทองสหการจำกัด เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  10/03/59    Download 23 ครั้ง
210 เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อสร้างสรรค์ ปันน้ำใจ ชิงทุนการศึกษามูลค่า 250,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รับสมัครถึงวันที่ 15 เมษายน 2559 สนใจคลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  10/03/59    Download 21 ครั้ง
209 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเชียงราย (Factsheet) ประจำเดือนธันวาคม 2558 สนใจคลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  10/03/59    Download 49 ครั้ง
208 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบ) ประเภทรับตรง เรียนจันทร์ - ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
ประกาศวันที่  26/02/59    Download 31 ครั้ง
206 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าใช้บริการฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online ตั้งแต่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2559
ประกาศวันที่  17/02/59    Download 226 ครั้ง
205 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/58 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 59 เท่านั้น
ประกาศวันที่  12/02/59    Download 31 ครั้ง
204 แจ้งนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต
ประกาศวันที่  09/02/59    Download 27 ครั้ง
203 ประกาศขยายระยะเวลาการส่งผลงานการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของจังหวัดกำแพงเพชร ถึงวันที่ 15 ก.พ. 59
ประกาศวันที่  08/02/59    Download 26 ครั้ง
201 ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน ประจำปี 2559 ระดับ ป.โท หรือ ป.เอก ณ ม.ยูนาน ส่งเอกสารภายในวันที่ 25 มี.ค. 59
ประกาศวันที่  08/02/59    Download 29 ครั้ง
200 สำเนาขอความร่วมมือดำเนินการกวาดล้างโปลิโอฯ, ปัญหาสิทธิของบุคคลที่มีอาการตาบอดสี, สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ฯลฯ
ประกาศวันที่  08/02/59    Download 27 ครั้ง
199 ประกาศ เรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา และการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2559 กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - 3 ก.พ. 59 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น.
ประกาศวันที่  01/02/59    Download 24 ครั้ง
198 เชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 ภายในวันที่ 31 พ.ค. 59
ประกาศวันที่  01/02/59    Download 22 ครั้ง
197 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มี.ค. 59
ประกาศวันที่  01/02/59    Download 21 ครั้ง
196 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดสื่อแนวใหม่แนะนำมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา มรชร. ได้มีส่วนร่วมในการทำสื่อแนะนำมหาวิทยาลัย ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 มี.ค. 59
ประกาศวันที่  01/02/59    Download 23 ครั้ง
195 เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 31 พ.ค. 59 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสารคาม
ประกาศวันที่  29/01/59    Download 31 ครั้ง
194 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ รายการสมรภูมิไอเดียปีที่ 11 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลจากทางรายการ
ประกาศวันที่  29/01/59    Download 28 ครั้ง
193 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง อนุญาติให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพในการเข้าชั้นเรียนและหรือการเข้าห้องสอบ ในช่วงฤดูหนาวได้
ประกาศวันที่  26/01/59    Download 26 ครั้ง
192 บริษัทจัดหางาน จ๊อบบี เคเค ดอทคอม มีความต้องการรับพนักงานกว่า 100,000 อัตราทั่วประเทศ
ประกาศวันที่  22/01/59    Download 32 ครั้ง
191 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคนดีศรีเชียงราย ประจำปี 2559 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ศิลปิน ภูมิปัญญา และประชาชนชาวเชียงรายผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
ประกาศวันที่  21/01/59    Download 28 ครั้ง
190 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ประกาศวันที่  21/01/59    Download 26 ครั้ง
189 ขอเชิญเข้าร่วมงาน CRRU BOOK FAIR ครั้งที่ 2 และเชิญร่วมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 21-25 ม.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ลานจัดกิจกรรมชั้น 1 อาคารยุพราชวิทยมงคล
ประกาศวันที่  19/01/59    Download 26 ครั้ง
188 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันจันทร์ที่ 1 ก.พ. 2559
ประกาศวันที่  19/01/59    Download 22 ครั้ง
187 บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงานในตำแหน่งธุรการ จำนวนมาก
ประกาศวันที่  19/01/59    Download 34 ครั้ง
186 แจ้งกำหนดการสอบแก้ตัวภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ประกาศวันที่  08/01/59    Download 31 ครั้ง
185 ประชาสัมพันธ์การจัดค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 ก.พ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร หรือผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ประกาศวันที่  06/01/59    Download 27 ครั้ง
184 เชิญเข้าใช้บริการฐานข้อมูลNational Geographic Virtual Library เป็นฐานข้อมูลจากสมาคม National Geographic ได้ที่ http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA
ประกาศวันที่  06/01/59    Download 23 ครั้ง
183 เชิญเข้าใช้บริการฐานข้อมูล Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลที่มาจากสหสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรม และการบริหารธุรกิจ ได้ที่ http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE
ประกาศวันที่  06/01/59    Download 24 ครั้ง
182 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ ชิงเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ก.พ. 59
ประกาศวันที่  30/12/58    Download 26 ครั้ง
181 สรุปข่าวการศึกษาประจำวันจากสื่อพิมพ์ต่างๆ ประจำวันที่ 21 ธ.ค. 2558
ประกาศวันที่  30/12/58    Download 34 ครั้ง
180 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ U.S. Elections (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 6 ม.ค. 59
ประกาศวันที่  30/12/58    Download 48 ครั้ง
179 หลักเกณฑ์การให้รางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่  30/12/58    Download 30 ครั้ง
178 ขอเชิญร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ม.ค. 59
ประกาศวันที่  25/12/58    Download 24 ครั้ง
177 สำนักงานกิจการยุติธรรม ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์
ประกาศวันที่  23/12/58    Download 28 ครั้ง
176 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา มาตรา 100 และมาตรา 103
ประกาศวันที่  23/12/58    Download 24 ครั้ง
175 เชิญชวนแต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 58 เพื่อเป็นการถวายความอาลัย
ประกาศวันที่  09/12/58    Download 28 ครั้ง
174 เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศวันที่  03/12/58    Download 28 ครั้ง
173 ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดหนังสั้น One Heart Moview Project หนังสั้น-หัวใจ-ใครสักคน ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. - 30 ธ.ค. 58
ประกาศวันที่  25/11/58    Download 28 ครั้ง
172 แจ้งกำหนดการอบรม OIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการอบรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่  24/11/58    Download 29 ครั้ง
171 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนการศึกษา) ตามความต้องการของส่วนราชการในส่วนทุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครระหว่างวันที่ 20 พ.ย. - 11 ธ.ค. 2558 เท่านั้น
ประกาศวันที่  24/11/58    Download 31 ครั้ง
170 แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในสถาบัน 78 แห่ง ภายใต้สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถเข้าทดลองใช้เพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย ในการในไปใช้อ้างอิง
ประกาศวันที่  24/11/58    Download 29 ครั้ง
169 ขอเรียนเชิญร่วมการอบรมและเสวนาเรื่อง มิติใหม่ของลิขสิทธิ์ เปลี่ยนชีวิต สามารถติดต่อลงชื่อได้ที่ สำนักงานคณบดีสำนักวิชานิติศาสร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ประกาศวันที่  13/11/58    Download 26 ครั้ง
168 ประกาศเรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2558
ประกาศวันที่  02/11/58    Download 31 ครั้ง
167 ประชาสัมพันธ์การขอปล่อยโคมลอย และโคมควัน จากศาลากลางจังหวัดเชียงราย หากมีความประสงค์ขอปล่อยโคมลอย ขอความกรุณาแจ้ง ทชร.ทอท. ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดปล่อยอย่างน้อย 7 วัน
ประกาศวันที่  02/11/58    Download 47 ครั้ง
166 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง เรียนจันทร์ - ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่  28/10/58    Download 47 ครั้ง
165 หลักเกณฑ์การให้รางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่  28/10/58    Download 26 ครั้ง
164 ประชาสัมพันธ์การขอปล่อยโคมลอย และโคมควัน
ประกาศวันที่  28/10/58    Download 30 ครั้ง
163 อำเภอแม่จัน เปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน แม่คำพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลศรีค้ำ เป็นชื่อหมู่บ้านศรีค้ำ
ประกาศวันที่  25/10/58    Download 24 ครั้ง
162 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการใจใสเกรด เอ เรียนดี มีทุนให้ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันสอบปลายภาคของภาคเรียนสุดท้ายในปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่  25/10/58    Download 30 ครั้ง
161 ประชาสัมพันธ์บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแว่นแก้วฯ 7-8 พ.ย.58
ประกาศวันที่  15/10/58    Download 31 ครั้ง
160 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาสมัครประกวดขับร้องเพลงจากบทเพลงพระราชนิพนธ์
ประกาศวันที่  09/10/58    Download 27 ครั้ง
159 แจ้งกำหนดการอบรมมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่นักศึกษาใหม่ (OIT) ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่  09/10/58    Download 28 ครั้ง
158 โครงการแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศวันที่  05/10/58    Download 30 ครั้ง
157 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนการจบการศึกษา (Exit Exam Information Technology Test : EIT)
ประกาศวันที่  01/10/58    Download 27 ครั้ง
156 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานกับการบริหารงานองค์กร จัดอบรมระหว่างวันที่ 16 ม.ค. 59 - 19 มี.ค. 59 ณ อาคารเนติบัณฑิตยสภา
ประกาศวันที่  28/09/58    Download 24 ครั้ง
155 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม Mini LL.M.Course รุ่นที่ 2 จัดอบรมระหว่างวันที่ 28 ก.ย. 2558 - 25 มี.ค. 2559 ณ สำนักงานศาลยุติธรรม
ประกาศวันที่  28/09/58    Download 31 ครั้ง
154 แจ้งเปลี่ยนชื่อศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำกลืน เป็นศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำกืน
ประกาศวันที่  24/09/58    Download 24 ครั้ง
153 เชิญเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมเกมส์กีฬาสีทางวิชาการ ในระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2558
ประกาศวันที่  24/09/58    Download 35 ครั้ง
152 เชิญเข้าร่วมแข่งขันบูมเชียร์ ณ โตโยต้าเชียงราย สาขาบ้านดู่-นางแล ชิงเงินรางวัลสูงสุด 8,000 บาท
ประกาศวันที่  24/09/58    Download 27 ครั้ง
151 เชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ONE YOUNG WORLD ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 18-21 พ.ย. 58
ประกาศวันที่  24/09/58    Download 32 ครั้ง
150 ขยายการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่  22/09/58    Download 28 ครั้ง
149 เวทีชีวิต เวทีความคิด (ทำมะดาๆ) by สมบูรณ์ ขวัญยืน
ประกาศวันที่  17/09/58    Download 73 ครั้ง
148 ไทม์เอ๊าท์ ครั้งที่ 1 สิ่งเล็กน้อย by สมบูรณ์ ขวัญยืน
ประกาศวันที่  17/09/58    Download 61 ครั้ง
147 เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโตโยต้า Toyota We are Friend We are Fun คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศวันที่  14/09/58    Download 23 ครั้ง
146 ตารางสอบแก้ F ภาคเรียนที่ 3/2557 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2558 ภาคปกติ (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)
ประกาศวันที่  08/09/58    Download 53 ครั้ง
145 ตารางสอบแก้ F ภาคเรียนที่ 3/2557 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2558 ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์)
ประกาศวันที่  08/09/58    Download 36 ครั้ง
144 หจก.สกายไลน์ แอดเวนเซอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกประสบการณ์จากบริษัท เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงาน และฝึกประสบการณ์ตรงจากการทำงาน
ประกาศวันที่  08/09/58    Download 26 ครั้ง
143 เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในงานวันคนพิการครั้งที่ 49 ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2558
ประกาศวันที่  03/09/58    Download 26 ครั้ง
142 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 3
ประกาศวันที่  27/08/58    Download 33 ครั้ง
141 เรื่องสั้นกฎหมายในชีวิตประจำวัน by อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล
ประกาศวันที่  25/08/58    Download 114 ครั้ง
140 ขอเชิญร่วมงาน NIDA Open House 2015 และโครงการประกวดร้องเพลง NIDA STAR SEARCH
ประกาศวันที่  25/08/58    Download 27 ครั้ง
139 ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23
ประกาศวันที่  25/08/58    Download 28 ครั้ง
138 ประชาสัมพันธ์ การอบรม Public Training ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม ประจำปี 2558
ประกาศวันที่  25/08/58    Download 27 ครั้ง
137 แจ้งดับกระแสไฟฟ้า วันที่ 28 สิงหาคม 2558
ประกาศวันที่  25/08/58    Download 106 ครั้ง
136 แจ้งการตรวจสอบสถานะพัสดุไปรษณีย์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  25/08/58    Download 35 ครั้ง
135 ขยายระยะเวลาการปิดรับคลิปวีดีโอการประกวดท่าเต้นประกอบเพลง พลเมืองเป็นใหญ่
ประกาศวันที่  21/08/58    Download 23 ครั้ง
134 เชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ กล้าใหม่..ใฝ่รู้ ปี 2558 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2558
ประกาศวันที่  21/08/58    Download 27 ครั้ง
133 ประชาสัมพันธ์โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Ayusa
ประกาศวันที่  18/08/58    Download 29 ครั้ง
132 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ค้างส่งหลักฐานการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รายชื่อตามแนบท้าย ให้นำมาส่งภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
ประกาศวันที่  18/08/58    Download 57 ครั้ง
131 แจ้งการเปิดใช้เส้นทางประตู3
ประกาศวันที่  15/08/58    Download 27 ครั้ง
130 ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
ประกาศวันที่  14/08/58    Download 27 ครั้ง
129 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศวันที่  24/07/58    Download 37 ครั้ง
128 ประชาสัมพันธ์งานประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2558 (ที่ไม่ใช้นักศึกษาทุน กยศ.) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2558
ประกาศวันที่  24/07/58    Download 35 ครั้ง
127 ประกาศ เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่  24/07/58    Download 38 ครั้ง
126 แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี | ยกเลิกการสอบแก้ตัวในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน E หรือ F ทุกรายวิชา | กำหนดภาระงานสอน
ประกาศวันที่  24/07/58    Download 44 ครั้ง
125 จัดจำหน่ายหนังสือ ตำราเรียนกฎหมายราคาพิเศษ เฉพาะวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เท่านั้น
ประกาศวันที่  24/07/58    Download 38 ครั้ง
124 เปิดให้บริการฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Cengage Learnning (Indo-China) Limited จำนวน 3 ฐานข้อมูล
ประกาศวันที่  24/07/58    Download 32 ครั้ง
123 แจ้งขยายเวลาการส่งแบบตอบรับ การแข่งขันตอบปัญหาในวันรพี โครงการสัปดาห์กฎหมายเนื่องในวันรพี 2558
ประกาศวันที่  24/07/58    Download 36 ครั้ง
122 แจ้งข่าวงาน 15 ปีนิติศาสตร์ เลื่อนการจัดงานเป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2558
ประกาศวันที่  24/07/58    Download 41 ครั้ง
121 แจ้งเลื่อนถ่ายภาพเพื่อทำบัตรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์)
ประกาศวันที่  21/07/58    Download 31 ครั้ง
120 ตารางกิจกรรมการถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษาใหม่ปี 58 (ภาคปกติจันทร์-ศุกร์) ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารยุพราช
ประกาศวันที่  15/07/58    Download 41 ครั้ง
119 ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศวันที่  12/07/58    Download 103 ครั้ง
118 ขยายกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศวันที่  12/07/58    Download 64 ครั้ง
117 ตรวจสอบรายชื่อรับใบรายงานผลการเรียน อนุมัติผลวันที่ 1 ก.ค. 58 ติดต่อขอรับใบรายงานผลการเรียนตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 58 เป็นต้นไป
ประกาศวันที่  12/07/58    Download 124 ครั้ง
116 แจ้งนักศึกษานิติศาสตร์ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ขาด ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ประกาศวันที่  02/07/58    Download 50 ครั้ง
115 แจ้งนักศึกษาและบุคลากรที่ยังไม่ได้รับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก สามารถขอรับบริการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ 15-19 มิ.ย.
ประกาศวันที่  11/06/58    Download 39 ครั้ง
114 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติผลในวันที่ 25 พ.ค. 2558 จะได้รับทรานสคริปภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
ประกาศวันที่  22/05/58    Download 68 ครั้ง
113 แจ้งกำหนดการทดสอบวัดมาตราฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมฯ และการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้แก่ นศ.ใหม่ OIT 2558 ระหว่างวันที่ 17-24 ก.ค. 58
ประกาศวันที่  21/05/58    Download 33 ครั้ง
112 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการงานวิชาชีพเตรียมพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียน 25 พ.ค. -12 มิ.ย. 58
ประกาศวันที่  21/05/58    Download 33 ครั้ง
111 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558
ประกาศวันที่  19/05/58    Download 30 ครั้ง
110 แจ้งบุคลากรและนักศึกษา มรชร. ที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก 11-12และ 15 พ.ค.58
ประกาศวันที่  13/05/58    Download 32 ครั้ง
109 ขอเชิญเข้าอบรมเรื่องการใช้งานและสืบค้นสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง การใช้ e-Books ลงทะเบียนถึงวันที่ 27 พ.ค. 58 เท่านั้น
ประกาศวันที่  09/05/58    Download 33 ครั้ง
108 ประชาสัมพันธ์การอบรมทักษะภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงมาที่ศูนย์ภาษา มรรช. ภายในวันที่ 10 พ.ค. 58
ประกาศวันที่  09/05/58    Download 27 ครั้ง
107 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 58
ประกาศวันที่  09/05/58    Download 31 ครั้ง
106 ประกาศกำหนดวันรับรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ เรียน จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่  28/04/58    Download 39 ครั้ง
105 เชิญเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
ประกาศวันที่  13/03/58    Download 42 ครั้ง
104 ประชาสัมพันธ์การย้ายที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
ประกาศวันที่  13/03/58    Download 89 ครั้ง
103 แต่งตั้งกรรมการบริหารที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย
ประกาศวันที่  13/03/58    Download 38 ครั้ง
102 ขอเชิญร่วมงานประชุมรับฟังความคิดเห็ดในวงจำกัด Focus Group ในโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในกิจการโทรทัศน์ กลุ่มภาคเหนือ
ประกาศวันที่  09/03/58    Download 47 ครั้ง
101 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ จิิตติ ติงศภัทิย์ ปี 2558
ประกาศวันที่  09/03/58    Download 51 ครั้ง
100 รับสมัคร นศ.ฝึกงานในโครงการ Legal Studie Interships Clinic
ประกาศวันที่  09/03/58    Download 42 ครั้ง
99 ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในหัวข้อ พระผู้สร้างรอยยิ้ม
ประกาศวันที่  09/03/58    Download 54 ครั้ง
98 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและกฎหมายต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย
ประกาศวันที่  06/03/58    Download 48 ครั้ง
97 ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2558
ประกาศวันที่  06/03/58    Download 42 ครั้ง
96 ขอความอนุเคราห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทความวิชาการ
ประกาศวันที่  06/03/58    Download 49 ครั้ง
95 ขอความอนุเคราะห์มิให้ปรับแต่งอุปกรณ์เครื่องรับโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ประกาศวันที่  27/02/58    Download 72 ครั้ง
94 เชิญชวนเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย คลิปวีดีโอ และภาพอินโฟกราฟิก เนื่องในวันความสุขสากร ปี 58
ประกาศวันที่  25/02/58    Download 50 ครั้ง
93 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลจีน เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ประกาศวันที่  20/02/58    Download 44 ครั้ง
92 เชิญชวนสวมเสื้อแจ๊กเกตและเสื้อโปโลประทับตราสัญลักษณ์
ประกาศวันที่  20/02/58    Download 48 ครั้ง
91 ประชาสัมพันธ์ การจัดทำหนังสั้น เรื่องครูพันธุ์ใหม่
ประกาศวันที่  20/02/58    Download 45 ครั้ง
90 ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดเรียงความอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท
ประกาศวันที่  20/02/58    Download 51 ครั้ง
89 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
ประกาศวันที่  20/02/58    Download 48 ครั้ง
88 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ประกาศวันที่  17/02/58    Download 49 ครั้ง
87 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคนดีศรีเชียงราย
ประกาศวันที่  17/02/58    Download 43 ครั้ง
86 เชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ANU-DPU-CONFERENCE
ประกาศวันที่  11/02/58    Download 56 ครั้ง
85 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ
ประกาศวันที่  11/02/58    Download 44 ครั้ง
84 ขยายเวลาส่งบทความวิจัยกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 58
ประกาศวันที่  11/02/58    Download 48 ครั้ง
83 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาไทย
ประกาศวันที่  09/02/58    Download 45 ครั้ง
82 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 10
ประกาศวันที่  09/02/58    Download 49 ครั้ง
81 ขอเรียนเชิญร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 8 และ 9
ประกาศวันที่  09/02/58    Download 48 ครั้ง
80 การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ประกาศวันที่  04/02/58    Download 50 ครั้ง
79 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมระดับชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ประกาศวันที่  04/02/58    Download 46 ครั้ง
78 ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่
ประกาศวันที่  04/02/58    Download 53 ครั้ง
77 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านชาติพันธ์ในเอเชีย ครั้งที่ 1
ประกาศวันที่  04/02/58    Download 53 ครั้ง
76 เชิญชวนเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ LOGO ไดโนเสาร์ จ.ขอนแก่น
ประกาศวันที่  03/02/58    Download 53 ครั้ง
74 ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสั้น
ประกาศวันที่  02/02/58    Download 47 ครั้ง
73 ประชาสัมพันธ์งาน Japan expo in thailand 2015
ประกาศวันที่  02/02/58    Download 51 ครั้ง
72 ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง
ประกาศวันที่  02/02/58    Download 51 ครั้ง
71 เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
ประกาศวันที่  30/01/58    Download 48 ครั้ง
70 รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ปี 58
ประกาศวันที่  29/01/58    Download 56 ครั้ง
69 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ The 8th QS World Class
ประกาศวันที่  29/01/58    Download 47 ครั้ง
68 ประชาสัมพันธ์โครงการ Leadership Development Program บริษัท ซีพีออลล์
ประกาศวันที่  27/01/58    Download 50 ครั้ง
67 ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5
ประกาศวันที่  27/01/58    Download 157 ครั้ง
66 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี เรียน เสาร์-อาทิตย์
ประกาศวันที่  27/01/58    Download 49 ครั้ง
65 ขอความร่วมมือไม่ให้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  27/01/58    Download 51 ครั้ง
64 แจ้งงดให้บริการด้านยานพาหนะ มรรช.
ประกาศวันที่  27/01/58    Download 44 ครั้ง
63 เชิญส่งโครงการประกวดเรียงความ เยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ ระดับชาติ
ประกาศวันที่  22/01/58    Download 53 ครั้ง
62 เชิญเข้าใช้บริการฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิพม์ Binumi
ประกาศวันที่  22/01/58    Download 50 ครั้ง
61 ทุน Fulbright Open Compertition Scholarship Program ประจำปี 2559
ประกาศวันที่  22/01/58    Download 47 ครั้ง
60 ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Khowleadge Facilitator ผู้อำนวยการเรียนรู้ในองค์กร
ประกาศวันที่  22/01/58    Download 50 ครั้ง
59 รับข้อเสนอโครงการ ตามแนวพระราชดำริ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ปี 58
ประกาศวันที่  22/01/58    Download 57 ครั้ง
58 เชิญเข้าร่วมหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 21
ประกาศวันที่  22/01/58    Download 50 ครั้ง
57 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม Mini LL.M.Course
ประกาศวันที่  22/01/58    Download 50 ครั้ง
56 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจและการสื่อสารได้จริง BEC ณ ประเทศอังกฤษ
ประกาศวันที่  22/01/58    Download 51 ครั้ง
55 กำหนดการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า OET สำหรับ นศ. รหัส 57 ค้างประเมิน
ประกาศวันที่  21/01/58    Download 50 ครั้ง
54 รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 46 ครั้ง
53 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติครั้งที่ 2
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 103 ครั้ง
52 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.พระนคร ครั้งที่ 4
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 59 ครั้ง
51 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 48 ครั้ง
50 ประชาสัมพันธ์การแจ้งขยายเวลาการกรอกข้อมูลด้านการวิจัยเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 44 ครั้ง
49 ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโคงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ 58
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 43 ครั้ง
48 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Burahpa University International Conference 2015
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 52 ครั้ง
47 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 25 ประจำปี 58
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 44 ครั้ง
46 ประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 53 ครั้ง
45 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 54 ครั้ง
44 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 51 ครั้ง
43 การรับรองปริญญาและเรื่องการกำหนดอัตรเงินเดือน
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 47 ครั้ง
42 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 51 ครั้ง
41 เชิญเข้าใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 55 ครั้ง
40 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Compelition 2015
ประกาศวันที่  14/01/58    Download 43 ครั้ง
39 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย
ประกาศวันที่  12/01/58    Download 46 ครั้ง
38 รับสมัครผู้สนใจรับทุนสนับสนุนทำวิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฏีนิพนธ์
ประกาศวันที่  12/01/58    Download 48 ครั้ง
37 อบรมการใช้งานและการสืบค้นสารสนเทศ วันที่ 25 ม.ค. 58 ฟรี สนใจคลิก.
ประกาศวันที่  12/01/58    Download 47 ครั้ง
36 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโนลีสู่ชุมชนฐานราก ครั้งที่ 2 ปี58
ประกาศวันที่  12/01/58    Download 49 ครั้ง
35 แจ้งเช็คหมดอายุ
ประกาศวันที่  08/01/58    Download 52 ครั้ง
34 ประชาสัมพันธ์โครงการ A&D Intelligence Park 2015
ประกาศวันที่  08/01/58    Download 49 ครั้ง
33 โครงการการศึกษาไทยก้าวสู่อาเซียน
ประกาศวันที่  05/01/58    Download 56 ครั้ง
32 ประชาสัมพันธ์การรัับสมัครนักเรียน / นักศึกษา หารายได้เสรมช่วงปิดภาคเรียน
ประกาศวันที่  05/01/58    Download 49 ครั้ง
31 ประกาศรับสมัครชิงทุน Study of the U.S. Insitutes for Scholars ประจำปี 58
ประกาศวันที่  30/12/57    Download 71 ครั้ง
30 ขอเชิญส่งบทความวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชพฤกษ์
ประกาศวันที่  30/12/57    Download 61 ครั้ง
29 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่น16
ประกาศวันที่  30/12/57    Download 65 ครั้ง
28 ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ม.กรุงเทพ
ประกาศวันที่  30/12/57    Download 65 ครั้ง
27 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี/ภาพถ่าย
ประกาศวันที่  30/12/57    Download 65 ครั้ง
26 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ประกาศวันที่  30/12/57    Download 55 ครั้ง
25 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
ประกาศวันที่  25/12/57    Download 65 ครั้ง
24 การประดับธงตราสัญลักษณ์และการแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศวันที่  25/12/57    Download 65 ครั้ง
23 แจ้งย้ายที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลนางแล
ประกาศวันที่  25/12/57    Download 69 ครั้ง
22 ขอเชิญส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 17 ประจำปี 58
ประกาศวันที่  23/12/57    Download 66 ครั้ง
21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประกาศวันที่  23/12/57    Download 64 ครั้ง
20 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง
ประกาศวันที่  23/12/57    Download 67 ครั้ง
19 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ กฎหมายค้ำประกัน จำนองที่แก้ไขใหม่
ประกาศวันที่  23/12/57    Download 67 ครั้ง
18 โครงการจัดระบบจัดการความรู้กฎหมายออนไลน์รองรับการใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย
ประกาศวันที่  19/12/57    Download 62 ครั้ง
17 เชิญชวนนักศึกษาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ในวันที่ 27 ธ.ค. 57
ประกาศวันที่  17/12/57    Download 64 ครั้ง
16 เชิญร่วมประชุมวิชาการและส่งนิสิตเข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ เนื่องในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติครั้งที่ 42
ประกาศวันที่  15/12/57    Download 72 ครั้ง
15 หลักสูตรเตรียมพร้อมเข้าสู่ EdPEx และหลักสูตร Implementing EdPEx ในหมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 26-27 ก.พ. 58
ประกาศวันที่  15/12/57    Download 71 ครั้ง
14 ขอเชิญร่วม The 15th International Education Technology Conference-IETC-2015 วันที่ 27-29 พ.ค. 2558
ประกาศวันที่  15/12/57    Download 67 ครั้ง
13 ขอเชิญร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม(No Foam) บรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
ประกาศวันที่  15/12/57    Download 89 ครั้ง
12 ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน "การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5"
ประกาศวันที่  15/12/57    Download 74 ครั้ง
11 ด่วน..เชิญชวนส่งเรียงความ "ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" เข้าประกวด
ประกาศวันที่  15/12/57    Download 78 ครั้ง
10 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 58
ประกาศวันที่  15/12/57    Download 79 ครั้ง
9 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมระดับนานาชาติ The SIBR-RDINRRU Osaka 2015 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มรช.นครราชสีมา
ประกาศวันที่  15/12/57    Download 78 ครั้ง
8 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34
ประกาศวันที่  15/12/57    Download 75 ครั้ง
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ "พิบูลสงครามวิจัย" 2558
ประกาศวันที่  15/12/57    Download 108 ครั้ง
6 การประกาศโจทย์งานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
ประกาศวันที่  15/12/57    Download 83 ครั้ง
5 เชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน "TISCO Young Financial Planner รุ่น 3" รู้เก็บ รู้ใช้ เข้าใจการลงทุน
ประกาศวันที่  18/11/57    Download 91 ครั้ง
4 เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2558
ประกาศวันที่  07/11/57    Download 92 ครั้ง
3 ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาสมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 33
ประกาศวันที่  07/11/57    Download 78 ครั้ง
2 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 26
ประกาศวันที่  03/11/57    Download 97 ครั้ง
1 ประกาศ เรื่อง กำหนดการทดสอบคอมพิวเตอร์ก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 55 และ 56 เทียบโอน
ประกาศวันที่  03/11/57    Download 171 ครั้ง

ลำดับที่ รายละเอียด ระยะเวลาในการเสนอราคา จำนวนผู้อ่าน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ จำนวนผู้อ่าน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 5 รายการ 25 ธันวาคม 2560 1 ครั้ง Download
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ 9 รายการ 25 ธันวาคม 2560 0 ครั้ง Download
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดการสอบความรู้นักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 22 ธันวาคม 2560 1 ครั้ง Download
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มจำนวน 3 รายการ 22 ธันวาคม 2560 0 ครั้ง Download
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 20 รายการ 22 ธันวาคม 2560 1 ครั้ง Download
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 20 รายการ 22 ธันวาคม 2560 1 ครั้ง Download
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสาร จำนวน 1 คัน 08 ธันวาคม 2560 0 ครั้ง Download
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารจำนวน 2 รายการ 08 ธันวาคม 2560 9 ครั้ง Download
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ 04 ธันวาคม 2560 8 ครั้ง Download
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลจำนวน 1 รายการ 04 ธันวาคม 2560 7 ครั้ง Download
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของที่ระลึกจำนวน 1 รายการ 28 พฤศจิกายน 2560 11 ครั้ง Download
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สำนักวิชานิติศาสตร์จำนวน 1 รายการ 27 พฤศจิกายน 2560 10 ครั้ง Download
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 8 รายการ 20 พฤศจิกายน 2560 9 ครั้ง Download
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ 20 พฤศจิกายน 2560 8 ครั้ง Download
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถบัสจำนวน 1 คัน 15 พฤศจิกายน 2560 9 ครั้ง Download
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของที่ระลึกจำนวน 1 รายการ 15 พฤศจิกายน 2560 9 ครั้ง Download
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ 14 พฤศจิกายน 2560 15 ครั้ง Download
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุจำนวน 3 รายการ 14 พฤศจิกายน 2560 10 ครั้ง Download
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มจำนวน 3 รายการ 13 พฤศจิกายน 2560 14 ครั้ง Download
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลจำนวน 2 รายการ 13 พฤศจิกายน 2560 12 ครั้ง Download
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ 13 พฤศจิกายน 2560 17 ครั้ง Download
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลจำนวน 1 รายการ 13 พฤศจิกายน 2560 14 ครั้ง Download
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 27 รายการ 01 พฤศจิกายน 2560 21 ครั้ง Download
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดเครื่องแต่งกายเดินขบวนแห่กระทง จำนวน 43 ชุด 31 ตุลาคม 2560 16 ครั้ง Download
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 9 รายการ 31 ตุลาคม 2560 19 ครั้ง Download
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 26 รายการ 30 ตุลาคม 2560 19 ครั้ง Download
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา(เสื้อ+กางเกง) พร้อมสกรีนด้านหลังเสื้อและกางเกง จำนวน 70 ชุด 12 ตุลาคม 2560 25 ครั้ง Download