บริการวิชาการ/กฎหมายในอุ้งมือ

connect
ที่ ประชาสัมพันธ์เรื่อง
747 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยแรกเข้า และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมภาษาไทยสำหรับการสอบแรกเข้า ... คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  30/11/65    Download 4 ครั้ง
746 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ (รอบสอบซ่อม) ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา2565 .. คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  30/11/65    Download 5 ครั้ง
745 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ผลงานผ่าน TikTok (ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2565
ประกาศวันที่  04/11/65    Download 7 ครั้ง
744 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้าและก่อนจบของนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ(รอบสอบซ่อม) ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง E-learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล
ประกาศวันที่  01/11/65    Download 7 ครั้ง
743 ประชาสัมพันธ์ การประกวด "การประดิษฐ์โคมล้านนาประเภทโคมแขวน" ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สมัครเข้ารว่มแข่งขันได้ ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 ตุลาคม 2565 ณ อาคาร 16 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  20/10/65    Download 3 ครั้ง
742 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ BI (จำนวน 30 ชั่วโมง)
ประกาศวันที่  12/10/65    Download 4 ครั้ง
741 ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ (รอบสอบซ่อม) ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศวันที่  28/09/65    Download 6 ครั้ง
740 ประกาศสำนักวิชานิติศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศวันที่  22/09/65    Download 12 ครั้ง
739 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนยืนยันข้อมูลเพื่อใช้กับประตู Access control
ประกาศวันที่  20/09/65    Download 26 ครั้ง
738 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอส่งข้อมูลนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา (TH-PET) ภาษาไทยแรกเข้า (TH-PPT) ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) และแจ้งกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษแรกเข้า
ประกาศวันที่  17/08/65    Download 15 ครั้ง
737 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มร.ชร. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา และภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ CEFR เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  04/08/65    Download 9 ครั้ง
736 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ (รอบสอบซ่อม) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศวันที่  02/08/65    Download 16 ครั้ง
735 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย (รูปแบบ Onsite) การทดสอบ TOEFL ITP และการทดสอบ CRRU CEFR TEST (รูปแบบ Onsite) ประจำเดือนกันยายน 2565
ประกาศวันที่  27/07/65    Download 17 ครั้ง
734 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ Business Intelligence ขั้นสูง
ประกาศวันที่  25/07/65    Download 8 ครั้ง
733 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. - 10 ส.ค. 2565 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  19/07/65    Download 20 ครั้ง
732 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ จัดกิจกรรมทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย (รูปแบบ Onsite) การทดสอบ TOEFL ITP และการทดสอบ CRRU CEFR TEST ประจำเดือนสิงหาคม
ประกาศวันที่  18/07/65    Download 9 ครั้ง
731 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา มร.ชร. จำนวน 20 ชั่วโมง และเปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 จำนวน 30 ชั่วโมง (รูปแบบ Onsite)
ประกาศวันที่  18/07/65    Download 20 ครั้ง
730 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (ออนไซต์และออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศวันที่  06/07/65    Download 17 ครั้ง
729 สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565
ประกาศวันที่  29/06/65    Download 11 ครั้ง
728 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ (รอบสอบซ่อม) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศวันที่  29/06/65    Download 17 ครั้ง
727 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แจ้งเรื่องการเปิดบัญชีและทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
ประกาศวันที่  23/06/65    Download 15 ครั้ง
726 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เรื่อง กำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะสำหรับนักศึกษาทุนกู้ยืม และเรื่อง หลักเกณฑ์การให้คะแนนความดี
ประกาศวันที่  19/06/65    Download 23 ครั้ง
725 กำหนดการอนุมัติผลการเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 3/2564
ประกาศวันที่  17/06/65    Download 13 ครั้ง
724 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวทางการแต่งกายสำหรับนักศึกษาภาคปกติ(เรียน จันทร์-ศุกร์) ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศวันที่  17/06/65    Download 32 ครั้ง
723 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลนักศึกษารหัส 63 (ภาคปกติ) และนักศึกษารหัส 64 (เทียบโอน) ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา
ประกาศวันที่  09/06/65    Download 19 ครั้ง
722 ข้อมูลนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาไทยแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา
ประกาศวันที่  07/06/65    Download 21 ครั้ง
721 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  27/05/65    Download 15 ครั้ง
720 ประชาสัมพันธ์การรับเครื่องหมายนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศวันที่  23/05/65    Download 24 ครั้ง
719 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS : Learning Management System) (ออนไลน์ และ ออนไซต์) สำหรับอาจารย์และนักศึกษา
ประกาศวันที่  23/05/65    Download 13 ครั้ง
718 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ แจ้งรายชื่อและข้อมูลจำนวนนักศึกษารหัส 63 (ภาคปกติ) และรหัส 64 (เทียบโอน) ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแรกเข้า คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  12/05/65    Download 20 ครั้ง
717 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ แจ้งรายชื่อและข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแรกเข้า คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  12/05/65    Download 34 ครั้ง
716 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ แจ้งรายชื่อและข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  12/05/65    Download 18 ครั้ง
715 สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มร.ชร. แจ้งกำหนดการรับเครื่องหมายนักศึกษาและจำหน่ายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบและราคาถูกสำหรับนักศึกษา ในวันที่ 23-28 พ.ค. 2565 ณ ร้านวิทาลัยครู(วค.18) ตั้งอยู่ข้างเซเว่นอีเลฟเว่นสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  12/05/65    Download 20 ครั้ง
714 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภา เพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภา เพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2565 ขอบคุณข่าวสารจาก เนติบัณฑิตยสภา
ประกาศวันที่  10/05/65    Download 21 ครั้ง
713 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (Exit Exam Information Technology Test : EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
ประกาศวันที่  07/05/65    Download 27 ครั้ง
712 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (Basic Information Technology : BIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
ประกาศวันที่  07/05/65    Download 23 ครั้ง
711 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย (รูปแบบ Onsite และ Online) การทดสอบ TOEFL ITP และการทดสอบ CRRU CEFR TEST (รูปแบบ Onsite) ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ประกาศวันที่  07/05/65    Download 24 ครั้ง
710 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง และอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 14 - 30 พ.ค. 2565
ประกาศวันที่  12/04/65    Download 25 ครั้ง
709 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
ประกาศวันที่  01/04/65    Download 22 ครั้ง
708 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ (EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
ประกาศวันที่  01/04/65    Download 29 ครั้ง
707 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานและทักษะชั้นสูงเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา
ประกาศวันที่  25/03/65    Download 21 ครั้ง
706 ประกาศสำนักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3/2564
ประกาศวันที่  16/03/65    Download 26 ครั้ง
705 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (Exit Exam Information Technology Test : EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์)
ประกาศวันที่  04/03/65    Download 41 ครั้ง
704 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (Basic Information Technology : BIT) สำหรับนักศึกษำที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์)
ประกาศวันที่  04/03/65    Download 34 ครั้ง
703 ประชาสัมพันธ์นักศึกษา เรื่อง โครงการจ้างงานนักศึกษาในภาวะวิกฤตพิชิตโควิด เพื่อสร้างรายได้พิเศษระหว่างเรียนและเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มี.ค. 2565
ประกาศวันที่  04/03/65    Download 30 ครั้ง
702 ขั้นตอน เกณฑ์ และเอกสารในการทำเรื่องจบ
ประกาศวันที่  02/03/65    Download 63 ครั้ง
701 ดาว์นโหลด กระดาษคำตอบเพื่อใช้ในการสอบออนไลน์ และใบปะหน้าซองจดหมาย
ประกาศวันที่  04/02/65    Download 43 ครั้ง
700 ประกาศสำนักวิชานิติศาสตร์ เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๔ ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ในรูปแบบออนไลน์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เพิ่มเติม)
ประกาศวันที่  04/02/65    Download 38 ครั้ง
699 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ (EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
ประกาศวันที่  03/02/65    Download 28 ครั้ง
698 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
ประกาศวันที่  03/02/65    Download 31 ครั้ง
697 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (ออนไลน์) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศวันที่  03/02/65    Download 30 ครั้ง
695 ประกาศสำนักวิชานิติศาสตร์ เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ในรูปแบบออนไลน์
ประกาศวันที่  03/02/65    Download 36 ครั้ง
694 คลิกเพื่อดาว์นโหลด กระดาษคำตอบ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อใช้ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
ประกาศวันที่  02/02/65    Download 74 ครั้ง
693 สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ แจ้งรายละเอียดการเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการให้กับบุคลากรและนักศึกษา ในวันที่ 2-3 ก.พ. 2565 ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มร.ชร.
ประกาศวันที่  01/02/65    Download 28 ครั้ง
692 วิทยาลัยแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ด้วยการแพทย์แผนไทย
ประกาศวันที่  01/02/65    Download 28 ครั้ง
691 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ (EIT) เพื่อเข้าร่วมโครงการ ICDL
ประกาศวันที่  21/01/65    Download 60 ครั้ง
690 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (รูปแบบ Onsite และ Online) การทดสอบ TOEFL ITP และการทำสอบ CRRU CEFR TEST (รูปแบบ Onsite และ Online) สำหรับนักศึกษา มร.ชร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ประกาศวันที่  21/01/65    Download 33 ครั้ง
689 ประกาศสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3) ขอขยายการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ออกไปจนถึงวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศวันที่  13/01/65    Download 35 ครั้ง

ลำดับที่ รายละเอียด ระยะเวลาในการเสนอราคา จำนวนผู้อ่าน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
บริการวิชาการ/กฎหมายในอุ้งมือ

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
384 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยแรกเข้า และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมภาษาไทยสำหรับการสอบแรกเข้า ... คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด อ่าน 3 ครั้ง 12 พฤศจิกายน 2565 Download
383 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 4 ครั้ง 21 พฤศจิกายน 2565 Download
382 ซื้อวัสดุ จำนวน 36 รายการ อ่าน 4 ครั้ง 21 พฤศจิกายน 2565 Download
381 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 6 ครั้ง 10 พฤศจิกายน 2565 Download
380 จ้างเหมาจัดทำขบวนกระทง จำนวน 1 งาน อ่าน 42 ครั้ง 03 พฤศจิกายน 2565 Download
379 ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ อ่าน 19 ครั้ง 02 พฤศจิกายน 2565 Download
378 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 15 ครั้ง 02 พฤศจิกายน 2565 Download
377 จ้างทำโปสเตอร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 13 ครั้ง 02 พฤศจิกายน 2565 Download
376 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 12 ครั้ง 25 ตุลาคม 2565 Download
375 จ้างรื้อ ย้ายโรงจอดรถยนต์และติดตั้งใหม่ สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 34 ครั้ง 16 กันยายน 2565 Download
374 ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง อ่าน 26 ครั้ง 12 กันยายน 2565 Download
373 ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ อ่าน 35 ครั้ง 12 กันยายน 2565 Download
372 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 34 ครั้ง 12 กันยายน 2565 Download
371 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ อ่าน 29 ครั้ง 09 กันยายน 2565 Download
370 ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ อ่าน 19 ครั้ง 08 กันยายน 2565 Download
369 ซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง ขนาด 100 นิ้ว จำนวน 1 รายการ อ่าน 17 ครั้ง 08 กันยายน 2565 Download
368 จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 5 ครั้ง 05 กันยายน 2565 Download
367 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 2 วัน อ่าน 2 ครั้ง 05 กันยายน 2565 Download
366 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 2 วัน อ่าน 3 ครั้ง 05 กันยายน 2565 Download
365 ซื้อวัสดุ จำนวน 30 รายการ อ่าน 7 ครั้ง 30 สิงหาคม 2565 Download
364 ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ อ่าน 9 ครั้ง 30 สิงหาคม 2565 Download
363 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ อ่าน 14 ครั้ง 30 สิงหาคม 2565 Download
362 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 2 วัน อ่าน 5 ครั้ง 30 สิงหาคม 2565 Download
361 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 2 วัน อ่าน 15 ครั้ง 30 สิงหาคม 2565 Download
360 จ้างทำป้าย โลโก้พลาสวูด ป้ายอะคริลิค งานย้ายป้าย พร้อมติดตั้ง และงานติดสติ๊กเกอร์ฝ้าประตูและหน้าต่าง อาคารนิติศาสตร์หลังใหม่ จำนวน 1 งาน อ่าน 39 ครั้ง 26 สิงหาคม 2565 Download
359 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 15 ครั้ง 15 สิงหาคม 2565 Download
358 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน 1 งาน อ่าน 25 ครั้ง 15 สิงหาคม 2565 Download
357 จ้างรื้อถอน เคลื่อนย้าย ติดตั้ง ปรับปรุงครุภัณฑ์เดิม จำนวน 1 งาน อ่าน 35 ครั้ง 04 สิงหาคม 2565 Download
356 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 22 ครั้ง 03 สิงหาคม 2565 Download
355 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 21 ครั้ง 01 สิงหาคม 2565 Download
354 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 22 ครั้ง 25 กรกฎาคม 2565 Download
353 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 19 ครั้ง 20 กรกฎาคม 2565 Download
352 จ้างทำโบว์ชัวร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 5 ครั้ง 20 กรกฎาคม 2565 Download
351 จ้างซ่อมเก้าอี้ห้องสโลป (สำนักวิชานิติศาสตร์) จำนวน 1 งาน อ่าน 33 ครั้ง 11 กรกฎาคม 2565 Download
350 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 19 ครั้ง 08 กรกฎาคม 2565 Download
349 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 2 ครั้ง 20 มิถุนายน 2565 Download
348 จ้างทำไวนิล จำนวน 2 รายการ อ่าน 8 ครั้ง 20 มิถุนายน 2565 Download
347 ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ อ่าน 9 ครั้ง 16 มิถุนายน 2565 Download
346 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 15 ครั้ง 16 มิถุนายน 2565 Download
345 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 2 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 17 ครั้ง 16 มิถุนายน 2565 Download
344 ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ อ่าน 15 ครั้ง 16 มิถุนายน 2565 Download
343 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 12 ครั้ง 16 มิถุนายน 2565 Download
342 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 9 ครั้ง 15 มิถุนายน 2565 Download
341 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 7 ครั้ง 10 มิถุนายน 2565 Download
340 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 15 ครั้ง 10 มิถุนายน 2565 Download
339 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 36 ครั้ง 10 มิถุนายน 2565 Download
338 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 31 ครั้ง 10 มิถุนายน 2565 Download
337 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 2 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 22 ครั้ง 06 มิถุนายน 2565 Download
336 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 23 ครั้ง 27 พฤษภาคม 2565 Download
335 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 18 ครั้ง 25 พฤษภาคม 2565 Download
334 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 22 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2565 Download
333 จ้างโปรโมทเพจสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 21 ครั้ง 11 พฤษภาคม 2565 Download
332 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 22 ครั้ง 05 พฤษภาคม 2565 Download
331 ปรับปรุงอาคารเรียนสำนักวิชานิติศาสตร์ (อาคารครุศาสตร์หลังเดิม) อ่าน 20 ครั้ง 19 เมษายน 2565 Download
330 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 40 ครั้ง 22 มีนาคม 2565 Download
329 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ อ่าน 33 ครั้ง 16 มีนาคม 2565 Download
328 จ้างพิมพ์คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย จำนวน 1 งาน อ่าน 28 ครั้ง 14 มีนาคม 2565 Download
327 จ้างพิมพ์คู่มือกฎหมาย จำนวน 1 งาน อ่าน 26 ครั้ง 14 มีนาคม 2565 Download
326 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 4 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 32 ครั้ง 14 มีนาคม 2565 Download
325 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 4 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 41 ครั้ง 04 มีนาคม 2565 Download
324 จ้างพิมพ์สมุดภาพคู่มือกฎหมายประจำบ้าน จำนวน 1 งาน อ่าน 12 ครั้ง 04 มีนาคม 2565 Download
323 จ้างทำโบว์ชัวร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 25 ครั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2565 Download
322 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 34 ครั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2565 Download
321 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ อ่าน 35 ครั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2565 Download
320 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 22 ครั้ง 14 กุมภาพันธ์ 2565 Download
319 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 19 ครั้ง 18 มกราคม 2565 Download
318 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 25 ครั้ง 18 มกราคม 2565 Download
317 จ้างพิมพ์เล่มวารสาร จำนวน 1 งาน อ่าน 15 ครั้ง 22 ธันวาคม 2564 Download
316 ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ อ่าน 32 ครั้ง 22 ธันวาคม 2564 Download
315 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 36 ครั้ง 22 ธันวาคม 2564 Download
314 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 27 ครั้ง 15 ธันวาคม 2564 Download
313 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 33 ครั้ง 15 ธันวาคม 2564 Download
312 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง อ่าน 25 ครั้ง 07 ธันวาคม 2564 Download
311 จ้างโปรโมทเพจสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 32 ครั้ง 22 พฤศจิกายน 2564 Download
310 ถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 23 ครั้ง 16 พฤศจิกายน 2564 Download
309 จ้างพิมพ์สมุดภาพอินโฟกราฟฟิก ชุดความรู้กฎหมายครอบครัว จำนวน 1 รายการ อ่าน 25 ครั้ง 16 พฤศจิกายน 2564 Download
308 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 12 ครั้ง 09 พฤศจิกายน 2564 Download
307 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ อ่าน 24 ครั้ง 03 พฤศจิกายน 2564 Download
306 ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ อ่าน 22 ครั้ง 29 ตุลาคม 2564 Download
305 ถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ อ่าน 20 ครั้ง 15 ตุลาคม 2564 Download
304 ซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ อ่าน 15 ครั้ง 07 ตุลาคม 2564 Download
303 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 140 ครั้ง 09 กันยายน 2564 Download
302 ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ อ่าน 40 ครั้ง 02 กันยายน 2564 Download
301 จ้างทำโปสเตอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 49 ครั้ง 26 สิงหาคม 2564 Download
300 ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ อ่าน 56 ครั้ง 19 สิงหาคม 2564 Download
299 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน 1 งาน อ่าน 67 ครั้ง 16 สิงหาคม 2564 Download
298 ซื้อวัสดุ จำนวน 34 รายการ อ่าน 42 ครั้ง 13 สิงหาคม 2564 Download
297 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน วันที่ 15 สิงหาคม 64 อ่าน 35 ครั้ง 09 สิงหาคม 2564 Download
296 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน วันที่ 11 สิงหาคม 64 อ่าน 36 ครั้ง 09 สิงหาคม 2564 Download
295 ซื้อวัสดุ จำนวน 25 รายการ อ่าน 35 ครั้ง 06 สิงหาคม 2564 Download
294 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน วันที่ 4 สิงหาคม 64 อ่าน 37 ครั้ง 02 สิงหาคม 2564 Download
293 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน วันที่ 8 สิงหาคม 64 อ่าน 29 ครั้ง 02 สิงหาคม 2564 Download
292 ซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ อ่าน 30 ครั้ง 30 กรกฎาคม 2564 Download
291 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 งาน อ่าน 31 ครั้ง 22 กรกฎาคม 2564 Download
290 จ้างทำโปสเตอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 35 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 Download
289 จ้างทำระบบฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 33 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 Download
288 จ้างทำระบบฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 28 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 Download
287 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 51 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 Download
286 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ อ่าน 33 ครั้ง 28 มิถุนายน 2564 Download
285 จ้างจัดทำเล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 30 ครั้ง 28 มิถุนายน 2564 Download
284 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 35 ครั้ง 24 มิถุนายน 2564 Download
283 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 43 ครั้ง 24 มิถุนายน 2564 Download
282 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ อ่าน 31 ครั้ง 24 มิถุนายน 2564 Download
281 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 30 ครั้ง 24 มิถุนายน 2564 Download
280 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 59 ครั้ง 24 มิถุนายน 2564 Download
279 จ้างออกแบบ ผลิตสื่อให้ความรู้กฎหมาย จำนวน 2 งาน อ่าน 47 ครั้ง 18 มิถุนายน 2564 Download
278 จ้างเหมาออกแบบ ผลิตสื่ออินโฟกราฟิกให้ความรู้กฎหมาย จำนวน งาน อ่าน 31 ครั้ง 18 มิถุนายน 2564 Download
277 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 36 ครั้ง 18 มิถุนายน 2564 Download
276 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 29 ครั้ง 16 มิถุนายน 2564 Download
275 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 28 ครั้ง 07 มิถุนายน 2564 Download
274 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 31 ครั้ง 07 มิถุนายน 2564 Download
273 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 29 ครั้ง 07 มิถุนายน 2564 Download
272 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 43 ครั้ง 27 พฤษภาคม 2564 Download
271 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 29 ครั้ง 27 พฤษภาคม 2564 Download
270 จ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 งาน อ่าน 35 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2564 Download
269 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 34 ครั้ง 06 พฤษภาคม 2564 Download
268 จ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 25 ครั้ง 03 พฤษภาคม 2564 Download
267 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 30 ครั้ง 07 เมษายน 2564 Download
266 ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ อ่าน 31 ครั้ง 07 เมษายน 2564 Download
265 ซื้อวัสดุ จำนวน 30 รายการ อ่าน 29 ครั้ง 24 มีนาคม 2564 Download
264 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 30 ครั้ง 22 มีนาคม 2564 Download
263 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 26 ครั้ง 23 มีนาคม 2564 Download
262 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 25 ครั้ง 19 มีนาคม 2564 Download
261 จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ อ่าน 21 ครั้ง 19 มีนาคม 2564 Download
260 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 27 ครั้ง 19 มีนาคม 2564 Download
259 จ้างทำระบบฐานข้อมูลการทดสอบประมวลความรู้ด้านนิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 22 ครั้ง 30 มีนาคม 2564 Download
258 จ้างทำไวนิล จำนวน 1 รายการ อ่าน 20 ครั้ง 12 มีนาคม 2564 Download
257 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 2 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 21 ครั้ง 12 มีนาคม 2564 Download
256 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 20 ครั้ง 09 มีนาคม 2564 Download
255 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 23 ครั้ง 09 มีนาคม 2564 Download
254 ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ อ่าน 28 ครั้ง 09 มีนาคม 2564 Download
253 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 2 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 19 ครั้ง 09 มีนาคม 2564 Download
252 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 21 ครั้ง 04 มีนาคม 2564 Download
251 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 28 ครั้ง 03 มีนาคม 2564 Download
250 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 21 ครั้ง 03 มีนาคม 2564 Download
249 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 เครื่อง อ่าน 19 ครั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2564 Download
248 ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารพร้อมสกรีน จำนวน 1 รายการ อ่าน 19 ครั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2564 Download
247 จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ อ่าน 17 ครั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2564 Download
246 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 15 ครั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2564 Download
245 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 18 ครั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2564 Download
244 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ inverter ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 8 เครื่อง อ่าน 16 ครั้ง 18 กุมภาพันธ์ 2564 Download
243 วัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 17 ครั้ง 02 กุมภาพันธ์ 2564 Download
242 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 18 ครั้ง 26 มกราคม 2564 Download
241 จ้างพิมพ์เล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 25 ครั้ง 06 มกราคม 2564 Download
240 ซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ อ่าน 22 ครั้ง 17 ธันวาคม 2563 Download
239 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ อ่าน 23 ครั้ง 17 ธันวาคม 2563 Download
238 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 21 ครั้ง 17 ธันวาคม 2563 Download
237 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 16 ครั้ง 17 ธันวาคม 2563 Download
236 เช่าเหมารถตู้ 1 คัน จำนวน 3 วัน อ่าน 22 ครั้ง 17 ธันวาคม 2563 Download
235 จ้างทำซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต จำนวน 1 งาน อ่าน 22 ครั้ง 04 ธันวาคม 2563 Download
234 จ้างทำซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต จำนวน 1 งาน อ่าน 23 ครั้ง 04 ธันวาคม 2563 Download
233 ซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ อ่าน 24 ครั้ง 02 ธันวาคม 2563 Download
232 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 26 ครั้ง 02 ธันวาคม 2563 Download
231 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 20 ครั้ง 02 ธันวาคม 2563 Download
230 จ้างทำโปสเตอร์ จำนวน 6 รายการ อ่าน 23 ครั้ง 01 ธันวาคม 2563 Download
229 จ้างทำสมุดสอบวัดความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 26 ครั้ง 01 ธันวาคม 2563 Download
228 เช่าขออนุมัติเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน1 วัน อ่าน 22 ครั้ง 23 พฤศจิกายน 2563 Download
227 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 วัน อ่าน 27 ครั้ง 23 พฤศจิกายน 2563 Download
226 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 17 ครั้ง 17 พฤศจิกายน 2563 Download
225 จ้างทำสมุดภาพอินโฟกราฟิก จำนวน 1 รายการ อ่าน 27 ครั้ง 17 พฤศจิกายน 2563 Download
224 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโรลอัพ จำนวน 2 รายการ อ่าน 18 ครั้ง 17 พฤศจิกายน 2563 Download
223 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ อ่าน 28 ครั้ง 12 พฤศจิกายน 2563 Download
222 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 27 ครั้ง 12 พฤศจิกายน 2563 Download
221 จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ อ่าน 20 ครั้ง 12 พฤศจิกายน 2563 Download
220 ซื้อโต๊ะปูนปูกระเบื้อง จำนวน 1 รายการ อ่าน 30 ครั้ง 10 พฤศจิกายน 2563 Download
219 ซื้อครุภัณฑ์พัดลมไอเย็น/ไอน้ำ เคลื่อนที่ จำนวน 1 รายการ อ่าน 22 ครั้ง 10 พฤศจิกายน 2563 Download
218 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 18 ครั้ง 10 พฤศจิกายน 2563 Download
217 ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ อ่าน 17 ครั้ง 05 พฤศจิกายน 2563 Download
216 จ้างเหมาแต่งกายผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ จำนวน 1 งาน อ่าน 19 ครั้ง 05 พฤศจิกายน 2563 Download
215 ซื้อวัสดุ จำนวน 27 รายการ อ่าน 21 ครั้ง 05 พฤศจิกายน 2563 Download
214 ซื้อชุดโต๊ะประชุม 18 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด อ่าน 22 ครั้ง 30 ตุลาคม 2563 Download
213 ซื้อเก้าอี้แบบพนักพิง มีที่เท้าแขน จำนวน 1 รายการ อ่าน 20 ครั้ง 30 ตุลาคม 2563 Download
212 ซื้อวัสดุ จำนวน 25 รายการ อ่าน 20 ครั้ง 30 ตุลาคม 2563 Download
211 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 18 ครั้ง 29 ตุลาคม 2563 Download
210 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ อ่าน 18 ครั้ง 29 ตุลาคม 2563 Download
209 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 79 ครั้ง 11 กันยายน 2563 Download
208 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 73 ครั้ง 11 กันยายน 2563 Download
207 จ้างพิมพ์สื่อความรู้กฎหมาย จำนวน 1 รายการ อ่าน 98 ครั้ง 09 กันยายน 2563 Download
206 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 68 ครั้ง 09 กันยายน 2563 Download
205 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 76 ครั้ง 01 กันยายน 2563 Download
204 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม สำนักวิชานิติศาสตร์ อ่าน 73 ครั้ง 26 สิงหาคม 2563 Download
203 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 59 ครั้ง 26 สิงหาคม 2563 Download
202 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 61 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 Download
201 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ อ่าน 66 ครั้ง 24 สิงหาคม 2563 Download
200 ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ อ่าน 56 ครั้ง 18 สิงหาคม 2563 Download
199 จ้างต่อเติมหลังคาลานดำเนินกิจกรรม สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 59 ครั้ง 13 สิงหาคม 2563 Download
198 ล้างและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง อ่าน 69 ครั้ง 11 สิงหาคม 2563 Download
197 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ อ่าน 61 ครั้ง 11 สิงหาคม 2563 Download
196 ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ อ่าน 64 ครั้ง 11 สิงหาคม 2563 Download
195 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ อ่าน 55 ครั้ง 10 สิงหาคม 2563 Download
194 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ อ่าน 68 ครั้ง 10 สิงหาคม 2563 Download
193 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 59 ครั้ง 29 กรกฎาคม 2563 Download
192 จ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 รายการ อ่าน 64 ครั้ง 29 กรกฎาคม 2563 Download
191 จ้างทำที่ปิดช่องว่างระเบียงชั้นที่ 2 สำนักวิชานิติศาสตร์ อ่าน 68 ครั้ง 23 กรกฎาคม 2563 Download
190 จ้างทำที่ปิดช่องว่างระเบียงชั้นที่ 2 สำนักวิชานิติศาสตร์ อ่าน 60 ครั้ง 23 กรกฎาคม 2563 Download
189 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 73 ครั้ง 20 กรกฎาคม 2563 Download
188 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน 1 รายการ อ่าน 67 ครั้ง 16 กรกฎาคม 2563 Download
187 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 59 ครั้ง 16 กรกฎาคม 2563 Download
186 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ อ่าน 82 ครั้ง 16 กรกฎาคม 2563 Download
185 จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 4 รายการ อ่าน 71 ครั้ง 17 มิถุนายน 2563 Download
184 จ้างเหมาผลิตสื่ออินโฟกราฟิกบริการวิชาการกฎหมายสู่ชุมชน จำนวน 1 งาน อ่าน 79 ครั้ง 16 มิถุนายน 2563 Download
183 จ้างเหมาผลิตสื่ออินโฟกราฟิกบริการวิชาการกฎหมายสู่ชุมชน จำนวน 1 งาน อ่าน 73 ครั้ง 16 มิถุนายน 2563 Download
182 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 52 ครั้ง 16 มิถุนายน 2563 Download
181 จ้างล้างและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง อ่าน 70 ครั้ง 12 มิถุนายน 2563 Download
180 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน 4 รายการ อ่าน 62 ครั้ง 12 มิถุนายน 2563 Download
179 จ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นพับ จำนวน 3 รายการ อ่าน 64 ครั้ง 12 มิถุนายน 2563 Download
178 ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ อ่าน 60 ครั้ง 11 มิถุนายน 2563 Download
177 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 58 ครั้ง 11 มิถุนายน 2563 Download
176 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 62 ครั้ง 11 มิถุนายน 2563 Download
175 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 69 ครั้ง 11 มิถุนายน 2563 Download
174 จ้างปรับปรุงทางเดินไปห้องน้ำ สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 62 ครั้ง 29 พฤษภาคม 2563 Download
173 จ้างพิมพ์เล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 55 ครั้ง 25 พฤษภาคม 2563 Download
172 จ้างพิมพ์เล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 66 ครั้ง 25 พฤษภาคม 2563 Download
171 จ้างซ่อมบำรุงและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง อ่าน 60 ครั้ง 25 พฤษภาคม 2563 Download
170 จ้างปรับปรุงบันไดอาคารนิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 56 ครั้ง 19 พฤษภาคม 2563 Download
169 ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ อ่าน 51 ครั้ง 15 พฤษภาคม 2563 Download
168 จ้างปรับปรุงประตูกระจกและหน้าต่างกระจก จำนวน 1 งาน อ่าน 62 ครั้ง 15 พฤษภาคม 2563 Download
167 จ้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าเข้าอาคารสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 63 ครั้ง 17 เมษายน 2563 Download
166 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 64 ครั้ง 26 มีนาคม 2563 Download
165 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ อ่าน 58 ครั้ง 23 มีนาคม 2563 Download
164 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 60 ครั้ง 19 มีนาคม 2563 Download
163 ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ อ่าน 56 ครั้ง 10 มีนาคม 2563 Download
162 จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 4 รายการ อ่าน 60 ครั้ง 10 มีนาคม 2563 Download
161 ถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ อ่าน 59 ครั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2563 Download
160 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 58 ครั้ง 20 กุมภาพันธ์ 2563 Download
159 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ อ่าน 61 ครั้ง 13 กุมภาพันธ์ 2563 Download
158 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 72 ครั้ง 13 กุมภาพันธ์ 2563 Download
157 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน อ่าน 60 ครั้ง 04 กุมภาพันธ์ 2563 Download
156 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน อ่าน 65 ครั้ง 03 กุมภาพันธ์ 2563 Download
155 จ้างเหมาบริการทำบูธ 1 งาน อ่าน 61 ครั้ง 14 มกราคม 2563 Download
154 จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ อ่าน 66 ครั้ง 14 มกราคม 2563 Download
153 จ้างปรับปรุงห้องรับรอง/ห้องพักบุคลากร จำนวน 2 งาน อ่าน 74 ครั้ง 14 มกราคม 2563 Download
152 จ้างทำผ้าม่านพร้อมรางม่านแบบจีบ 3.20x2.60 เมตร จำนวน 2 ชุด อ่าน 69 ครั้ง 14 มกราคม 2563 Download
151 จ้างพิมพ์เล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 74 ครั้ง 24 ธันวาคม 2562 Download
150 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ อ่าน 69 ครั้ง 23 ธันวาคม 2562 Download
149 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 69 ครั้ง 16 ธันวาคม 2562 Download
148 จ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 รายการ อ่าน 67 ครั้ง 16 ธันวาคม 2562 Download
147 เช่าเหมาอุปกรณ์เทคนิค จำนวน 1 ครั้ง อ่าน 62 ครั้ง 11 ธันวาคม 2562 Download
146 ซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ อ่าน 70 ครั้ง 09 ธันวาคม 2562 Download
145 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ อ่าน 67 ครั้ง 04 ธันวาคม 2562 Download
144 จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 4 รายการ อ่าน 76 ครั้ง 25 พฤศจิกายน 2562 Download
143 จ้างทำมุ้งลวด 3 รายการ อ่าน 69 ครั้ง 14 พฤศจิกายน 2562 Download
142 จ้างปรับปรุงอาคารนิติศาสตร์ 3 งาน อ่าน 67 ครั้ง 13 พฤศจิกายน 2562 Download
141 จ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัยของสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 61 ครั้ง 11 พฤศจิกายน 2562 Download
140 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 55 ครั้ง 07 พฤศจิกายน 2562 Download
139 ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ อ่าน 53 ครั้ง 07 พฤศจิกายน 2562 Download
138 ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ อ่าน 58 ครั้ง 05 พฤศจิกายน 2562 Download
137 เช่าชุด จำนวน 5 รายการ อ่าน 60 ครั้ง 31 ตุลาคม 2562 Download
136 ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ อ่าน 58 ครั้ง 30 ตุลาคม 2562 Download
134 จ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 56 ครั้ง 29 ตุลาคม 2562 Download
133 จ้างทำป้ายสแตนเลส จำนวน 1 รายการ อ่าน 67 ครั้ง 25 ตุลาคม 2562 Download
132 จ้างทำป้ายอะคริลิคติดผนัง จำนวน 1 รายการ อ่าน 64 ครั้ง 25 ตุลาคม 2562 Download