connect
ที่ ประชาสัมพันธ์เรื่อง
550 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่  08/01/63    Download 4 ครั้ง
549 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่  08/01/63    Download 3 ครั้ง
548 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) ให้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ CEFR จำนวน 30 ชั่วโมง
ประกาศวันที่  26/12/62    Download 3 ครั้ง
547 แจ้งผลการทำสอบภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา (TH-PET) สำหรับนักศึกษารหัส 60 และ 61 (เทียบโอน)
ประกาศวันที่  17/12/62    Download 4 ครั้ง
546 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่  02/12/62    Download 5 ครั้ง
545 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่  02/12/62    Download 5 ครั้ง
544 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเรียนเชิญอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  05/11/62    Download 8 ครั้ง
543 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดีประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  29/10/62    Download 11 ครั้ง
542 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (Exit Exam Information) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  22/10/62    Download 9 ครั้ง
541 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT: Basic Information) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  22/10/62    Download 7 ครั้ง
540 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEFL ITP โดยสามารถลงทะเบียนสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.iilc.crru.ac.th คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  21/10/62    Download 7 ครั้ง
539 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์และเชิญคัดเลือกรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  08/10/62    Download 12 ครั้ง
538 ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา (TH-PET) ให้กับนักศึกษารหัส 60 และรหัส 61 (เทียบโอน) ระหว่างวันทรี่ 9 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2562 (สอบวันเสาร์ - อาทิตย์) ไม่เสียค่าลงทะเบียนทดสอบ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  07/10/62    Download 12 ครั้ง
537 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ที่จะขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หากรายชื่อตกหล่น หรือ ต้องการเปลี่ยนภาคเรียนการฝึกประสบการณ์เป็นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้มาติดต่อแจ้งรายชื่อที่ห้องสำนักงานคณบดี สำนักวิชานิติศาสตร์ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ประกาศวันที่  02/10/62    Download 17 ครั้ง
536 วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2563
ประกาศวันที่  24/09/62    Download 16 ครั้ง
535 แจ้งปิดสนามฟุตบอล (สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการปรับปรุงสนามให้มีความพร้อม เหมาะสม และจะเปิดใช้ประมาณเดือนธันวาคม 2562
ประกาศวันที่  23/09/62    Download 8 ครั้ง
534 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  20/09/62    Download 11 ครั้ง
533 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ แจ้งผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) สำหรับนักศึกษา รหัส 60 และรหัส 61 (เทียบโอน) คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  18/09/62    Download 11 ครั้ง
532 แจ้งนักศึกษานิติศาสตร์ปี 60 (ปกติ) และ 61 (เทียบโอน) ลงทะเบียนขอทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (Exit Exam Information Technology Test : EIT) หมดเขตลงทะเบียนภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 คลิกเพื่อสมัครสอบ http://exitexam.crru.ac.th/Agreement.aspx
ประกาศวันที่  16/09/62    Download 11 ครั้ง
531 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT: Basic Information Technology) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่  13/09/62    Download 13 ครั้ง
530 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (Exit Exam Information Technology Test : EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่  12/09/62    Download 10 ครั้ง
529 กองพัฒนานักศึกษา แจ้งนักศึกษารับบัตรประจำตัวประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  10/09/62    Download 16 ครั้ง
528 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (ฺBIT: Basic Information Technology) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่  05/09/62    Download 28 ครั้ง
527 แจ้งนักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2562 รับคู่มือนักศึกษา ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  22/08/62    Download 31 ครั้ง
526 รับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 53 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  22/08/62    Download 1744 ครั้ง
525 สำนักวิทยยริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (EIT) ของนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) รหัส 60 (ปกติ) และรหัส 61 (เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่  05/08/62    Download 20 ครั้ง
524 ประชาสัมพันธ์การรับชุดสูทสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ประกาศวันที่  31/07/62    Download 35 ครั้ง
523 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2562 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  23/07/62    Download 19 ครั้ง
522 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศวันที่  19/07/62    Download 19 ครั้ง
521 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) ให้กับนักศึกษารหัส 60 และรหัส 61 (เทียบโอน)
ประกาศวันที่  04/07/62    Download 47 ครั้ง
520 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการรับชุดสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่  04/07/62    Download 51 ครั้ง
519 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่  04/07/62    Download 23 ครั้ง
518 แจ้งนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คลิกเพื่อดูรายชื่อและกำหนดการ
ประกาศวันที่  03/07/62    Download 26 ครั้ง
517 สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการรับตำราวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษารหัส 60 61 และ 62
ประกาศวันที่  19/06/62    Download 22 ครั้ง
516 ขอความอนุเคราะห์แจ้งผลการทดสอบวัดความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (EN-PPT) และภาษาไทยแรกเข้า (TH-PPT) สำหรับนักศึกษา รหัส 62
ประกาศวันที่  19/06/62    Download 33 ครั้ง
515 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษา รหัส 62 เข้ารับการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบของระบบ English Discoveries Online
ประกาศวันที่  19/06/62    Download 32 ครั้ง
514 แจ้งการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (EN-PPT) และภาษาไทยแรกเข้า (TH-PPT) สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 62 รอบที่ 3
ประกาศวันที่  12/06/62    Download 61 ครั้ง
513 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (Exit Exam Information Technology Test : EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศกึษา 2562
ประกาศวันที่  12/06/62    Download 20 ครั้ง
512 ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาใหม่ รหัส 62 เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online (EDO)
ประกาศวันที่  12/06/62    Download 28 ครั้ง
511 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ (เรียนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่  05/06/62    Download 26 ครั้ง
510 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบและกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT: Basic Information Technology) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่  31/05/62    Download 20 ครั้ง
509 ประกาศ เรื่องการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2562 เพื่อไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell Law School) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2562
ประกาศวันที่  31/05/62    Download 14 ครั้ง
508 ขอเชิญร่วมประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หัวข้อ "กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์" ของ กองบัญชาการกองทัพไทย และโครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ "จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว" ของ กองบัญชาการกองทัพไทย คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศวันที่  21/05/62    Download 20 ครั้ง
507 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (Exit Exam Information Technology Test : EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศวันที่  14/05/62    Download 35 ครั้ง
506 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศวันที่  07/05/62    Download 25 ครั้ง
505 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประเภทรับตรง และประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3
ประกาศวันที่  07/05/62    Download 67 ครั้ง
504 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  07/05/62    Download 19 ครั้ง
503 แจ้งการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (EN-PPT) และภาษาไทยแรกเข้า (TH-PPT) สำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 62 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2562
ประกาศวันที่  03/05/62    Download 94 ครั้ง
502 แจ้งขั้นตอนการเข้ารับการสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า และขั้นตอนการสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  24/04/62    Download 46 ครั้ง
501 ประชาสัมพันธ์การประกวด IDEA สร้างสรรค์ประจำเดือนเมษายน 2562 สร้างสรรค์ธุรกิจพิชิต ASEAN ภายใต้กิจกรรม CRRU-Smart Start Idea by GSB Startup คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  11/04/62    Download 21 ครั้ง
500 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันศุกร์ที่ 5, 19, 26 เดือนเมษายน 2562 เวลา 08.00 - 09.30 น. สถานที่ดังตารางที่แนบมาพร้อมนี้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศวันที่  04/04/62    Download 25 ครั้ง
499 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (Exit Exam Information Technology Test : EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศวันที่  03/04/62    Download 40 ครั้ง
498 แจ้งแก้ไขเวลาเปิด-ปิด ประตู 2 - ประตู 4 เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ประกาศวันที่  02/04/62    Download 23 ครั้ง
497 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง งดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึงขอประกาศ งดการเรียนการสอน ในวันที่ 1-2 เมษายน 2562 และของดกิจกรมหรือให้บริการพื้นที่โล่งแจ้งที่สุ่มเสี่ยงหมอกควัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  31/03/62    Download 22 ครั้ง
496 ประกาศ มร.ชร. เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  11/03/62    Download 26 ครั้ง
495 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT: Basic Information Technology) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่  05/03/62    Download 25 ครั้ง
494 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (Exit Exam information Technology Test : EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  05/03/62    Download 26 ครั้ง
493 แจ้งนักศึกษานิติศาสตร์ ที่เข้าร่วมการแสดงพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" ระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2561 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อขอรับใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ในการช่วยเหลืองาน ได้ที่สำนักงานคณบดี สำนักวิชานิติศาสตร์ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  01/03/62    Download 57 ครั้ง
492 แจ้งกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ (รอบพิเศษ) ครั้งที่ 3 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 127) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  01/03/62    Download 24 ครั้ง
491 แจ้งผลการอบรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 2 วันที่ 2, 3, 9 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศวันที่  27/02/62    Download 140 ครั้ง
490 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประเภทรับตรงและประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
ประกาศวันที่  25/02/62    Download 86 ครั้ง
489 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการลานคนรักการอ่าน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประกาศวันที่  21/02/62    Download 25 ครั้ง
488 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยืมได้ไม่จำกัดในวัน Birthday ในระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 30 ธันวาคม 2562
ประกาศวันที่  21/02/62    Download 29 ครั้ง
487 สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด IDEA สร้างสรรค์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 "สร้างธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่ โดยใช้เสน่ห์ชุมชน" ภายใต้กิจกรรม CRRU-Smart Start Idea by GSB Starup คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  07/02/62    Download 16 ครั้ง
486 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (Exit Exam Information Technology Test : EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศวันที่  05/02/62    Download 27 ครั้ง
485 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ (EIT) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 9, 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://bit.ly/2FV3Nvk คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  31/01/62    Download 18 ครั้ง
484 สำนักงาน ปปช. เปิดสอบนิติกร จำนวน 200 อัตรา (ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนิติกร)
ประกาศวันที่  30/01/62    Download 825 ครั้ง
483 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา
ประกาศวันที่  29/01/62    Download 97 ครั้ง
482 ร่างประกาศ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ประกาศวันที่  29/01/62    Download 37 ครั้ง
477 ขอเชิญร่วมงานวันราชภัฏประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คลิกเพื่อดูกำหนดการและรายละเอียดการแต่งกายเข้าร่วมพิธี
ประกาศวันที่  01/01/62    Download 36 ครั้ง
476 ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (รอบพิเศษ) ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 127) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  01/01/62    Download 46 ครั้ง
475 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม CRRU Book Fair ครั้งที่ 5 และกิจกรรมนักเขียนพบนักอ่าน ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารยุพราชวิทยมงคล จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  01/01/62    Download 49 ครั้ง
474 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ARITC ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2562 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  01/01/62    Download 45 ครั้ง
473 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเสื้อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 น้ำกกเกมส์ โดยสามารถสั่งจองได้ที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  01/01/62    Download 65 ครั้ง
472 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (Exit Exam Information Technology Test : EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  01/01/62    Download 36 ครั้ง
471 สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Smart Strat Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Innovation Club เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานเชิงธุรกิจตามโจทย์ที่ธนาคารออมสินกำหนดไว้ในแต่ละเดือน และสามารถนำแนวคิดจากผลงานการประกวดไปใช้ได้จริง มีเงินรางวัลสนับสนุนการประกวด คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  01/01/62    Download 31 ครั้ง
470 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งการทดสอบวัดระดับความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศวันที่  01/01/62    Download 52 ครั้ง
469 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือในการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562 เพื่อให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปฏิรูปประเทศ และเป็นเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาในการพัฒนาประเทศ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศวันที่  01/01/62    Download 54 ครั้ง
468 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแรกเข้า และสำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  01/01/62    Download 83 ครั้ง
467 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ การสำรวจแอนตาร์กติก ในวันที่ 5 ก.พ. 2562 บรรยายโดย ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  01/01/62    Download 40 ครั้ง
466 เตรียมความพร้อม.. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิด้านนิติศาสตร์ (เนติบัณฑิตฯ) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง รอง.สว.(สอบสวน) จำนวน 1,000 นาย คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  31/01/62    Download 66 ครั้ง
465 ประกาศ ปิดสาขาวิชาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศวันที่  22/12/61    Download 25 ครั้ง
464 บริษัทแกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงาน สำหรับนักเรียน-นักศึกษา หลายอัตรา คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศวันที่  31/01/62    Download 33 ครั้ง
463 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "การเมือง การบริหาร และสังคม ในยุคดิจิทัลกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  22/03/62    Download 71 ครั้ง
462 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "นิติศาสตร์ฟ้ามุ่ยวิชาการ" 14 สถาบันภาคเหนือ ในวันที่ 7-8 ก.พ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
ประกาศวันที่  08/02/62    Download 58 ครั้ง
461 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา EIT (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ)
ประกาศวันที่  14/12/61    Download 20 ครั้ง
460 ขออนุญาตนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมโดยไม่ถือว่าเป็นการขาดเรียน ในวันที่ 26 และ 28 พ.ย. 2561 เพื่อเป็นนักแสดงพิธีปิดงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์"
ประกาศวันที่  28/11/61    Download 28 ครั้ง
459 แจ้งเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา (จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา) ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 จากเดิมห้องประชุมพยอม เปลี่ยนเป็นหอประชุมกาสะลองคำ
ประกาศวันที่  08/12/61    Download 30 ครั้ง
458 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ท.) ภายใต้หัวข้อ "ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ทนต่อการทุจริต" ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสุด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
ประกาศวันที่  19/12/61    Download 43 ครั้ง
457 กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่มีความรู้ด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเรื่องการทำงานในต่างประเทศจาก The Venetian Macao Resort Hotel และสำนักงานจัดหางานจังหวัด ลงชื่อด้วยตนเองได้ที่ https://bit.ly/2FwzEno ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2561 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  27/11/61    Download 25 ครั้ง
456 ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษา ประกวดเรียงความ คนไทยในศตวรรษที่ 21
ประกาศวันที่  30/11/61    Download 80 ครั้ง
455 ขอเรียนเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรทักษะพื้นฐานตามความสนใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพเสริมและอาชีพอิสระ
ประกาศวันที่  29/11/61    Download 45 ครั้ง
454 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศวันที่  31/12/61    Download 22 ครั้ง
453 ประชาสัมพันธ์รับสมัคร Miss Paradise CRRU งานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2561 ส่งใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 20 พ.ย. 2561
ประกาศวันที่  20/11/61    Download 21 ครั้ง
452 แจ้งวิธีตรวจสอบรายงานสรุปผลการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) ภาษาไทยแรกเข้า (BTT) และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EET)
ประกาศวันที่  31/12/61    Download 30 ครั้ง
451 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) และภาษาไทยแรกเข้า (BBT) และกำหนดการทำสอบ
ประกาศวันที่  30/09/62    Download 63 ครั้ง
450 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EET) และกำหนดการทำสอบ
ประกาศวันที่  30/09/62    Download 27 ครั้ง
449 กองพัฒนานักศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษานิติศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมการแสดงและเป็นนักแสดงในพิธิการเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดเรียน ระหว่างวันที่ 12-15, 18 พ.ย. 2561 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย
ประกาศวันที่  18/12/61    Download 25 ครั้ง
448 พรรคมติประชา ขอประชาสัมพันธ์อาจารย์ นักศึกษาที่สนใจศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการเลือกตั้งพรรค แบบประชาธิปไตยแบบทางตรงหรือเปรียบเทียบ
ประกาศวันที่  31/12/61    Download 252 ครั้ง
447 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเทรล "Run for Better Life" Doi Hang Cross Country Trail ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
ประกาศวันที่  15/12/61    Download 24 ครั้ง
446 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561 (วันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00 - 16.00 น. (ไม่เสียค่าลงทะเบียนอบรม) ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  17/11/61    Download 15 ครั้ง
445 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมแก่แรงงาน จังหวัดเชียงราย กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำกิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2562 หากสนใจสามารถส่งแบบตอบรับคืนให้กับสำนักงานฯ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2561 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  30/11/61    Download 137 ครั้ง
444 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ชิงเงินรางวัลสูงสุด 30,000 บาท หมดเขตรับผลงานวันที่ 16 พ.ย. 2561
ประกาศวันที่  16/11/61    Download 61 ครั้ง
443 ประกาศ เรื่อง การประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชิงทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 พ.ย. 2561 ที่สำนักวิชาส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (คุณมวลชน เตวิยะ)
ประกาศวันที่  16/11/61    Download 21 ครั้ง
442 แจ้งปิดสระว่ายน้ำ สนามกีฬา สถานที่ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา ตั้งแต่วันที่ 10-28 พ.ย. 2561 เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์"
ประกาศวันที่  28/11/61    Download 32 ครั้ง
441 แจ้งรายชื่อนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์(Staff) ที่เข้าร่วมพิธีการซ้อมการแสดงพิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" และแจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมจากเดิม วันที่ 24-28 ต.ค. 61 เป็น วันที่ 26-28 ต.ค. 61
ประกาศวันที่  29/10/61    Download 24 ครั้ง
440 แจ้งรายชื่อนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ ที่เข้าร่วมพิธีการซ้อมการแสดงพิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" และแจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมจากเดิม วันที่ 24-28 ต.ค. 61 เป็น วันที่ 26-28 ต.ค. 61
ประกาศวันที่  29/10/61    Download 61 ครั้ง
439 แจ้งปิดประตู 3 และประตู 4 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.
ประกาศวันที่  31/12/61    Download 20 ครั้ง
438 เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Regional CLE Mock Trial Event ในระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 เพื่อสร้างความตระหนักด้านการเข้าถึงความยุติธรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  09/12/61    Download 78 ครั้ง
437 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์) ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2562 เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์) ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2562 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  31/03/62    Download 118 ครั้ง
436 ขอเชิญร่วมถวายพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พิธีไว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561) เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  21/10/61    Download 27 ครั้ง
435 ขอเชิญร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. โดยตั้งขบวนแห่องค์กฐิน ณ สำนักงานอธิการบดี (ฝั่งหอประชุมกาสะลองคำ) ทอดถวาย ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  09/11/61    Download 51 ครั้ง
434 แจ้งข่าว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับปรุงระบบการบริการออกหนังสือสำคัญทางการศึกษา จากระบบเดิมเป็นระบบออกหนังสือทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  31/12/61    Download 30 ครั้ง
433 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช. ชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ประกาศวันที่  31/10/61    Download 22 ครั้ง
432 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ "กลับบ้านปลอดภัย" โดย บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า 120,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ประกาศวันที่  31/10/61    Download 65 ครั้ง
431 ประกาศ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  08/10/61    Download 215 ครั้ง
430 แนะนำแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
ประกาศวันที่  31/10/61    Download 40 ครั้ง
429 สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พ.ย. 2561 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  15/11/61    Download 32 ครั้ง
428 ประกาศเรื่อง ขอความร่วมมือประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  31/12/62    Download 24 ครั้ง
427 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561
ประกาศวันที่  12/10/61    Download 40 ครั้ง
426 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (EIT) ของนักศึกษารหัส 59 และ 60 (เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561 ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พ.ย. 2561 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  28/11/61    Download 24 ครั้ง
425 แจ้งงดใช้บริการหอประชุมใหญ่ชั่วคราว เนื่องจากมีการปรับปรุงให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และหากดำเนินการปรับปรุงเสร็จแล้วร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  31/10/61    Download 30 ครั้ง
424 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2560 ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อรับเกียรติบัตร ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  27/09/61    Download 133 ครั้ง
423 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ แอ่วเจียงฮายกั๋นเตอะ ชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตรจากสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ส่งใบสมัครและผลงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  15/10/61    Download 31 ครั้ง
422 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา และกรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ - 12 ต.ค. 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  12/10/61    Download 77 ครั้ง
421 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ Au Pair และ Work and Travel ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศวันที่  26/10/61    Download 47 ครั้ง
420 ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวนักศึกษา รหัส 61 รับรหัสและเข้าอบรมการใช้งานสำหรับเข้าใช้โปรแกรม English Discoveries Online (EDO ) ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มร.ชร.
ประกาศวันที่  09/09/61    Download 29 ครั้ง
419 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการสอบซ่อมภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) ภาษาไทยแรกเข้า (BTT) และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EET) และประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง กำหนดการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตร 20 ชั่วโมง
ประกาศวันที่  31/12/62    Download 40 ครั้ง
418 ด่วน..แจ้งนักศึกษาที่ค้างส่งหลักฐานการศึกษา นำส่งเอกสารที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในวันที่ 7 กันยายน 2561
ประกาศวันที่  07/09/61    Download 25 ครั้ง
417 ประชาสัมพันธ์นักศึกษา รหัส 60 เข้ารับการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบของระบบ English Discoveries Online คลิกเพื่อดูรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้
ประกาศวันที่  15/09/61    Download 76 ครั้ง
416 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ สำหรับนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศวันที่  30/09/62    Download 25 ครั้ง
415 แจ้งกำหนดการรับคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 นักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ รับคู่มือในวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้ ให้นักศึกษาเข้าไปพิมพ์ใบรับคู่มือที่ http://orasis.crru.ac.th/orasis_crru/sis2/Login หรือ ที่ระบบการบริการข้อมูลนักศึกษา และนำใบรับคู่มือนักศึกษาติดต่อรับคู่มือ
ประกาศวันที่  07/09/61    Download 25 ครั้ง
414 แจ้งข่าวนักศึกษา ธนาคารกรุงเทพแจ้ง เปิดบัญชี 0 บาท ฟรีบัตร เอทีเอ็ม ฟรีบริการอินเตอร์เน็ตแบ้งกิ้ง ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่อาคารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  29/08/61    Download 24 ครั้ง
413 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดน่านที่ประสบอุทกภัย “โครงการราชภัฏเชียงรายรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวน่าน” โดยร่วมบริจาคได้ที่ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา มร.ชร.
ประกาศวันที่  31/10/61    Download 25 ครั้ง
412 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวีดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "รักษ์โลก เลิกพลาสติก" กำหนดส่งผลงานภายใน 30 สิงหาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  30/08/61    Download 45 ครั้ง
411 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้รางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  31/12/61    Download 33 ครั้ง
410 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  16/08/61    Download 31 ครั้ง
409 ประชาสัมพันธ์เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายความจงรักภักดี ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์ (หน้า รร.สามัคคีวิทยาคม
ประกาศวันที่  08/08/61    Download 33 ครั้ง
408 แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อ เข้ารับการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT : Basic Information Technology) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศวันที่  03/08/61    Download 99 ครั้ง
407 ประชาสัมพันธ์รูปแบบสติ๊กเกอร์ (Sticker) แสดงสัญลักษณ์สำหรับผู้ใช้บริการห้องน้ำสาธารณะเพื่อคนทั้งมวล
ประกาศวันที่  31/12/61    Download 46 ครั้ง
406 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกำจัดผักตบชวา จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำหนองบัวใหญ่ ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ หนองบัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ประกาศวันที่  25/07/61    Download 57 ครั้ง
405 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการวัดห้วยปลากั้ง ซุปเปอร์มินิมาราธอน ในวันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค. 2561 เวลา 05.00น. เพื่อร่วมสมทบทุนเลี้ยงดูเด็กกำพร้า คนชรา ของวัดห้วยปลากั้งซึ่งมีเด็กกำพร้า 993 คน และคนชรา 115 คนในอุปการะของทางวัด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  22/07/61    Download 75 ครั้ง
404 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อชิงทุนการศึกษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  20/07/61    Download 77 ครั้ง
403 มูลนิธิวัฒนเสรี ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31 ก.ค. 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  31/07/61    Download 107 ครั้ง
402 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบโลโก้และชื่อแอปพลิเคชั่น ชิงเงินรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 20,000 บาท ทั้งนี้ส่งผลงานภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  30/07/61    Download 59 ครั้ง
401 ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อชุมชนของนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ปี 5
ประกาศวันที่  10/07/61    Download 34 ครั้ง
400 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิชานิติศาสตร์) สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1-9 ก.ค. 2561 หรือ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-13 ก.ค. 2561
ประกาศวันที่  15/07/61    Download 40 ครั้ง
399 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช. ชิงเงินรางวัลชนะเลิศจำนวน 50,000 บาท ส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  15/08/61    Download 38 ครั้ง
398 แจ้งการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ในวันที่ 20 มิ.ย. 2561 ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ประกาศวันที่  20/06/61    Download 35 ครั้ง
397 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งดับกระแสไฟฟ้าในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00น. เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและบาลานซ์โหลดไฟฟ้าแรงสูง
ประกาศวันที่  09/06/61    Download 53 ครั้ง
396 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมทดสอบวัดความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศวันที่  20/08/61    Download 47 ครั้ง
395 กำหนดปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศวันที่  31/12/61    Download 218 ครั้ง
394 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ (EIT) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบความรู้ ในวันที่ 6, 12-13 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้อง e-learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล มร.ชร. ทั้งนี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://goo.gl/Pp62mJ
ประกาศวันที่  13/05/61    Download 32 ครั้ง
393 ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ การต่อต้านการค้ามนุษย์ ชิงเงินรางวัลจำนวน 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท โดยสามารถส่งผลงานได้ที่ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ประกาศวันที่  11/05/61    Download 30 ครั้ง
392 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แก่นักศึกษา หลักสูตร 20 ชั่วโมง เพื่อยกระดับทักษะด้านภาษาให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
ประกาศวันที่  30/11/61    Download 46 ครั้ง
391 ขอเชิญร่วมโครงการ PR Club รวมพลังเผยแพร่ความรู้เครื่องหมายกาชาต วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-16.30น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
ประกาศวันที่  09/05/61    Download 44 ครั้ง
390 เชิญชวนนักศึกษา เสอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตในรูปแบบภาพยนต์โฆษณา หรือภาพยนต์สั้น ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ชิงเงินรางวัลและรับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ประกาศวันที่  15/05/61    Download 36 ครั้ง
389 ประชาสัมพันธ์การสวมหมวดนิรภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลสงกรานต์ ปี 2561
ประกาศวันที่  31/12/61    Download 40 ครั้ง
388 แจ้งการตรวจสอบการเดินทางเข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลังจากเวลา 22.00น.
ประกาศวันที่  31/12/61    Download 60 ครั้ง
387 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เรียนเสาร์ - อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี(เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 25 กรกฎาคม 2561 โดยให้ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษา ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยกรอกข้อมูลการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://admission.crru.ac.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ประกาศวันที่  25/07/61    Download 62 ครั้ง
386 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยืมได้ไม่จำกัดในวัน Brithday และกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 23 ธันวาคม 2561
ประกาศวันที่  31/12/61    Download 50 ครั้ง
385 แจ้งบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561
ประกาศวันที่  25/03/61    Download 38 ครั้ง
384 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นและรับเรื่องราวร้องทุกข์สัญจรรายการ "สายด่วนรัฐสภา" เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน อาทิ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ เชื้อชาติ ทะเบียนราษฎร และให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ผู้เข้าอบรม ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสุดดุ 1 โรงแรมเอ็ม บูทีครีสอร์ท จ.เชียงราย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  25/03/61    Download 167 ครั้ง
383 ประชาสัมพันธ์บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและการเสวนาทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30น. ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9
ประกาศวันที่  22/03/61    Download 43 ครั้ง
382 ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนหางานไปทำงานต่างประเทศ กับนายจ้างบริษัท Wynn Palace มาเก๊า
ประกาศวันที่  31/03/61    Download 173 ครั้ง
381 บริษัทโพรเกรส สโตร์เรจ จำกัด ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสินค้า จำนวน 6 อัตรา
ประกาศวันที่  31/05/61    Download 238 ครั้ง
380 แจ้งดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 7-11 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00น. - 19.30น.
ประกาศวันที่  11/03/61    Download 49 ครั้ง
379 มูลนิธิกระจกเงา เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมอาสาสมัคร และงานนักศึกษาฝึกงาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  31/05/61    Download 65 ครั้ง
378 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) หลักสูตร 20ชม. สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อยกระดับทักษะและการใช้ภาษาอังกฤษและทราบแนวทางในการวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EET) อบรมระหว่างวันที่ 12-18 มี.ค. 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  18/03/61    Download 64 ครั้ง
377 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  31/01/62    Download 92 ครั้ง
376 แจ้งนักศึกษาเข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online (EDO) เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  11/03/61    Download 147 ครั้ง
375 เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจ ร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) The Green Field ชิงเงินรางวัล พร้อมที่พักฟรี จำนวน 2 รางวัล สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  30/04/61    Download 246 ครั้ง
374 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดสำนักวิชานิติศาสตร์ และ สาขาวิชาการบัญชี สังกัดสำนักวิชาการบัญชี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.30น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  31/03/61    Download 66 ครั้ง
373 ขอเชิญร่วมโครงการ เสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานสนับสนุนบัณฑิตให้มีทักษะทางวิชาชีพ คิดได้ ทำเป็น สร้างงานได้ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 13.30น. ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  21/02/61    Download 60 ครั้ง
372 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ (EIT) ในวันที่ 17-18 และ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น. ณ ห้อง e-learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/Pp62mJ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศวันที่  15/02/61    Download 50 ครั้ง
371 บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Leadership Development Program" เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับสถาบันการศึกษา กำหนดจัดจำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 40 คน ทั้งนี้บริษัทจะทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการตลอด 3 วัน 2 คืน คลิกเพื่ออ่านรายเพิ่มเติม
ประกาศวันที่  01/08/61    Download 55 ครั้ง
370 เลื่อนห้วงวันงดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด จากวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2561 เป็นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 12 เมษายน 2561 31
ประกาศวันที่  31/01/62    Download 177 ครั้ง
369 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 538/2560 เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด้านการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดจัด "เขตสูบบุหรี่"
ประกาศวันที่  31/01/62    Download 49 ครั้ง
368 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 540/2560 เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการกรณืที่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
ประกาศวันที่  31/01/62    Download 197 ครั้ง
367 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในวันที่ 13-14 มกราคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 100 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  14/01/61    Download 60 ครั้ง
366 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการยื่นการร้องขอเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน
ประกาศวันที่  25/01/61    Download 50 ครั้ง
365 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการขอเปิดวิชาใหม่ ของนักศึกษาภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) และ (เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศวันที่  10/01/61    Download 55 ครั้ง
364 ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) รับทุนสนับสนุนเงินทุนค่าครองชีพ จำนวน 40,000 บาท/ปีการศึกษา
ประกาศวันที่  16/01/61    Download 365 ครั้ง
363 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญเข้าชมนิทรรศการ "ดึงดูดเพื่อนบ้าน/Attracting My Neighbors" ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2560 - 20 ม.ค. 2561
ประกาศวันที่  20/01/61    Download 55 ครั้ง
362 แจ้งผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EET) รหัส 58 และ รหัส 59 หลังการเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online (EDO)
ประกาศวันที่  31/12/60    Download 138 ครั้ง
361 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาประจำปี การศึกษา 2560 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  19/11/60    Download 149 ครั้ง
360 แจ้งแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันกลุ่มบุคคล/หน่วยงานภายนอกเข้ามาทำกิจกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
ประกาศวันที่  31/12/61    Download 56 ครั้ง
359 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมทดสอบแก้ไขภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) ภาษาไทยแรกเข้า (BTT) และภาษาอังกฤษก่อนจบ (EET) สำหรับนักศึกษา มร.ชร.
ประกาศวันที่  31/12/60    Download 58 ครั้ง
358 สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Blobal Undergraduate Exchange Program หรือ Global UGRAD ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศวันที่  15/11/60    Download 122 ครั้ง
357 แจ้งปิดถนนเส้นทางเข้า-ออก ประตู 3 (ใหม่) และเปิดใช้เส้นทางประตู 3 (เดิม)
ประกาศวันที่  10/11/60    Download 52 ครั้ง
356 ประชาสัมพันธ์แผนผังจราจรพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
ประกาศวันที่  05/11/60    Download 61 ครั้ง
355 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEFL ITP (Institutional Testing Program) แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้ารับการทดสอบวัดวามรู้ด้านภาษาอังกฤษ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  12/12/60    Download 61 ครั้ง
354 สำนักงานศาลยุติธรรม ประชาสัมพันธ์โครงการ "เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมแก่นักศึกษา" ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 1 สิงหาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านกฎหมายและฝึกวิชาชีพในศาลยุติธรรมให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 หรือผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  15/12/60    Download 296 ครั้ง
351 บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือเรื่องการปล่อยโคมลอย โคมควัน ขึ้นสู่ท้องฟ้า ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  12/10/60    Download 211 ครั้ง
349 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารนักศึกษารหัส 58 และ 59 เรื่อง การเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EET) ฉบับแก้ไข โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและนักศึกษาจะได้รับคะแนนพิเศษ 30% ของคะแนนเต็ม จากการเข้าใช้งานโปรแกรมฯ
ประกาศวันที่  05/10/60    Download 80 ครั้ง
338 สำนักงานกิจการยุติธรรม เผยแพร่สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ศึกษาเรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้
ประกาศวันที่  04/10/60    Download 55 ครั้ง
337 แจ้งนักศึกษารหัส 58 59 เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EET) โดยมีคะแนนพิเศษ 30% จตากการเข้าใช้งานโปรแกรมฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  28/09/60    Download 82 ครั้ง
336 แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ไปรับคู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ในเวลา 09.00 - 16.00น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  28/09/60    Download 64 ครั้ง
335 สำนักงานกิจการยุติธรรม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย" เพื่อให้นิสิต นักศึกษา องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ข้อมูลองค์ความรู้กฎหมายเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  28/09/60    Download 83 ครั้ง
334 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน และจัดโครงการพิเศษ New Gen Trainee สำหรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อเรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่ตลาดแรงงาน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  21/09/60    Download 84 ครั้ง
333 กองอาคารสถานที่ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นดอกดาวเรือง ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้บานสะพรั่งทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ประกาศวันที่  19/09/60    Download 58 ครั้ง
332 แจ้งนักศึกษารับคู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2560 และ นักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 ตั้งแค่เวลา 09.00 - 16.00น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศวันที่  13/09/60    Download 58 ครั้ง
331 ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ดังมีรายนามต่อไปนี้ รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศวันที่  08/09/60    Download 143 ครั้ง
330 ด่วนแจ้งนักศึกษาขาดส่งเอกสาร ให้นำสำเนาใบรายงานผลการเรียนมาส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 23 ส.ค. 2560 หากไม่ส่งเอกสารจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.053 - 776018
ประกาศวันที่  22/08/60    Download 53 ครั้ง
329 กำหนดการยื่นคำร้องขอเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน สมทบ/ลงเกินหน่วยกิจ/ตารางสอบตรงกัน
ประกาศวันที่  07/08/60    Download 58 ครั้ง
328 กำหนดการขอเปิดวิชาเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศวันที่  07/08/60    Download 56 ครั้ง
327 ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบแก้ตัวทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า OET สำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศวันที่  04/08/60    Download 66 ครั้ง
326 ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบแก้ตัวทักษะด้านภาษาไทยแรกเข้า OTH-T สำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศวันที่  04/08/60    Download 176 ครั้ง
325 ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EET)
ประกาศวันที่  27/07/60    Download 66 ครั้ง
324 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2560
ประกาศวันที่  27/07/60    Download 64 ครั้ง
323 หลักเกณฑ์การให้รางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศวันที่  27/07/60    Download 62 ครั้ง
322 ประชาสัมพันธ์ ตารางกำหนดการในการรับชุดนักศึกษา ถ่ายรูปนักศึกษา ตำราวิชาพื้นฐาน และชุดสูทสากล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศวันที่  11/07/60    Download 55 ครั้ง
321 ประชาสัมพันธ์ ตารางกำหนดการในการรับชุดนักศึกษา ถ่ายรูปนักศึกษา ตำราวิชาพื้นฐาน และชุดสูทสากล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศวันที่  11/07/60    Download 55 ครั้ง
320 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการส่งหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ และผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาที่จบจากต่างประเทศ, การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทย สำหรับนักศึกษาแรกเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทย สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  07/07/60    Download 69 ครั้ง
319 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน อบรมสอบภาค ก. ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  22/06/60    Download 59 ครั้ง
318 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษาไทย ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาแรกเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษาไทย ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  18/05/60    Download 57 ครั้ง
317 ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีกำหนดการไปราชการเพื่อศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 จึงแจ้งงดการให้บริการในช่วงวันดังกล่าว หากต้องการติดต่อกรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 084-3788855
ประกาศวันที่  15/05/60    Download 74 ครั้ง
316 ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศวันที่  21/04/60    Download 117 ครั้ง
315 แจ้งปิดเส้นทางการจราจรประตู 3 ใหม่ (เส้นทางขาออกไปประตู 3 บ้านโป่งพระบาท) ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2560 เนื่องจากมีการขุดลอกหนองบัวใหญ่เพื่อบูรณพื้นที่หนองบัวใหญ่
ประกาศวันที่  21/04/60    Download 70 ครั้ง
314 ประชาสัมพันธ์โครงการ เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมแก่นักศึกษา ประจำปี 2560 (นักศึกษาฝึกงานคณะนิติศาสตร์) ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านกฎหมายและฝึกวิชาชีพในศาลยุติธรรมให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 หรือผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและอยู่ระหว่างรอเข้ารับปริญญา ต้องการหาประสบการณ์ทำงานด้านงานยุติธรรม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2
ประกาศวันที่  20/04/60    Download 405 ครั้ง
313 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ป๊ะ ตอน ป๊ะโถ๊ะ เมืองมายา วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจในด้านงานออกแบบได้เข้าร่วมรับชม พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติที่มีต่อการออกแบบ ในวันที่ 18-19 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 49 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  10/04/60    Download 81 ครั้ง
312 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2560
ประกาศวันที่  13/03/60    Download 76 ครั้ง
311 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภา เพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2559 โดยศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell Law School) จำนวน 1 ทุน ตั้งแต่วันที่ 6-19 มีนาคม 2560
ประกาศวันที่  13/03/60    Download 80 ครั้ง
310 แจ้งปิดสระว่ายน้ำประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อปรับปรุงแก้ไข ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป หากดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้งานได้แล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศวันที่  05/03/60    Download 87 ครั้ง
309 สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เสนอผลงานโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
ประกาศวันที่  28/02/60    Download 104 ครั้ง
308 สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ทางอินเตอร์เน็ต โดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิข้างต้นที่ ก.พ. รับรอง โดยมีกำหนดการดังนี้
ประกาศวันที่  27/02/60    Download 118 ครั้ง
307 บริษัทแหลมทองสหการ เปิดรับสมัคร เพื่อคัดเลือกบัณฑิตเข้าบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ประกาศวันที่  27/02/60    Download 820 ครั้ง
306 บริษัทวีอาร์ ทีม เซอร์วิส จำกัด รับนักศึกษาเพื่อบรรจุเข้าทำงาน ณ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด ในจังหวัดลำพูน จำนวน 500 อัตรา คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศวันที่  27/02/60    Download 2201 ครั้ง
305 รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติประเภททั่วไป เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศวันที่  02/02/60    Download 166 ครั้ง
304 ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EET เป็นกรณีพิเศษ ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศวันที่  31/01/60    Download 70 ครั้ง
303 ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกศ์และบริการจัดอบรมการสืบค้น (CRRU e-Books) เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ในเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นการต่อการศึกษาและงานวิจัย
ประกาศวันที่  18/01/60    Download 93 ครั้ง
302 กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่  18/01/60    Download 66 ครั้ง
301 ตารางเปรียบเทียบรายวิชา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 กับ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2554
ประกาศวันที่  14/01/60    Download 298 ครั้ง
300 แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ (เสาร์ – อาทิตย์) ยื่นคำขอเปิดวิชาเรียนใหม่ วันที่ 14 – 19 มกราคม 2560 ยื่นคำร้องขอเพิ่มเติม-ถอนวิชาเรียน เรียนสบทบ วันที่ 14 – 20 มกราคม 2560 ** หากยื่นหลักจากนี้นักศึกษาต้องดำเนินการด้วยตนเอง
ประกาศวันที่  11/01/60    Download 70 ครั้ง
299 แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์) ยื่นคำขอเปิดวิชาเรียนใหม่ วันที่ 3 – 11 มกราคม 2560 ยื่นคำร้องขอเพิ่มเติม-ถอนวิชาเรียน เรียนสบทบ วันที่ 9 – 18 มกราคม 2560 ** หากยื่นหลักจากนี้นักศึกษาต้องดำเนินการด้วยตนเอง
ประกาศวันที่  11/01/60    Download 61 ครั้ง
298 แจ้งการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รหัส 59 (รอบที่ 3 และ 4) คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  26/12/59    Download 128 ครั้ง
297 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดภายในงาน มหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงราย 2016 (Chiangrai ASEAN Flower Festivel 2016)
ประกาศวันที่  03/12/59    Download 138 ครั้ง
296 ประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ (English Discoveries)
ประกาศวันที่  03/12/59    Download 100 ครั้ง
295 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านและกำหนดการทดสอบการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (EIT : Exit Exam IT Test) รอบซ่อม
ประกาศวันที่  03/12/59    Download 114 ครั้ง
294 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภา เพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2559
ประกาศวันที่  03/12/59    Download 83 ครั้ง
293 แจ้งนักศึกษารหัส 57 และ 58 (เทียบโอน) เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารยุพราชวิทยมงคล ชั้น 3 ห้อง e-learning และห้อง 127 คณะมนุษยศาสตร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศวันที่  22/11/59    Download 132 ครั้ง
292 แจ้งทดลองเปิดใช้สัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกอาคารยุพราชวิทยมงคล ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศวันที่  22/11/59    Download 78 ครั้ง
284 แจ้งข่าวนักศึกษา ภาคปกติ (เรียนเสาร์ - อาทิตย์) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะแจกบัตรประจำตัวนักศึกษาปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-16.00น. ณ ตึก 25 ปีราชภัฏ (ตึก 26) ชั้นล่าง ให้นักศึกษานำใบเสร็จรับเงิน และบัตรประจำตัวประชาชน มารับบัตรนักศึกษา ตามวันเวลาดังกล่าวด้วย
ประกาศวันที่  09/11/59    Download 102 ครั้ง
283 ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม วิจัยแปลงร่าง 2 โดย สกว. ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องสหกิจศึกษา ชั้น 1 อาคาร 49 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความสามารถด้านวิชาการในการถ่ายทอดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
ประกาศวันที่  08/11/59    Download 78 ครั้ง
282 เรื่อง แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ English Discoveries Online (EDO) ปีการศึกษา 2559 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  02/11/59    Download 200 ครั้ง
281 งดการจัดกิจกรรมป๋าเวณียี่เป็งราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2559
ประกาศวันที่  02/11/59    Download 74 ครั้ง
280 แจ้งข่าวนักศึกษา เรื่อง การเข้าร่วมการอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 25 พ.ย. 2559 (วันจันทร์ - ศุกร์) นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่ออบรมและสถานที่อบรมได้ที่ http://www.lcrru.crru.ac.th/ สำหรับการอบรมให้นักศึกษา เตรียมบัตรนักศึกษา มาด้วย
ประกาศวันที่  02/11/59    Download 71 ครั้ง
279 ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ ติดต่อรับเงินรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยติดต่อขอรับได้ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-776000 ต่อ 1725 และ 1726
ประกาศวันที่  26/10/59    Download 66 ครั้ง
278 ประชาสัมพันธ์การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ
ประกาศวันที่  26/10/59    Download 71 ครั้ง
277 บริษัทออร์ก้า (ประเทศไทย) จำกัด ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตรา
ประกาศวันที่  26/10/59    Download 158 ครั้ง
276 สภานักศึกษา ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมกาสะลองคำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประกาศวันที่  18/10/59    Download 69 ครั้ง
273 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (Exit Exam information Technology Test : EIT) ของนักศึกษารหัส 57 และ รหัส 58 (เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่  18/10/59    Download 73 ครั้ง
272 โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-14 ตุลาคม 2559
ประกาศวันที่  14/10/59    Download 72 ครั้ง
271 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร และการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
ประกาศวันที่  12/10/59    Download 77 ครั้ง
270 ประชาสัมพันธ์กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา
ประกาศวันที่  29/09/59    Download 142 ครั้ง
269 ประชาสัมพันธ์การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายด้วยเทคโนโลยี IEEE 802.1x มาตรฐานใหม่สำหรับ MAX Layer
ประกาศวันที่  26/09/59    Download 73 ครั้ง
268 แจ้งกำหนดการอบรมมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้แก่นักศึกษาใหม่ (OIT) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
ประกาศวันที่  26/09/59    Download 65 ครั้ง
267 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง วาระจังหวัดเชียงราย ด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี
ประกาศวันที่  19/09/59    Download 144 ครั้ง
266 ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้บริการระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (CRRU e-Books) คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  15/09/59    Download 74 ครั้ง
265 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย สายทางและสะพานของกรมทางหลวงชนบท เพื่อชิงเงินรางวัล คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  15/09/59    Download 174 ครั้ง
264 กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2559 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่  05/09/59    Download 77 ครั้ง
263 ประชาสัมพันธ์นักศึกษารหัส 59 เข้าทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด (รายชื่อเข้าสอบเพิ่มเติม) สอบวันที่ 27 ส.ค. และวันที่ 3 ก.ย. 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ประกาศวันที่  24/08/59    Download 144 ครั้ง
262 แจ้งกำหนดการแจกตำราพื้นฐาน GEN สำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 กำหนดให้นักศึกษารับตำราเรียนดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้
ประกาศวันที่  24/08/59    Download 97 ครั้ง
261 ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ความรับผิดคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ ในวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  19/08/59    Download 127 ครั้ง
260 แจ้งกำหนดการอบรมมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้แก่นักศึกษาใหม่ (OIT) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
ประกาศวันที่  11/08/59    Download 131 ครั้ง
259 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้
ประกาศวันที่  11/08/59    Download 106 ครั้ง
258 ประชาสัมพันธ์ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) เครือข่ายนักประกันคุณภาพรุ่นเยาว์ ส่งการออกแบบ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
ประกาศวันที่  09/08/59    Download 83 ครั้ง
257 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด(มหาชน) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ตำแหน่ง ทนายความ หลายอัตรา
ประกาศวันที่  24/07/59    Download 252 ครั้ง
256 ประชาสัมพันธ์การสั่งจองเหรียญที่ระลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ภายในวันที่ 31 ก.ค. 59
ประกาศวันที่  24/07/59    Download 105 ครั้ง
255 ประชาสัมพันธ์งานประกันอุบัติเหตุหมู่ประจำปีการศึกษา 2559 แก่นักศึกษาภาคปกติ (จ.-ศ.) และบุคลากรทุกคนนั้น
ประกาศวันที่  24/07/59    Download 418 ครั้ง
254 บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด และบริษัทในเครือ เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
ประกาศวันที่  13/07/59    Download 161 ครั้ง
253 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษาเข้าทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาไทยแรกเข้า (นักศึกษารหัส 59)
ประกาศวันที่  12/07/59    Download 84 ครั้ง
252 ประชาสัมพันธ์โครงการ แลคตาซอยรักแม่ 2559 เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ เริ่มส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559
ประกาศวันที่  06/07/59    Download 87 ครั้ง
251 เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดคำขวัญ หัวข้อ คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย ส่งผลงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ประกาศวันที่  06/07/59    Download 124 ครั้ง
250 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าใช้บริการฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virual Library ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2559
ประกาศวันที่  27/06/59    Download 80 ครั้ง
249 แจ้งปิดถนนภายในมหาวิทยาลัย บริเวณหนองบัวใหญ่ ฝั่งสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย 21-30 มิถุนายน 2559
ประกาศวันที่  21/06/59    Download 88 ครั้ง
248 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET แจ้งให้นักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า สามารถลงทะเบียนสอบได้ที่เว็บไซต์ http://e-eng.crru.ac.th/register/Login.aspx
ประกาศวันที่  15/06/59    Download 132 ครั้ง
247 แจ้งนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ครอบครัวนิสิต นักศึกษา ทำให้นิสิต นักศึกษาบางรายขอลาพักการเรียน ขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน และบางรายต้องลาออก จึงขอความอนุเคราะห์นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว กรอกแบบสำรวจ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ประกาศวันที่  15/06/59    Download 91 ครั้ง
246 ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30น.
ประกาศวันที่  15/06/59    Download 109 ครั้ง
241 ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559
ประกาศวันที่  07/06/59    Download 77 ครั้ง
240 การกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการ
ประกาศวันที่  07/06/59    Download 95 ครั้ง
239 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษา ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ ประจำปี 2559
ประกาศวันที่  07/06/59    Download 105 ครั้ง
238 แจ้งกำหนดการอบรมมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่นักศึกษาใหม่ (OIT) ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 5-12 สิงหาคม 2559 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้...
ประกาศวันที่  07/06/59    Download 79 ครั้ง
237 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ประกาศวันที่  07/06/59    Download 82 ครั้ง
236 ประกาศรับสมัครนักศึกษานิติศาสตร์ ภาคปกติ ประเภททั่วไป(เพิ่มเติม) เรียนจันทร์ - ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่  26/05/59    Download 84 ครั้ง
235 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่้อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พักหอพักเครือข่าย และการเข้าพักหออาศัยในหอพักเครอข่ายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ประกาศวันที่  23/05/59    Download 69 ครั้ง
234 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ครั้งที่ 2
ประกาศวันที่  18/05/59    Download 68 ครั้ง
233 ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาด ออมสินถิ่นไทย
ประกาศวันที่  18/05/59    Download 84 ครั้ง
232 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 20 พ.ค. 2559 ณ วัดพระสิงห์(พระอารามหลวง)
ประกาศวันที่  18/05/59    Download 63 ครั้ง
231 กำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เรียนจันทร์-ศุกร์ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่  07/05/59    Download 75 ครั้ง
230 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดถ่ายภาพ หัวข้อเรื่อง สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจำถิ่น ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2559
ประกาศวันที่  27/04/59    Download 135 ครั้ง
229 ประกาศรับสมัครนักศึกษา (สาขาวิชานิติศาสตร์) ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
ประกาศวันที่  25/04/59    Download 144 ครั้ง
228 ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในอากาสมหามงคลเสด็จถวัลย์ราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
ประกาศวันที่  24/04/59    Download 71 ครั้ง
227 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559 รับสมัครถึงวันที่ 27 เมษายน 2559 เท่านั้น
ประกาศวันที่  24/04/59    Download 71 ครั้ง
226 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อในต่างประเทศของมณฑลยูนนาน ภายในงาน นิทรรศการ Yunnan International Education Exhibition ครั้งที่ 12
ประกาศวันที่  24/04/59    Download 353 ครั้ง
225 ประชาสัมพันธ์การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานมหกรรมศาสน์ ศิลป์ ถิ่นพญามังรายฯ
ประกาศวันที่  24/04/59    Download 84 ครั้ง
224 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ ใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
ประกาศวันที่  24/04/59    Download 79 ครั้ง
223 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย แจ้งการจัดระเบียบป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้าหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายดังนี้..
ประกาศวันที่  24/04/59    Download 74 ครั้ง
222 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พักหอพักเครือข่าย
ประกาศวันที่  20/04/59    Download 91 ครั้ง
221 ประกาศ รับสมัครเพิ่มเติมสาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เรียนเสาร์ - อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่  18/04/59    Download 91 ครั้ง
220 สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการก่อสร้างหน่วยงานบริการประชาชนตำบลบ้านดู่
ประกาศวันที่  09/04/59    Download 83 ครั้ง
219 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา ที่สนใจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารัฐเซีย ส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 เมษายน 2559 เท่านั้น
ประกาศวันที่  09/04/59    Download 74 ครั้ง
218 วันที่ 11-17 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศเป็นวันหยุดประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่  07/04/59    Download 66 ครั้ง
217 แจ้งดับกระแสไฟฟ้า วันที่ 25 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประกาศวันที่  22/03/59    Download 85 ครั้ง
216 ขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง
ประกาศวันที่  22/03/59    Download 78 ครั้ง
215 ประชาสัมพันธ์แจ้งการสอบแก้ตัวภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) ของนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ
ประกาศวันที่  18/03/59    Download 110 ครั้ง
214 ห้างสากลนคร รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ช่วงปิดเทอม เพื่อฝึกทักษะในการทำงานจริง โดยมีค่าตอบแทน
ประกาศวันที่  18/03/59    Download 82 ครั้ง
213 ประกาศ สรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559
ประกาศวันที่  10/03/59    Download 82 ครั้ง
212 บริษัทซีพี ออลล์จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ Leadership Development Program เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษา ปี 2559 สนใจคลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  10/03/59    Download 78 ครั้ง
211 บริษัทแหลมทองสหการจำกัด เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  10/03/59    Download 70 ครั้ง
210 เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อสร้างสรรค์ ปันน้ำใจ ชิงทุนการศึกษามูลค่า 250,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รับสมัครถึงวันที่ 15 เมษายน 2559 สนใจคลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  10/03/59    Download 78 ครั้ง
209 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเชียงราย (Factsheet) ประจำเดือนธันวาคม 2558 สนใจคลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  10/03/59    Download 100 ครั้ง
208 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบ) ประเภทรับตรง เรียนจันทร์ - ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
ประกาศวันที่  26/02/59    Download 291 ครั้ง
206 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าใช้บริการฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online ตั้งแต่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2559
ประกาศวันที่  17/02/59    Download 277 ครั้ง
205 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/58 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 59 เท่านั้น
ประกาศวันที่  12/02/59    Download 86 ครั้ง
204 แจ้งนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต
ประกาศวันที่  09/02/59    Download 75 ครั้ง
203 ประกาศขยายระยะเวลาการส่งผลงานการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของจังหวัดกำแพงเพชร ถึงวันที่ 15 ก.พ. 59
ประกาศวันที่  08/02/59    Download 81 ครั้ง
201 ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน ประจำปี 2559 ระดับ ป.โท หรือ ป.เอก ณ ม.ยูนาน ส่งเอกสารภายในวันที่ 25 มี.ค. 59
ประกาศวันที่  08/02/59    Download 84 ครั้ง
200 สำเนาขอความร่วมมือดำเนินการกวาดล้างโปลิโอฯ, ปัญหาสิทธิของบุคคลที่มีอาการตาบอดสี, สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ฯลฯ
ประกาศวันที่  08/02/59    Download 81 ครั้ง
199 ประกาศ เรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา และการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2559 กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - 3 ก.พ. 59 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น.
ประกาศวันที่  01/02/59    Download 68 ครั้ง
198 เชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 ภายในวันที่ 31 พ.ค. 59
ประกาศวันที่  01/02/59    Download 75 ครั้ง
197 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มี.ค. 59
ประกาศวันที่  01/02/59    Download 162 ครั้ง
196 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดสื่อแนวใหม่แนะนำมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา มรชร. ได้มีส่วนร่วมในการทำสื่อแนะนำมหาวิทยาลัย ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 มี.ค. 59
ประกาศวันที่  01/02/59    Download 110 ครั้ง
195 เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 31 พ.ค. 59 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสารคาม
ประกาศวันที่  29/01/59    Download 78 ครั้ง
194 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ รายการสมรภูมิไอเดียปีที่ 11 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลจากทางรายการ
ประกาศวันที่  29/01/59    Download 83 ครั้ง
193 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง อนุญาติให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพในการเข้าชั้นเรียนและหรือการเข้าห้องสอบ ในช่วงฤดูหนาวได้
ประกาศวันที่  26/01/59    Download 73 ครั้ง
192 บริษัทจัดหางาน จ๊อบบี เคเค ดอทคอม มีความต้องการรับพนักงานกว่า 100,000 อัตราทั่วประเทศ
ประกาศวันที่  22/01/59    Download 117 ครั้ง
191 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคนดีศรีเชียงราย ประจำปี 2559 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ศิลปิน ภูมิปัญญา และประชาชนชาวเชียงรายผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
ประกาศวันที่  21/01/59    Download 280 ครั้ง
190 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ประกาศวันที่  21/01/59    Download 71 ครั้ง
189 ขอเชิญเข้าร่วมงาน CRRU BOOK FAIR ครั้งที่ 2 และเชิญร่วมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 21-25 ม.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ลานจัดกิจกรรมชั้น 1 อาคารยุพราชวิทยมงคล
ประกาศวันที่  19/01/59    Download 71 ครั้ง
188 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันจันทร์ที่ 1 ก.พ. 2559
ประกาศวันที่  19/01/59    Download 67 ครั้ง
187 บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงานในตำแหน่งธุรการ จำนวนมาก
ประกาศวันที่  19/01/59    Download 144 ครั้ง
186 แจ้งกำหนดการสอบแก้ตัวภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ประกาศวันที่  08/01/59    Download 82 ครั้ง
185 ประชาสัมพันธ์การจัดค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 ก.พ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร หรือผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ประกาศวันที่  06/01/59    Download 74 ครั้ง
184 เชิญเข้าใช้บริการฐานข้อมูลNational Geographic Virtual Library เป็นฐานข้อมูลจากสมาคม National Geographic ได้ที่ http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA
ประกาศวันที่  06/01/59    Download 74 ครั้ง
183 เชิญเข้าใช้บริการฐานข้อมูล Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลที่มาจากสหสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรม และการบริหารธุรกิจ ได้ที่ http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE
ประกาศวันที่  06/01/59    Download 72 ครั้ง
182 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ ชิงเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ก.พ. 59
ประกาศวันที่  30/12/58    Download 78 ครั้ง
181 สรุปข่าวการศึกษาประจำวันจากสื่อพิมพ์ต่างๆ ประจำวันที่ 21 ธ.ค. 2558
ประกาศวันที่  30/12/58    Download 82 ครั้ง
180 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ U.S. Elections (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 6 ม.ค. 59
ประกาศวันที่  30/12/58    Download 97 ครั้ง
179 หลักเกณฑ์การให้รางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่  30/12/58    Download 73 ครั้ง
178 ขอเชิญร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ม.ค. 59
ประกาศวันที่  25/12/58    Download 71 ครั้ง
177 สำนักงานกิจการยุติธรรม ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์
ประกาศวันที่  23/12/58    Download 78 ครั้ง
176 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา มาตรา 100 และมาตรา 103
ประกาศวันที่  23/12/58    Download 66 ครั้ง
175 เชิญชวนแต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 58 เพื่อเป็นการถวายความอาลัย
ประกาศวันที่  09/12/58    Download 81 ครั้ง
174 เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศวันที่  03/12/58    Download 84 ครั้ง
173 ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดหนังสั้น One Heart Moview Project หนังสั้น-หัวใจ-ใครสักคน ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. - 30 ธ.ค. 58
ประกาศวันที่  25/11/58    Download 81 ครั้ง
172 แจ้งกำหนดการอบรม OIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการอบรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่  24/11/58    Download 76 ครั้ง
171 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนการศึกษา) ตามความต้องการของส่วนราชการในส่วนทุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครระหว่างวันที่ 20 พ.ย. - 11 ธ.ค. 2558 เท่านั้น
ประกาศวันที่  24/11/58    Download 83 ครั้ง
170 แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในสถาบัน 78 แห่ง ภายใต้สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถเข้าทดลองใช้เพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย ในการในไปใช้อ้างอิง
ประกาศวันที่  24/11/58    Download 87 ครั้ง
169 ขอเรียนเชิญร่วมการอบรมและเสวนาเรื่อง มิติใหม่ของลิขสิทธิ์ เปลี่ยนชีวิต สามารถติดต่อลงชื่อได้ที่ สำนักงานคณบดีสำนักวิชานิติศาสร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ประกาศวันที่  13/11/58    Download 172 ครั้ง
168 ประกาศเรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2558
ประกาศวันที่  02/11/58    Download 78 ครั้ง
167 ประชาสัมพันธ์การขอปล่อยโคมลอย และโคมควัน จากศาลากลางจังหวัดเชียงราย หากมีความประสงค์ขอปล่อยโคมลอย ขอความกรุณาแจ้ง ทชร.ทอท. ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดปล่อยอย่างน้อย 7 วัน
ประกาศวันที่  02/11/58    Download 93 ครั้ง
166 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง เรียนจันทร์ - ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันที่  28/10/58    Download 97 ครั้ง
165 หลักเกณฑ์การให้รางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่  28/10/58    Download 71 ครั้ง
164 ประชาสัมพันธ์การขอปล่อยโคมลอย และโคมควัน
ประกาศวันที่  28/10/58    Download 97 ครั้ง
163 อำเภอแม่จัน เปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน แม่คำพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลศรีค้ำ เป็นชื่อหมู่บ้านศรีค้ำ
ประกาศวันที่  25/10/58    Download 75 ครั้ง
162 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการใจใสเกรด เอ เรียนดี มีทุนให้ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันสอบปลายภาคของภาคเรียนสุดท้ายในปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่  25/10/58    Download 75 ครั้ง
161 ประชาสัมพันธ์บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแว่นแก้วฯ 7-8 พ.ย.58
ประกาศวันที่  15/10/58    Download 82 ครั้ง
160 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาสมัครประกวดขับร้องเพลงจากบทเพลงพระราชนิพนธ์
ประกาศวันที่  09/10/58    Download 104 ครั้ง
159 แจ้งกำหนดการอบรมมาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่นักศึกษาใหม่ (OIT) ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่  09/10/58    Download 93 ครั้ง
158 โครงการแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศวันที่  05/10/58    Download 79 ครั้ง
157 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนการจบการศึกษา (Exit Exam Information Technology Test : EIT)
ประกาศวันที่  01/10/58    Download 106 ครั้ง
156 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานกับการบริหารงานองค์กร จัดอบรมระหว่างวันที่ 16 ม.ค. 59 - 19 มี.ค. 59 ณ อาคารเนติบัณฑิตยสภา
ประกาศวันที่  28/09/58    Download 200 ครั้ง
155 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม Mini LL.M.Course รุ่นที่ 2 จัดอบรมระหว่างวันที่ 28 ก.ย. 2558 - 25 มี.ค. 2559 ณ สำนักงานศาลยุติธรรม
ประกาศวันที่  28/09/58    Download 139 ครั้ง
154 แจ้งเปลี่ยนชื่อศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำกลืน เป็นศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำกืน
ประกาศวันที่  24/09/58    Download 58 ครั้ง
153 เชิญเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมเกมส์กีฬาสีทางวิชาการ ในระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2558
ประกาศวันที่  24/09/58    Download 111 ครั้ง
152 เชิญเข้าร่วมแข่งขันบูมเชียร์ ณ โตโยต้าเชียงราย สาขาบ้านดู่-นางแล ชิงเงินรางวัลสูงสุด 8,000 บาท
ประกาศวันที่  24/09/58    Download 62 ครั้ง
151 เชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ONE YOUNG WORLD ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 18-21 พ.ย. 58
ประกาศวันที่  24/09/58    Download 70 ครั้ง
150 ขยายการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่  22/09/58    Download 68 ครั้ง
149 เวทีชีวิต เวทีความคิด (ทำมะดาๆ) by สมบูรณ์ ขวัญยืน
ประกาศวันที่  17/09/58    Download 116 ครั้ง
148 ไทม์เอ๊าท์ ครั้งที่ 1 สิ่งเล็กน้อย by สมบูรณ์ ขวัญยืน
ประกาศวันที่  17/09/58    Download 103 ครั้ง
147 เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโตโยต้า Toyota We are Friend We are Fun คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศวันที่  14/09/58    Download 64 ครั้ง
146 ตารางสอบแก้ F ภาคเรียนที่ 3/2557 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2558 ภาคปกติ (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)
ประกาศวันที่  08/09/58    Download 87 ครั้ง
145 ตารางสอบแก้ F ภาคเรียนที่ 3/2557 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2558 ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์)
ประกาศวันที่  08/09/58    Download 70 ครั้ง
144 หจก.สกายไลน์ แอดเวนเซอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกประสบการณ์จากบริษัท เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงาน และฝึกประสบการณ์ตรงจากการทำงาน
ประกาศวันที่  08/09/58    Download 62 ครั้ง
143 เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในงานวันคนพิการครั้งที่ 49 ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2558
ประกาศวันที่  03/09/58    Download 66 ครั้ง
142 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 3
ประกาศวันที่  27/08/58    Download 67 ครั้ง
141 เรื่องสั้นกฎหมายในชีวิตประจำวัน by อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล
ประกาศวันที่  25/08/58    Download 147 ครั้ง
140 ขอเชิญร่วมงาน NIDA Open House 2015 และโครงการประกวดร้องเพลง NIDA STAR SEARCH
ประกาศวันที่  25/08/58    Download 61 ครั้ง
139 ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23
ประกาศวันที่  25/08/58    Download 86 ครั้ง
138 ประชาสัมพันธ์ การอบรม Public Training ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม ประจำปี 2558
ประกาศวันที่  25/08/58    Download 61 ครั้ง
137 แจ้งดับกระแสไฟฟ้า วันที่ 28 สิงหาคม 2558
ประกาศวันที่  25/08/58    Download 141 ครั้ง
136 แจ้งการตรวจสอบสถานะพัสดุไปรษณีย์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  25/08/58    Download 70 ครั้ง
135 ขยายระยะเวลาการปิดรับคลิปวีดีโอการประกวดท่าเต้นประกอบเพลง พลเมืองเป็นใหญ่
ประกาศวันที่  21/08/58    Download 79 ครั้ง
134 เชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ กล้าใหม่..ใฝ่รู้ ปี 2558 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2558
ประกาศวันที่  21/08/58    Download 64 ครั้ง
133 ประชาสัมพันธ์โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Ayusa
ประกาศวันที่  18/08/58    Download 105 ครั้ง
132 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ค้างส่งหลักฐานการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รายชื่อตามแนบท้าย ให้นำมาส่งภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
ประกาศวันที่  18/08/58    Download 96 ครั้ง
131 แจ้งการเปิดใช้เส้นทางประตู3
ประกาศวันที่  15/08/58    Download 62 ครั้ง
130 ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
ประกาศวันที่  14/08/58    Download 65 ครั้ง
129 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศวันที่  24/07/58    Download 85 ครั้ง
128 ประชาสัมพันธ์งานประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2558 (ที่ไม่ใช้นักศึกษาทุน กยศ.) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2558
ประกาศวันที่  24/07/58    Download 77 ครั้ง
127 ประกาศ เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่  24/07/58    Download 80 ครั้ง
126 แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี | ยกเลิกการสอบแก้ตัวในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน E หรือ F ทุกรายวิชา | กำหนดภาระงานสอน
ประกาศวันที่  24/07/58    Download 90 ครั้ง
125 จัดจำหน่ายหนังสือ ตำราเรียนกฎหมายราคาพิเศษ เฉพาะวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เท่านั้น
ประกาศวันที่  24/07/58    Download 76 ครั้ง
124 เปิดให้บริการฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Cengage Learnning (Indo-China) Limited จำนวน 3 ฐานข้อมูล
ประกาศวันที่  24/07/58    Download 69 ครั้ง
123 แจ้งขยายเวลาการส่งแบบตอบรับ การแข่งขันตอบปัญหาในวันรพี โครงการสัปดาห์กฎหมายเนื่องในวันรพี 2558
ประกาศวันที่  24/07/58    Download 70 ครั้ง
122 แจ้งข่าวงาน 15 ปีนิติศาสตร์ เลื่อนการจัดงานเป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2558
ประกาศวันที่  24/07/58    Download 76 ครั้ง
121 แจ้งเลื่อนถ่ายภาพเพื่อทำบัตรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์)
ประกาศวันที่  21/07/58    Download 71 ครั้ง
120 ตารางกิจกรรมการถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษาใหม่ปี 58 (ภาคปกติจันทร์-ศุกร์) ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารยุพราช
ประกาศวันที่  15/07/58    Download 82 ครั้ง
119 ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศวันที่  12/07/58    Download 257 ครั้ง
118 ขยายกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศวันที่  12/07/58    Download 100 ครั้ง
117 ตรวจสอบรายชื่อรับใบรายงานผลการเรียน อนุมัติผลวันที่ 1 ก.ค. 58 ติดต่อขอรับใบรายงานผลการเรียนตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 58 เป็นต้นไป
ประกาศวันที่  12/07/58    Download 474 ครั้ง
116 แจ้งนักศึกษานิติศาสตร์ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ขาด ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ประกาศวันที่  02/07/58    Download 93 ครั้ง
115 แจ้งนักศึกษาและบุคลากรที่ยังไม่ได้รับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก สามารถขอรับบริการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ 15-19 มิ.ย.
ประกาศวันที่  11/06/58    Download 81 ครั้ง
114 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติผลในวันที่ 25 พ.ค. 2558 จะได้รับทรานสคริปภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
ประกาศวันที่  22/05/58    Download 106 ครั้ง
113 แจ้งกำหนดการทดสอบวัดมาตราฐานความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมฯ และการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้แก่ นศ.ใหม่ OIT 2558 ระหว่างวันที่ 17-24 ก.ค. 58
ประกาศวันที่  21/05/58    Download 67 ครั้ง
112 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการงานวิชาชีพเตรียมพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียน 25 พ.ค. -12 มิ.ย. 58
ประกาศวันที่  21/05/58    Download 78 ครั้ง
111 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558
ประกาศวันที่  19/05/58    Download 67 ครั้ง
110 แจ้งบุคลากรและนักศึกษา มรชร. ที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก 11-12และ 15 พ.ค.58
ประกาศวันที่  13/05/58    Download 70 ครั้ง
109 ขอเชิญเข้าอบรมเรื่องการใช้งานและสืบค้นสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง การใช้ e-Books ลงทะเบียนถึงวันที่ 27 พ.ค. 58 เท่านั้น
ประกาศวันที่  09/05/58    Download 68 ครั้ง
108 ประชาสัมพันธ์การอบรมทักษะภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงมาที่ศูนย์ภาษา มรรช. ภายในวันที่ 10 พ.ค. 58
ประกาศวันที่  09/05/58    Download 77 ครั้ง
107 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 58
ประกาศวันที่  09/05/58    Download 72 ครั้ง
106 ประกาศกำหนดวันรับรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ เรียน จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่  28/04/58    Download 74 ครั้ง
105 เชิญเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
ประกาศวันที่  13/03/58    Download 108 ครั้ง
104 ประชาสัมพันธ์การย้ายที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
ประกาศวันที่  13/03/58    Download 139 ครั้ง
103 แต่งตั้งกรรมการบริหารที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย
ประกาศวันที่  13/03/58    Download 72 ครั้ง
102 ขอเชิญร่วมงานประชุมรับฟังความคิดเห็ดในวงจำกัด Focus Group ในโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในกิจการโทรทัศน์ กลุ่มภาคเหนือ
ประกาศวันที่  09/03/58    Download 85 ครั้ง
101 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ จิิตติ ติงศภัทิย์ ปี 2558
ประกาศวันที่  09/03/58    Download 100 ครั้ง
100 รับสมัคร นศ.ฝึกงานในโครงการ Legal Studie Interships Clinic
ประกาศวันที่  09/03/58    Download 86 ครั้ง
99 ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในหัวข้อ พระผู้สร้างรอยยิ้ม
ประกาศวันที่  09/03/58    Download 103 ครั้ง
98 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและกฎหมายต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย
ประกาศวันที่  06/03/58    Download 88 ครั้ง
97 ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2558
ประกาศวันที่  06/03/58    Download 78 ครั้ง
96 ขอความอนุเคราห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทความวิชาการ
ประกาศวันที่  06/03/58    Download 86 ครั้ง
95 ขอความอนุเคราะห์มิให้ปรับแต่งอุปกรณ์เครื่องรับโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ประกาศวันที่  27/02/58    Download 107 ครั้ง
94 เชิญชวนเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย คลิปวีดีโอ และภาพอินโฟกราฟิก เนื่องในวันความสุขสากร ปี 58
ประกาศวันที่  25/02/58    Download 113 ครั้ง
93 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลจีน เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ประกาศวันที่  20/02/58    Download 85 ครั้ง
92 เชิญชวนสวมเสื้อแจ๊กเกตและเสื้อโปโลประทับตราสัญลักษณ์
ประกาศวันที่  20/02/58    Download 84 ครั้ง
91 ประชาสัมพันธ์ การจัดทำหนังสั้น เรื่องครูพันธุ์ใหม่
ประกาศวันที่  20/02/58    Download 84 ครั้ง
90 ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดเรียงความอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท
ประกาศวันที่  20/02/58    Download 103 ครั้ง
89 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
ประกาศวันที่  20/02/58    Download 84 ครั้ง
88 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ประกาศวันที่  17/02/58    Download 140 ครั้ง
87 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคนดีศรีเชียงราย
ประกาศวันที่  17/02/58    Download 87 ครั้ง
86 เชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ANU-DPU-CONFERENCE
ประกาศวันที่  11/02/58    Download 96 ครั้ง
85 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ
ประกาศวันที่  11/02/58    Download 83 ครั้ง
84 ขยายเวลาส่งบทความวิจัยกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 58
ประกาศวันที่  11/02/58    Download 87 ครั้ง
83 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาไทย
ประกาศวันที่  09/02/58    Download 88 ครั้ง
82 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 10
ประกาศวันที่  09/02/58    Download 93 ครั้ง
81 ขอเรียนเชิญร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 8 และ 9
ประกาศวันที่  09/02/58    Download 85 ครั้ง
80 การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ประกาศวันที่  04/02/58    Download 87 ครั้ง
79 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมระดับชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ประกาศวันที่  04/02/58    Download 100 ครั้ง
78 ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่
ประกาศวันที่  04/02/58    Download 88 ครั้ง
77 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านชาติพันธ์ในเอเชีย ครั้งที่ 1
ประกาศวันที่  04/02/58    Download 97 ครั้ง
76 เชิญชวนเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ LOGO ไดโนเสาร์ จ.ขอนแก่น
ประกาศวันที่  03/02/58    Download 91 ครั้ง
74 ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสั้น
ประกาศวันที่  02/02/58    Download 86 ครั้ง
73 ประชาสัมพันธ์งาน Japan expo in thailand 2015
ประกาศวันที่  02/02/58    Download 93 ครั้ง
72 ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง
ประกาศวันที่  02/02/58    Download 93 ครั้ง
71 เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
ประกาศวันที่  30/01/58    Download 116 ครั้ง
70 รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ปี 58
ประกาศวันที่  29/01/58    Download 101 ครั้ง
69 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ The 8th QS World Class
ประกาศวันที่  29/01/58    Download 111 ครั้ง
68 ประชาสัมพันธ์โครงการ Leadership Development Program บริษัท ซีพีออลล์
ประกาศวันที่  27/01/58    Download 91 ครั้ง
67 ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5
ประกาศวันที่  27/01/58    Download 196 ครั้ง
66 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี เรียน เสาร์-อาทิตย์
ประกาศวันที่  27/01/58    Download 88 ครั้ง
65 ขอความร่วมมือไม่ให้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศวันที่  27/01/58    Download 93 ครั้ง
64 แจ้งงดให้บริการด้านยานพาหนะ มรรช.
ประกาศวันที่  27/01/58    Download 89 ครั้ง
63 เชิญส่งโครงการประกวดเรียงความ เยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ ระดับชาติ
ประกาศวันที่  22/01/58    Download 97 ครั้ง
62 เชิญเข้าใช้บริการฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิพม์ Binumi
ประกาศวันที่  22/01/58    Download 87 ครั้ง
61 ทุน Fulbright Open Compertition Scholarship Program ประจำปี 2559
ประกาศวันที่  22/01/58    Download 88 ครั้ง
60 ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Khowleadge Facilitator ผู้อำนวยการเรียนรู้ในองค์กร
ประกาศวันที่  22/01/58    Download 92 ครั้ง
59 รับข้อเสนอโครงการ ตามแนวพระราชดำริ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ปี 58
ประกาศวันที่  22/01/58    Download 91 ครั้ง
58 เชิญเข้าร่วมหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 21
ประกาศวันที่  22/01/58    Download 104 ครั้ง
57 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม Mini LL.M.Course
ประกาศวันที่  22/01/58    Download 105 ครั้ง
56 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจและการสื่อสารได้จริง BEC ณ ประเทศอังกฤษ
ประกาศวันที่  22/01/58    Download 101 ครั้ง
55 กำหนดการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า OET สำหรับ นศ. รหัส 57 ค้างประเมิน
ประกาศวันที่  21/01/58    Download 87 ครั้ง
54 รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 80 ครั้ง
53 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติครั้งที่ 2
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 135 ครั้ง
52 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.พระนคร ครั้งที่ 4
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 93 ครั้ง
51 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 80 ครั้ง
50 ประชาสัมพันธ์การแจ้งขยายเวลาการกรอกข้อมูลด้านการวิจัยเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 77 ครั้ง
49 ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโคงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ 58
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 76 ครั้ง
48 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Burahpa University International Conference 2015
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 88 ครั้ง
47 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 25 ประจำปี 58
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 275 ครั้ง
46 ประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 89 ครั้ง
45 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 89 ครั้ง
44 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 87 ครั้ง
43 การรับรองปริญญาและเรื่องการกำหนดอัตรเงินเดือน
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 89 ครั้ง
42 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 88 ครั้ง
41 เชิญเข้าใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
ประกาศวันที่  19/01/58    Download 90 ครั้ง
40 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Compelition 2015
ประกาศวันที่  14/01/58    Download 102 ครั้ง
39 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย
ประกาศวันที่  12/01/58    Download 93 ครั้ง
38 รับสมัครผู้สนใจรับทุนสนับสนุนทำวิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฏีนิพนธ์
ประกาศวันที่  12/01/58    Download 86 ครั้ง
37 อบรมการใช้งานและการสืบค้นสารสนเทศ วันที่ 25 ม.ค. 58 ฟรี สนใจคลิก.
ประกาศวันที่  12/01/58    Download 84 ครั้ง
36 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโนลีสู่ชุมชนฐานราก ครั้งที่ 2 ปี58
ประกาศวันที่  12/01/58    Download 91 ครั้ง
35 แจ้งเช็คหมดอายุ
ประกาศวันที่  08/01/58    Download 92 ครั้ง
34 ประชาสัมพันธ์โครงการ A&D Intelligence Park 2015
ประกาศวันที่  08/01/58    Download 92 ครั้ง
33 โครงการการศึกษาไทยก้าวสู่อาเซียน
ประกาศวันที่  05/01/58    Download 94 ครั้ง
32 ประชาสัมพันธ์การรัับสมัครนักเรียน / นักศึกษา หารายได้เสรมช่วงปิดภาคเรียน
ประกาศวันที่  05/01/58    Download 85 ครั้ง
31 ประกาศรับสมัครชิงทุน Study of the U.S. Insitutes for Scholars ประจำปี 58
ประกาศวันที่  30/12/57    Download 263 ครั้ง
30 ขอเชิญส่งบทความวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชพฤกษ์
ประกาศวันที่  30/12/57    Download 110 ครั้ง
29 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่น16
ประกาศวันที่  30/12/57    Download 114 ครั้ง
28 ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ม.กรุงเทพ
ประกาศวันที่  30/12/57    Download 108 ครั้ง
27 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี/ภาพถ่าย
ประกาศวันที่  30/12/57    Download 330 ครั้ง
26 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ประกาศวันที่  30/12/57    Download 87 ครั้ง
25 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
ประกาศวันที่  25/12/57    Download 104 ครั้ง
24 การประดับธงตราสัญลักษณ์และการแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศวันที่  25/12/57    Download 102 ครั้ง
23 แจ้งย้ายที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลนางแล
ประกาศวันที่  25/12/57    Download 127 ครั้ง
22 ขอเชิญส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 17 ประจำปี 58
ประกาศวันที่  23/12/57    Download 104 ครั้ง
21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประกาศวันที่  23/12/57    Download 124 ครั้ง
20 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง
ประกาศวันที่  23/12/57    Download 106 ครั้ง
19 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ กฎหมายค้ำประกัน จำนองที่แก้ไขใหม่
ประกาศวันที่  23/12/57    Download 123 ครั้ง
18 โครงการจัดระบบจัดการความรู้กฎหมายออนไลน์รองรับการใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย
ประกาศวันที่  19/12/57    Download 169 ครั้ง
17 เชิญชวนนักศึกษาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ในวันที่ 27 ธ.ค. 57
ประกาศวันที่  17/12/57    Download 101 ครั้ง
16 เชิญร่วมประชุมวิชาการและส่งนิสิตเข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ เนื่องในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติครั้งที่ 42
ประกาศวันที่  15/12/57    Download 110 ครั้ง
15 หลักสูตรเตรียมพร้อมเข้าสู่ EdPEx และหลักสูตร Implementing EdPEx ในหมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 26-27 ก.พ. 58
ประกาศวันที่  15/12/57    Download 108 ครั้ง
14 ขอเชิญร่วม The 15th International Education Technology Conference-IETC-2015 วันที่ 27-29 พ.ค. 2558
ประกาศวันที่  15/12/57    Download 123 ครั้ง
13 ขอเชิญร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม(No Foam) บรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
ประกาศวันที่  15/12/57    Download 401 ครั้ง
12 ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน "การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5"
ประกาศวันที่  15/12/57    Download 115 ครั้ง
11 ด่วน..เชิญชวนส่งเรียงความ "ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" เข้าประกวด
ประกาศวันที่  15/12/57    Download 115 ครั้ง
10 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 58
ประกาศวันที่  15/12/57    Download 132 ครั้ง
9 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมระดับนานาชาติ The SIBR-RDINRRU Osaka 2015 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มรช.นครราชสีมา
ประกาศวันที่  15/12/57    Download 123 ครั้ง
8 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34
ประกาศวันที่  15/12/57    Download 115 ครั้ง
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ "พิบูลสงครามวิจัย" 2558
ประกาศวันที่  15/12/57    Download 149 ครั้ง
6 การประกาศโจทย์งานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
ประกาศวันที่  15/12/57    Download 122 ครั้ง
5 เชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน "TISCO Young Financial Planner รุ่น 3" รู้เก็บ รู้ใช้ เข้าใจการลงทุน
ประกาศวันที่  18/11/57    Download 157 ครั้ง
4 เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2558
ประกาศวันที่  07/11/57    Download 134 ครั้ง
3 ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาสมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 33
ประกาศวันที่  07/11/57    Download 118 ครั้ง
2 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 26
ประกาศวันที่  03/11/57    Download 144 ครั้ง
1 ประกาศ เรื่อง กำหนดการทดสอบคอมพิวเตอร์ก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 55 และ 56 เทียบโอน
ประกาศวันที่  03/11/57    Download 208 ครั้ง

ลำดับที่ รายละเอียด ระยะเวลาในการเสนอราคา จำนวนผู้อ่าน คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
131 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศจำนวน 1 คัน อ่าน 31 ครั้ง 10 กันยายน 2561 Download
130 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุจำนวน 9 รายการ อ่าน 21 ครั้ง 07 กันยายน 2561 Download
129 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 7 รายการ อ่าน 20 ครั้ง 07 กันยายน 2561 Download
128 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 2 รายการ อ่าน 21 ครั้ง 03 กันยายน 2561 Download
127 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ อ่าน 24 ครั้ง 03 กันยายน 2561 Download
126 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมใส่กรอบจำนวน 1 รายการ อ่าน 19 ครั้ง 03 กันยายน 2561 Download
125 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 1 รายการ อ่าน 21 ครั้ง 03 กันยายน 2561 Download
124 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศจำนวน 1 คัน อ่าน 17 ครั้ง 03 กันยายน 2561 Download
123 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศจำนวน 1 คัน อ่าน 19 ครั้ง 03 กันยายน 2561 Download
122 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศจำนวน 1 คัน อ่าน 17 ครั้ง 03 กันยายน 2561 Download
121 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศจำนวน 1 คัน อ่าน 21 ครั้ง 17 สิงหาคม 2561 Download
120 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศจำนวน 1 คัน อ่าน 20 ครั้ง 17 สิงหาคม 2561 Download
119 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศจำนวน 1 คัน อ่าน 21 ครั้ง 17 สิงหาคม 2561 Download
118 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ 1 รายการ อ่าน 23 ครั้ง 16 สิงหาคม 2561 Download
117 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศจำนวน 1 คัน อ่าน 23 ครั้ง 15 สิงหาคม 2561 Download
116 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุจำนวน 22 รายการ อ่าน 26 ครั้ง 14 สิงหาคม 2561 Download
115 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 7 รายการ อ่าน 24 ครั้ง 14 สิงหาคม 2561 Download
114 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำดื่มจำนวน 3 รายการ อ่าน 20 ครั้ง 14 สิงหาคม 2561 Download
113 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุจำนวน 1 รายการ อ่าน 19 ครั้ง 10 สิงหาคม 2561 Download
112 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพิมพ์เล่มวารสารจำนวน 1 รายการ อ่าน 27 ครั้ง 10 สิงหาคม 2561 Download
111 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศจำนวน 1 คัน อ่าน 21 ครั้ง 08 สิงหาคม 2561 Download
110 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 1 รายการ อ่าน 28 ครั้ง 03 สิงหาคม 2561 Download
109 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 1 รายการ อ่าน 24 ครั้ง 03 สิงหาคม 2561 Download
108 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำดื่มจำนวน 1 รายการ อ่าน 24 ครั้ง 03 สิงหาคม 2561 Download
107 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อพุ่มดอกไม้สด 2 รายการ อ่าน 26 ครั้ง 03 สิงหาคม 2561 Download
106 ประกาศผู้ชนะเสนอจ้างทำป้ายโลอัพ 1 รายการและโบว์ชัว 1 รายการ อ่าน 26 ครั้ง 03 สิงหาคม 2561 Download
105 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 1 รายการ อ่าน 24 ครั้ง 02 สิงหาคม 2561 Download
104 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 1 รายการ อ่าน 24 ครั้ง 02 สิงหาคม 2561 Download
103 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุจำนวน 6 รายการ อ่าน 22 ครั้ง 01 สิงหาคม 2561 Download
102 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 3 รายการ อ่าน 22 ครั้ง 01 สิงหาคม 2561 Download
101 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศจำนวน 1 คัน อ่าน 21 ครั้ง 01 สิงหาคม 2561 Download
100 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 5 รายการ อ่าน 25 ครั้ง 01 สิงหาคม 2561 Download
99 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ อ่าน 33 ครั้ง 01 สิงหาคม 2561 Download
97 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายโฟมบอร์ดจำนวน 1 รายการ อ่าน 25 ครั้ง 01 สิงหาคม 2561 Download
96 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุจำนวน 26 รายการ อ่าน 25 ครั้ง 19 กรกฎาคม 2561 Download
95 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศจำนวน 2 คัน อ่าน 22 ครั้ง 19 กรกฎาคม 2561 Download
94 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศจำนวน 2 คัน อ่าน 27 ครั้ง 19 กรกฎาคม 2561 Download
93 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศจำนวน 2 คัน อ่าน 22 ครั้ง 19 กรกฎาคม 2561 Download
92 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศจำนวน 2 คัน อ่าน 23 ครั้ง 12 กรกฎาคม 2561 Download
91 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมหลังคา จำนวน 1 งาน อ่าน 24 ครั้ง 12 กรกฎาคม 2561 Download
90 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 4 รายการ อ่าน 23 ครั้ง 11 กรกฎาคม 2561 Download
89 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศจำนวน 2 คัน อ่าน 28 ครั้ง 10 กรกฎาคม 2561 Download
88 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล และป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 4 รายการ อ่าน 28 ครั้ง 09 กรกฎาคม 2561 Download
87 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและพิมพ์เอกสารสี จำนวน 4 รายการ อ่าน 32 ครั้ง 09 กรกฎาคม 2561 Download
86 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุจำนวน 21 รายการ อ่าน 33 ครั้ง 09 กรกฎาคม 2561 Download
85 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 5 รายการ อ่าน 31 ครั้ง 05 กรกฎาคม 2561 Download
84 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ อ่าน 31 ครั้ง 02 กรกฎาคม 2561 Download
83 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศจำนวน 1 คัน อ่าน 31 ครั้ง 02 กรกฎาคม 2561 Download
82 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 2 รายการ อ่าน 33 ครั้ง 02 กรกฎาคม 2561 Download
81 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 3 รายการ อ่าน 31 ครั้ง 02 กรกฎาคม 2561 Download
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 14 รายการ อ่าน 30 ครั้ง 22 มิถุนายน 2561 Download
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 4 รายการ อ่าน 24 ครั้ง 22 มิถุนายน 2561 Download
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 1 รายการ อ่าน 25 ครั้ง 21 มิถุนายน 2561 Download
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 1 รายการ อ่าน 30 ครั้ง 21 มิถุนายน 2561 Download
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ อ่าน 27 ครั้ง 21 มิถุนายน 2561 Download
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก 1 รายการ อ่าน 23 ครั้ง 19 มิถุนายน 2561 Download
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน อ่าน 29 ครั้ง 19 มิถุนายน 2561 Download
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 5 รายการ อ่าน 28 ครั้ง 18 มิถุนายน 2561 Download
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 2 รายการ อ่าน 34 ครั้ง 18 มิถุนายน 2561 Download
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถุงผ้า 1 รายการ อ่าน 33 ครั้ง 13 มิถุนายน 2561 Download
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 5 รายการ อ่าน 29 ครั้ง 11 มิถุนายน 2561 Download
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 3 รายการ อ่าน 31 ครั้ง 11 มิถุนายน 2561 Download
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 6 รายการ อ่าน 28 ครั้ง 11 มิถุนายน 2561 Download
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 3 รายการ อ่าน 25 ครั้ง 11 มิถุนายน 2561 Download
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม 3 รายการ อ่าน 22 ครั้ง 01 มิถุนายน 2561 Download
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล 1 รายการ อ่าน 34 ครั้ง 10 พฤษภาคม 2561 Download
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 3 รายการ อ่าน 31 ครั้ง 04 พฤษภาคม 2561 Download
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม 3 รายการ อ่าน 35 ครั้ง 02 พฤษภาคม 2561 Download
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์ 1 เครื่อง อ่าน 33 ครั้ง 01 พฤษภาคม 2561 Download
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เล่มวารสาร 1 รายการ อ่าน 36 ครั้ง 05 เมษายน 2561 Download
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดการสอบความรู้นักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 28 ครั้ง 27 มีนาคม 2561 Download
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 3 รายการ อ่าน 36 ครั้ง 27 มีนาคม 2561 Download
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 14 รายการ อ่าน 26 ครั้ง 27 มีนาคม 2561 Download
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ จำนวน 4 คัน 3 วัน อ่าน 42 ครั้ง 26 มีนาคม 2561 Download
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มจำนวน 3 รายการ อ่าน 33 ครั้ง 22 มีนาคม 2561 Download
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 2 รายการ อ่าน 26 ครั้ง 20 มีนาคม 2561 Download
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มจำนวน 1 รายการ อ่าน 27 ครั้ง 20 มีนาคม 2561 Download
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 38 ครั้ง 20 มีนาคม 2561 Download
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 8 รายการ อ่าน 34 ครั้ง 16 มีนาคม 2561 Download
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิล 1 รายการ อ่าน 35 ครั้ง 12 มีนาคม 2561 Download
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 6 รายการ อ่าน 37 ครั้ง 12 มีนาคม 2561 Download
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มจำนวน 2 รายการ อ่าน 38 ครั้ง 12 มีนาคม 2561 Download
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ อ่าน 38 ครั้ง 12 มีนาคม 2561 Download
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มจำนวน 2 รายการ อ่าน 34 ครั้ง 12 มีนาคม 2561 Download
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ อ่าน 32 ครั้ง 06 มีนาคม 2561 Download
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 2 รายการ อ่าน 32 ครั้ง 06 มีนาคม 2561 Download
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิล 2 รายการ อ่าน 34 ครั้ง 06 มีนาคม 2561 Download
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ อ่าน 31 ครั้ง 02 มีนาคม 2561 Download
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน อ่าน 34 ครั้ง 02 มีนาคม 2561 Download
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ อ่าน 31 ครั้ง 02 มีนาคม 2561 Download
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มจำนวน 1 รายการ อ่าน 31 ครั้ง 02 มีนาคม 2561 Download
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน และเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน อ่าน 28 ครั้ง 19 กุมภาพันธ์ 2561 Download
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน อ่าน 30 ครั้ง 19 กุมภาพันธ์ 2561 Download
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 7 รายการ อ่าน 27 ครั้ง 14 กุมภาพันธ์ 2561 Download
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ อ่าน 30 ครั้ง 14 กุมภาพันธ์ 2561 Download
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 36 ครั้ง 13 กุมภาพันธ์ 2561 Download
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายจุดติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ห้องเรียนอาคารนิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 31 ครั้ง 07 กุมภาพันธ์ 2561 Download
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 30 ครั้ง 19 มกราคม 2561 Download
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 18 รายการ อ่าน 39 ครั้ง 19 มกราคม 2561 Download
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน อ่าน 34 ครั้ง 16 มกราคม 2561 Download
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 13 รายการ อ่าน 39 ครั้ง 16 มกราคม 2561 Download
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ อ่าน 35 ครั้ง 15 มกราคม 2561 Download
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ อ่าน 41 ครั้ง 15 มกราคม 2561 Download
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 5 รายการ อ่าน 49 ครั้ง 25 ธันวาคม 2560 Download
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ 9 รายการ อ่าน 38 ครั้ง 25 ธันวาคม 2560 Download
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดการสอบความรู้นักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 36 ครั้ง 22 ธันวาคม 2560 Download
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มจำนวน 3 รายการ อ่าน 38 ครั้ง 22 ธันวาคม 2560 Download
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 20 รายการ อ่าน 35 ครั้ง 22 ธันวาคม 2560 Download
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 20 รายการ อ่าน 38 ครั้ง 22 ธันวาคม 2560 Download
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสาร จำนวน 1 คัน อ่าน 34 ครั้ง 08 ธันวาคม 2560 Download
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารจำนวน 2 รายการ อ่าน 51 ครั้ง 08 ธันวาคม 2560 Download
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ อ่าน 38 ครั้ง 04 ธันวาคม 2560 Download
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลจำนวน 1 รายการ อ่าน 38 ครั้ง 04 ธันวาคม 2560 Download
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของที่ระลึกจำนวน 1 รายการ อ่าน 42 ครั้ง 28 พฤศจิกายน 2560 Download
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สำนักวิชานิติศาสตร์จำนวน 1 รายการ อ่าน 47 ครั้ง 27 พฤศจิกายน 2560 Download
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 8 รายการ อ่าน 48 ครั้ง 20 พฤศจิกายน 2560 Download
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ อ่าน 47 ครั้ง 20 พฤศจิกายน 2560 Download
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถบัสจำนวน 1 คัน อ่าน 56 ครั้ง 15 พฤศจิกายน 2560 Download
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของที่ระลึกจำนวน 1 รายการ อ่าน 46 ครั้ง 15 พฤศจิกายน 2560 Download
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ อ่าน 50 ครั้ง 14 พฤศจิกายน 2560 Download
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุจำนวน 3 รายการ อ่าน 46 ครั้ง 14 พฤศจิกายน 2560 Download
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มจำนวน 3 รายการ อ่าน 55 ครั้ง 13 พฤศจิกายน 2560 Download
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลจำนวน 2 รายการ อ่าน 51 ครั้ง 13 พฤศจิกายน 2560 Download
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ อ่าน 64 ครั้ง 13 พฤศจิกายน 2560 Download
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลจำนวน 1 รายการ อ่าน 54 ครั้ง 13 พฤศจิกายน 2560 Download
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 27 รายการ อ่าน 64 ครั้ง 01 พฤศจิกายน 2560 Download
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดเครื่องแต่งกายเดินขบวนแห่กระทง จำนวน 43 ชุด อ่าน 60 ครั้ง 31 ตุลาคม 2560 Download
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 9 รายการ อ่าน 60 ครั้ง 31 ตุลาคม 2560 Download
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 26 รายการ อ่าน 53 ครั้ง 30 ตุลาคม 2560 Download
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา(เสื้อ+กางเกง) พร้อมสกรีนด้านหลังเสื้อและกางเกง จำนวน 70 ชุด อ่าน 79 ครั้ง 12 ตุลาคม 2560 Download