บริการวิชาการ/กฎหมายในอุ้งมือ

connect
ที่ ประชาสัมพันธ์เรื่อง
607 ประชาสัมพันธ์ สตช. เปิดรับสมัคร​พนักงานสอบสวน : นายร้อยตำรวจสายสอบสวน จำนวน 700 อัตรา ปี 2563
ประกาศวันที่  24/07/63    Download 4 ครั้ง
606 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ เป็นตำรวจรัฐสภา จำนวน 150 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 กรกฎาคม 2563
ประกาศวันที่  24/07/63    Download 2 ครั้ง
605 แจ้งข่าวนักศึกษาเรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563
ประกาศวันที่  19/07/63    Download 6 ครั้ง
604 ประกาศการเทียบคะแนนและผลการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 30 พฤษภาคม 2563
ประกาศวันที่  10/07/63    Download 5 ครั้ง
603 สำนักวิชาส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มร.ชร. ประชาสัมพันธ์คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) และภาคปกติ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
ประกาศวันที่  09/07/63    Download 6 ครั้ง
602 วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในเล่มวารสารฯ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2564 ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563
ประกาศวันที่  08/07/63    Download 5 ครั้ง
591 แจ้งข่าวนักศึกษาภาคปกติ (เรียนเสาร์ - อาทิตย์) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN1001, GEN2003, GEN3001
ประกาศวันที่  01/07/63    Download 20 ครั้ง
590 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งวันหยุดให้บริการวันอาทิตย์ และช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์
ประกาศวันที่  29/06/63    Download 17 ครั้ง
589 แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตำรารายวิชาพื้นฐาน
ประกาศวันที่  26/06/63    Download 14 ครั้ง
588 แจ้งให้นักศึกษานิติศาสตร์ดังรายชื่อต่อไปนี้ เข้ารับการประกันคุณภาพขั้นต่ำด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา
ประกาศวันที่  26/06/63    Download 10 ครั้ง
587 เกณฑ์และเอกสารในการทำเรื่องขอจบ
ประกาศวันที่  25/06/63    Download 9 ครั้ง
586 แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาดำเนินการทำเรื่องขอจบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ก่อนเวลา 15.00 น.
ประกาศวันที่  25/06/63    Download 16 ครั้ง
585 กำหนดการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ เรียนเสาร์ – อาทิตย์) สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องนิติ 22 และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
ประกาศวันที่  24/06/63    Download 12 ครั้ง
584 ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต) ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์) สมัครได้ถึงวันที่ 17 ก.ค. 2563 ภาคปกติ (เรียนเสาร์ - อาทิตย์) สมัครได้ถึงวันที่ 19 ก.ค. 2563
ประกาศวันที่  24/06/63    Download 11 ครั้ง
583 กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักศึกษานิติศาสตร์ รหัส 63 (ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์)
ประกาศวันที่  17/06/63    Download 21 ครั้ง
582 กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคปกติ (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)
ประกาศวันที่  12/05/63    Download 37 ครั้ง
581 กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์)
ประกาศวันที่  12/05/63    Download 23 ครั้ง
580 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 11) ขยายระยะเวลากำหนดปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 .. * ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ทำการ ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2563
ประกาศวันที่  28/04/63    Download 35 ครั้ง
579 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 10) ขยายระยะเวลากำหนดปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ประกาศวันที่  09/04/63    Download 27 ครั้ง
578 ประกาศสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านกฎหมายสำนักวิชานิติศาสตร์
ประกาศวันที่  24/03/63    Download 36 ครั้ง
577 ประชาสัมพันธ์ แจ้งช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำหรับอาจารย์และนักศึกษา สามารถติดต่อผ่านระบบอาจารย์และระบบนักศึกษาได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและตอบคำถาม ตลอดช่วงที่มีการ work from home
ประกาศวันที่  23/03/63    Download 25 ครั้ง
576 ประกาศปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) เนื่องจากบทความเต็มแล้ว
ประกาศวันที่  20/03/63    Download 18 ครั้ง
575 ประกาศสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย .. เรื่อง เลื่อนกำหนดการติวเข้ม ก.พ. (ภาค ก)
ประกาศวันที่  19/03/63    Download 25 ครั้ง
574 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 7) (แนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน (Summer) ปีการศึกษา 2562)
ประกาศวันที่  18/03/63    Download 31 ครั้ง
573 กองพัฒนานักศึกษา แจ้งคำแนะนำการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศวันที่  18/03/63    Download 22 ครั้ง
572 แจ้งแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการสอบในภาคเรียนฤดูร้อน (Summer) ปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่  18/03/63    Download 23 ครั้ง
571 แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกัน การเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562
ประกาศวันที่  16/03/63    Download 26 ครั้ง
570 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ชิงเงินรางวัลสูงสุด 10,000 บาท
ประกาศวันที่  16/03/63    Download 21 ครั้ง
569 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 5) แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนฤดูร้อน (summer)ปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่  16/03/63    Download 22 ครั้ง
568 ประชาสัมพันธ์แจ้งงดให้บริการสระว่ายน้ำ
ประกาศวันที่  12/03/63    Download 29 ครั้ง
567 ประกาศสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย .. เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ประกาศวันที่  11/03/63    Download 58 ครั้ง
566 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 4)
ประกาศวันที่  09/03/63    Download 25 ครั้ง
565 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 3)
ประกาศวันที่  05/03/63    Download 25 ครั้ง
564 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 2)
ประกาศวันที่  05/03/63    Download 20 ครั้ง
563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่  28/02/63    Download 38 ครั้ง
562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา
ประกาศวันที่  28/02/63    Download 35 ครั้ง
561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 256
ประกาศวันที่  28/02/63    Download 24 ครั้ง
560 กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3/2562 (ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์) และ (ภาคปกติ เรียนเสาร์ - อาทิตย์)
ประกาศวันที่  18/02/63    Download 23 ครั้ง
559 ขอเชิญนักศึกษานิติศาสตร์ รหัส 59 (ทุกคน) และนักศึกษานิติศาสตร์ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมเข้าสู่วิชาชีพกฎหมาย" ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องเรียนนิติ 31 อาคารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เริ่มลงทะเบียนเวลา เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป การแต่งกาย ชุดนักศึกษา
ประกาศวันที่  18/02/63    Download 25 ครั้ง
558 ขอเชิญนักศึกษานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ทุกท่าน ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย เข้าร่วมกิจกรรม "เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" เพื่อรับเอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องเรียนนิติ 31 อาคารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เริ่มลงทะเบียนเวลา เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป การแต่งกาย ชุดนักศึกษา
ประกาศวันที่  18/02/63    Download 22 ครั้ง
557 ขอเชิญชวน นักศึกษานิติศาสตร์ เข้าร่วมมกิจกรรม "วันราชภัฏ" ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา เวลา 07.30 น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 48 รูป ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การแต่งกาย: ชุดนักศึกษา
ประกาศวันที่  13/02/63    Download 20 ครั้ง
556 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การรณรงค์ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่ง จังหวัดเชียงราย ปี 2562-2563 แจ้งประชาสัมพันธ์ห้ามเผาตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. - 30 เม.ย. 2563 หากฝ่าฝืนเผาในเขตป่าสงวน มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 50,000 บาท หากเผาขยะหรือใบไม้ในเขตชุมชน มีโทษปรับ 1,000 บาท พบเห็นการกระทำความผิดแจ้งมาที่ 053-106886, 191
ประกาศวันที่  13/02/63    Download 25 ครั้ง
555 บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด ขอเรียนเชิญร่วมส่งผลงานเข้าปะกวด Sinthanee YouTube Ads. Contest ความยาวไม่เกิน 30 นาที เพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเดียโฆษณา - ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริษัท ชิงเงินรางวัลร่วม 20,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2563 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  12/02/63    Download 33 ครั้ง
554 สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ นักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม เพื่อฝึกนักศึกษาให้มีประสบการณ์ด้านการตลาด และส่งเสริมโอกาสการสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษา เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  12/02/63    Download 25 ครั้ง
553 แจ้งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรัก สามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาส่ง ณ จุดลงทะเบียนด้วยครับ
ประกาศวันที่  05/02/63    Download 28 ครั้ง
552 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรนะด้านภาษา CRRU-CEFR TEST
ประกาศวันที่  29/01/63    Download 25 ครั้ง
551 กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทุนการศึกษาไต้หวัน เช่น ทุนมหาวิทยาลัย ทุนการเรียนภาษาจีนระยะสั้น และทุนการเรียนต่อระดับปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 31 ม.ค. 2563 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  29/01/63    Download 39 ครั้ง
550 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่  08/01/63    Download 36 ครั้ง
549 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวันที่  08/01/63    Download 28 ครั้ง

ลำดับที่ รายละเอียด ระยะเวลาในการเสนอราคา จำนวนผู้อ่าน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
บริการวิชาการ/กฎหมายในอุ้งมือ

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
185 จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 4 รายการ อ่าน 8 ครั้ง 17 มิถุนายน 2563 Download
184 จ้างเหมาผลิตสื่ออินโฟกราฟิกบริการวิชาการกฎหมายสู่ชุมชน จำนวน 1 งาน อ่าน 11 ครั้ง 16 มิถุนายน 2563 Download
183 จ้างเหมาผลิตสื่ออินโฟกราฟิกบริการวิชาการกฎหมายสู่ชุมชน จำนวน 1 งาน อ่าน 10 ครั้ง 16 มิถุนายน 2563 Download
182 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 4 ครั้ง 16 มิถุนายน 2563 Download
181 จ้างล้างและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง อ่าน 9 ครั้ง 12 มิถุนายน 2563 Download
180 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน 4 รายการ อ่าน 6 ครั้ง 12 มิถุนายน 2563 Download
179 จ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นพับ จำนวน 3 รายการ อ่าน 4 ครั้ง 12 มิถุนายน 2563 Download
178 ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ อ่าน 6 ครั้ง 11 มิถุนายน 2563 Download
177 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 4 ครั้ง 11 มิถุนายน 2563 Download
176 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 4 ครั้ง 11 มิถุนายน 2563 Download
175 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 7 ครั้ง 11 มิถุนายน 2563 Download
174 จ้างปรับปรุงทางเดินไปห้องน้ำ สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 12 ครั้ง 29 พฤษภาคม 2563 Download
173 จ้างพิมพ์เล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 25 พฤษภาคม 2563 Download
172 จ้างพิมพ์เล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 25 พฤษภาคม 2563 Download
171 จ้างซ่อมบำรุงและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง อ่าน 8 ครั้ง 25 พฤษภาคม 2563 Download
170 จ้างปรับปรุงบันไดอาคารนิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 5 ครั้ง 19 พฤษภาคม 2563 Download
169 ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ อ่าน 2 ครั้ง 15 พฤษภาคม 2563 Download
168 จ้างปรับปรุงประตูกระจกและหน้าต่างกระจก จำนวน 1 งาน อ่าน 8 ครั้ง 15 พฤษภาคม 2563 Download
167 จ้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าเข้าอาคารสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 12 ครั้ง 17 เมษายน 2563 Download
166 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 8 ครั้ง 26 มีนาคม 2563 Download
165 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ อ่าน 6 ครั้ง 23 มีนาคม 2563 Download
164 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 19 มีนาคม 2563 Download
163 ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ อ่าน 3 ครั้ง 10 มีนาคม 2563 Download
162 จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 4 รายการ อ่าน 11 ครั้ง 10 มีนาคม 2563 Download
161 ถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ อ่าน 7 ครั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2563 Download
160 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 7 ครั้ง 20 กุมภาพันธ์ 2563 Download
159 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ อ่าน 10 ครั้ง 13 กุมภาพันธ์ 2563 Download
158 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 11 ครั้ง 13 กุมภาพันธ์ 2563 Download
157 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน อ่าน 6 ครั้ง 04 กุมภาพันธ์ 2563 Download
156 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน อ่าน 4 ครั้ง 03 กุมภาพันธ์ 2563 Download
155 จ้างเหมาบริการทำบูธ 1 งาน อ่าน 6 ครั้ง 14 มกราคม 2563 Download
154 จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ อ่าน 15 ครั้ง 14 มกราคม 2563 Download
153 จ้างปรับปรุงห้องรับรอง/ห้องพักบุคลากร จำนวน 2 งาน อ่าน 16 ครั้ง 14 มกราคม 2563 Download
152 จ้างทำผ้าม่านพร้อมรางม่านแบบจีบ 3.20x2.60 เมตร จำนวน 2 ชุด อ่าน 14 ครั้ง 14 มกราคม 2563 Download
151 จ้างพิมพ์เล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 24 ธันวาคม 2562 Download
150 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ อ่าน 9 ครั้ง 23 ธันวาคม 2562 Download
149 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 6 ครั้ง 16 ธันวาคม 2562 Download
148 จ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 รายการ อ่าน 13 ครั้ง 16 ธันวาคม 2562 Download
147 เช่าเหมาอุปกรณ์เทคนิค จำนวน 1 ครั้ง อ่าน 5 ครั้ง 11 ธันวาคม 2562 Download
146 ซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ อ่าน 12 ครั้ง 09 ธันวาคม 2562 Download
145 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ อ่าน 10 ครั้ง 04 ธันวาคม 2562 Download
144 จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 4 รายการ อ่าน 9 ครั้ง 25 พฤศจิกายน 2562 Download
143 จ้างทำมุ้งลวด 3 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 14 พฤศจิกายน 2562 Download
142 จ้างปรับปรุงอาคารนิติศาสตร์ 3 งาน อ่าน 5 ครั้ง 13 พฤศจิกายน 2562 Download
141 จ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัยของสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 4 ครั้ง 11 พฤศจิกายน 2562 Download
140 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 2 ครั้ง 07 พฤศจิกายน 2562 Download
139 ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ อ่าน 3 ครั้ง 07 พฤศจิกายน 2562 Download
138 ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 05 พฤศจิกายน 2562 Download
137 เช่าชุด จำนวน 5 รายการ อ่าน 9 ครั้ง 31 ตุลาคม 2562 Download
136 ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ อ่าน 8 ครั้ง 30 ตุลาคม 2562 Download
134 จ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 4 ครั้ง 29 ตุลาคม 2562 Download
133 จ้างทำป้ายสแตนเลส จำนวน 1 รายการ อ่าน 12 ครั้ง 25 ตุลาคม 2562 Download
132 จ้างทำป้ายอะคริลิคติดผนัง จำนวน 1 รายการ อ่าน 9 ครั้ง 25 ตุลาคม 2562 Download