connect
#ฉบับที่ วันที่ หัวข้อข่าว สถานที่ดำเนินโครงการ จัดการเอกสาร
1 1 พฤษภาคม 2557 แนวทางพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง ณ ห้องมณีไตรรงค์ 1 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
2 27 พฤษภาคม 2557 บริการวิชาการแก่สังคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย หอประชุมอาเภอเวียงเชียงรุ้ง ในการนี้นายธนิต สุภาแสน นายอาเภอเวียงเชียงรุ้ง Download
3 13 มิถุนายน 2557 แนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองกับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารยุพราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
4 8 กรกฏาคม 2557 ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย “แห่เทียนพรรษา” วัดป่าอ้อเมืองอินทร์ ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย Download
5 8 กรกฏาคม 2557 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
6 18 กรกฏาคม 2557 พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
7 24 กรกฏาคม 2557 กิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ดอยตุง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย Download
8 28 กรกฏาคม 2557 กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
10 7 สิงหาคม 2557 ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี 57 ศาลจังหวัดเชียงราย Download
11 7 สิงหาคม 2557 นักศึกษาใหม่พบคณาจารย์เนื่องในวันรพี 57 สำนักวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
12 9 สิงหาคม 2557 ทำบุญอุทิศกุศลแด่องค์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย สำนักวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
13 9 สิงหาคม 2557 กีฬาเพื่อความสามัคคี อาคารยิมนิเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
14 8 สิงหาคม 2557 สดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
15 28 สิงหาคม 2557 ปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ห้องประชุมมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
16 29 สิงหาคม 2557 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสำหรับนักรัฐศาสตร์ สำนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
17 1 กันยายน 2557 แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ โรงแรมคุ้มภูคา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ Download
18 12 สิงหาคม 2557 บริการวิชาการแก่สังคม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย Download
19 13 สิงหาคม 2557 การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างความมั่นใจในการทำงานสำหรับนักกฎหมาย ห้องประชุมพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
20 14 สิงหาคม 2557 แนวทางการประกอบอาชีพนักกฎหมายในอนาคต ห้องประชุมพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
21 19 สิงหาคม 2557 สำนักวิชากฎหมายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดมาตรฐานทางวิชาการ ห้องประชุมกริลล์ โรงแรมริมกกรีสอร์ท Download
22 19 สิงหาคม 2557 สำนักวิชากฎหมายแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน 2 ท่าน ห้องประชุมกริลล์ โรงแรมริมกกรีสอร์ท Download
23 14 สิงหาคม 2557 สำนักวิชากฎหมายร่วมงานแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
24 18 สิงหาคม 2557 อบรมเทคนิคการเขียนเรียนความของนักกฎหมาย สำนักวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
25 25 สิงหาคม 2557 ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ “อุ้มบุญ อุ้มบาป หลากมิติ หลากมุมมอง อาคาร พล.ต.อ. เภาสารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Download
26 27 สิงหาคม 2557 กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
27 29 สิงหาคม 2557 กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบ 41 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
28 7 เมษายน 2559 ป๋าเวณีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ปี 2559 อาคารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
29 27 พฤษภาคม 2559 อบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาผู้นำสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยภายใต้บริบท ศึกษาดูงานที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย Download
30 24 มิถุนายน 2559 ตลาดวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ห้องประชุมพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
0
9 1 - 3 สิงหาคม 2557 รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2557 อาคารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
31 4 - 6 มกราคม 2560 พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download