ค้นหาข้อมูล

บทความทางวิชาการ/งานวิจัย ทั้งหมด 15 เรื่อง

# บทความ/งานวิจัย detail
1

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย : ศึกษาอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธกับการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยและอยุธยา

- รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม | 2565 | เปิดอ่าน 197 ครั้ง

2

ปัญหาการถูกจำกัดสิทธิ์ในการรับผลประโยชน์ทดแทน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ศึกษากรณีเงินบำเหน็จชราภาพ และเงินบำนาญชราภาพ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ | 2564 | เปิดอ่าน 182 ครั้ง

3

วิชาการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท กับหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตยุคใหม่

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ | 2564 | เปิดอ่าน 106 ครั้ง

4

เมื่อการทำแท้งกลายเป็นสิทธิ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพี โพธิสาราช | 2564 | เปิดอ่าน 116 ครั้ง

5

ปรัชญาหลักกฎหมายไทยตามคำสอนให้พุทธศาสนา

- รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม | 2564 | เปิดอ่าน 229 ครั้ง

6

วิพากษ์การปฏิรูปตำรวจไทย : การเดินทางที่แสนยาวไกลกับความคาดหวังอันยิ่งใหญ่ของประชาชน

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ | 2564 | เปิดอ่าน 211 ครั้ง

7

ปัญหาการถูกจำกัดสิทธิ์ในการรับผลประโยชน์ทดแทน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ศึกษากรณีเงินบำเหน็จชราภาพ และเงินบำนาญชราภาพ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ | ก.ค. 6, 2021 | เปิดอ่าน 491 ครั้ง

8

วิชาการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท กับหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตยุคใหม่

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ | ก.ค. 6, 2021 | เปิดอ่าน 513 ครั้ง

9

เมื่อการทำแท้งกลายเป็นสิทธิ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพี โพธิสาราช | ม.ค. 11, 2021 | เปิดอ่าน 462 ครั้ง

10

ปรัชญาหลักกฎหมายไทย ตามคำสอนในพุทธศาสนา

- รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม | ม.ค. 11, 2021 | เปิดอ่าน 542 ครั้ง