ค้นหาข้อมูล

บทความทางวิชาการ/งานวิจัย ทั้งหมด 17 เรื่อง

# บทความ/งานวิจัย detail
1

การเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มโอส่งออกตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพี โพธิสาราช | 2024-03-22 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

2

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดเชียงราย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ | 2024-03-22 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

3

มาตรการการพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษ และการอภัยโทษในประเทศไทย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชรวรรณ ขำตุ้ม | 2023-07-14 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

4

วิพากษ์ปรัชญากฎหมายจีนผ่านวรรณกรรมสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ | 2023-07-14 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

5

การดำเนินคดีตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

- รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม | 2023-01-11 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

6

สถานการณ์การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพี โพธิสาราช | 2023-01-11 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

7

รูปแบบการจัดการเรียนรู้กฎหมายการอนุรักษ์โบราณสถานเพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจให้แก่เยาวชนในเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์ | 2022-07-27 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

8

การจำกัดสิทธิของบุคคลผู้เคยต้องโทษจำคุกให้ขาดคุณสมบัติ ในการเข้ารับราชการ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ | 2022-07-27 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

9

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย : ศึกษาอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธกับการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยและอยุธยา

- รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม | 2021-12-30 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

10

ปัญหาการถูกจำกัดสิทธิ์ในการรับผลประโยชน์ทดแทน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ศึกษากรณีเงินบำเหน็จชราภาพ และเงินบำนาญชราภาพ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ | 2021-07-12 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง