ค้นหาข้อมูล

งานวิจัย ทั้งหมด 3 เรื่อง

# งานวิจัย detail
1

การดำเนินคดีตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

- รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม | ปี 2565 | วิจัยเพื่อพัฒนา | เปิดอ่าน 40 ครั้ง

2

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์ | ปี 2565 | วิจัยเพื่อพัฒนา | เปิดอ่าน 35 ครั้ง

3

วิจัยภาวะการมีงานทำของบัณฑิตนิติศาสตร์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพี โพธิสาราช | ปี 2562 | วิจัยเพื่อพัฒนา | เปิดอ่าน 1,721 ครั้ง