ค้นหาข้อมูล

งานวิจัย ทั้งหมด 44 เรื่อง

# งานวิจัย detail
1

ศาลรัฐธรรมนูญกับการตีความคำวินิจฉัยทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

- อาจารย์นิฐิณี ทองแท้ | ปี 2567 | วิจัยเพื่อพัฒนา | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

2

กฎหมายยาเสพติดไทยและความร่วมมือป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขง

- อาจารย์วิภา พันธนะบูรณ์ | ปี 2567 | วิจัยเพื่อพัฒนา | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

3

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตตามหลักการการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ | ปี 2567 | วิจัยเพื่อพัฒนา | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

4

แนวทางการพัฒนากฎหมายครอบครัว กรณีเงื่อนไขการสมรสในประเทศไทย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพี โพธิสาราช | ปี 2567 | วิจัยเพื่อพัฒนา | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

5

บริบททางประวัติศาสตร์ของสำนักกฎหมายธรรมชาติ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ | ปี 2567 | วิจัยเพื่อพัฒนา | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

6

ปัญหาและความต้องการของชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรณีศึกษาบ้านสันทรายกองงาม ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

- อาจารย์นิฐิณี ทองแท้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์, อาจารย์วิภา พันธนะบูรณ์ | ปี 2566 | วิจัยเพื่อพัฒนา | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

7

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดเชียงราย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ | ปี 2566 | วิจัยเพื่อพัฒนา | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

8

ยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายของชาวบ้าน บ้านห้วยกุ๊ก ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

- อาจารย์วรณัฐ บุญเจริญ | ปี 2566 | วิจัยเพื่อพัฒนา | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

9

แนวทางการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้กฏหมายลักษณะพยานสำหรับผู้เรียนในยุคดิจิตอล

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล | ปี 2566 | วิจัยเพื่อพัฒนา | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

10

การบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา : กรณีศึกษาการบังคับใช้สิทธิบัตรยาในภาวะโรคระบาด Covid-19

- อาจารย์วรณัฐ บุญเจริญ | ปี 2566 | วิจัยเพื่อพัฒนา | เปิดอ่าน 0 ครั้ง