นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงรายวันที่ท่ีดำเนินการ 31/01/2567 ถึง 31/01/2567 37 คน