หลักสูตร

 

หลักสูตร

            หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2563  เป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ ของสังคม มุ่งเน้นที่การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญการปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านกฎหมาย ภายใต้อัตลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสำนักวิชานิติศาสตร์ คือ นักนิติศาสตร์เชิงปฏิบัติการ มีความรู้คู่คุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา และคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

            หลักสูตรปริญญาตรีฉบับนี้ มีเนื้อหาครบถ้วนตามองค์ประกอบมาตรฐานของหลักสูตรทั้ง 8 หมวด ดำเนินการปรับปรุงตามกระบวนการและขั้นตอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 (มคอ.1)


ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

  1. ชื่อหลักสูตร

                      ภาษาไทย             : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

                      ภาษาอังกฤษ      : Bachelor of  Law Program

  2. ชื่อปริญญา

                      ชื่อเต็ม (ไทย)      : นิติศาสตรบัณฑิต

                      ชื่อย่อ (ไทย)       : น.บ.

                      ชื่อเต็ม(อังกฤษ)  : Bachelor of  Law

                      ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : LL.B

  3. แขนงวิชา/วิชาเอก

                      ไม่มี

  4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

                      137  หน่วยกิต

  5. รูปแบบของหลักสูตร

                       5.1 รูปแบบ

                                  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2558

                       5.2 ประเภทของหลักสูตร

                                  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

                       5.3 ภาษาที่ใช้

                                  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย โดยใช้เอกสารประกอบการสอนและตำราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

                       5.4 การรับเข้านักศึกษา

                                  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดีทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

                       5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

                                  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                       5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                                  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

  6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

                       + หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2559

                       + สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

                       + สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2563  ในวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

                       + เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  7. การขอรับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตร

                       หลักสูตรมีความพร้อมที่จะขอรับการประเมินและเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 (มคอ.1) ในปี พ.ศ. 2565 หลังจากเปิดสอนมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี

  8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                       บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะเป็นบัณฑิต ที่มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะเชิงวิชาการและวิชาชีพทางด้านกฎหมาย ดังต่อไปนี้

                       8.1 นิติกรของหน่วยงานเอกชน

                       8.2 พนักงานธนาคาร

                       8.3 ที่ปรึกษากฎหมายของหน่วยงานภาคธุรกิจ

                       8.4 อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

                       8.5 ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป

                       8.6 นิติกรในหน่วยงานของรัฐ

                       8.7 พนักงานคุมประพฤติ

                       8.8 พนักงานบังคับคดี

                       8.9 นิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                       8.10 ข้าราชการตำรวจ

                       8.11 ข้าราชการทหาร

                       8.12 นักวิชาการกฎหมาย

                       8.13 ทนายความ

                       8.14 ผู้พิพากษา

                       8.15 อัยการ

                       และสามารถประกอบอาชีพอื่นๆ อีกมากมาย