การรับรองหลักสูตร

  1. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  2. สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  3. สำนักงาน ก.พ.
  4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม