อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

         อัตลักษณ์

“นักนิติศาสตร์เชิงปฏิบัติการ มีความรู้คู่คุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา”

         เอกลักษณ์

“คณะเพื่อการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายและบริการท้องถิ่น”