บุคลากรคณะนิติศาสตร์

ผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์

คณบดีคณะนิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพี โพธิสาราช

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชรวรรณ ขำตุ้ม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

อาจารย์วรณัฐ บุญเจริญ

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์นิฐิณี ทองแท้

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์

ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์