ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา

“สร้างนักนิติศาสตร์เชิงปฏิบัติการ บนพื้นฐานหลักนิติธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา”

ปณิธาน

“ผลิตนักนิติศาสตร์ที่มีคุณธรรม นิติธรรม และความสานึกผิดชอบต่อสังคม”

วิสัยทัศน์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการผลิตบัณฑิต ทางด้านกฎหมายที่มีคุณภาพ เป็นนักนิติศาสตร์เชิงปฏิบัติการ ภายใต้ระบบที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ เพื่อ ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

พันธกิจ

(1) ผลิตนักกฎหมายมืออาชีพ มีทักษะปฏิบัติงานบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม

(2) พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ในการ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

(3) ส่งเสริมการบริหารวิชาการกฎหมายแก่ท้องถิ่น
(4) สืบสาน ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(5) พัฒนาการบริหารคณะนิติศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามพันธกิจ