กิจกรรมอบรมความรู้และทักษะการวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1 (อบรมความรู้และทักษะการวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายลักษณะมรดก) โดยได้รับเกียรติจาก คุณเอกรัตน์ ชัยศรีสวัสดิ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดเชียงราย บรรยายให้ความรู้เรื่อง แบบของพิวันที่ท่ีดำเนินการ 05/02/2567 ถึง 05/02/2567 36 คน