กิจกรรมอบรมความรู้และทักษะการวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1 (อบรมความรู้และทักษะการวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่ท่ีดำเนินการ 07/02/2567 ถึง 07/02/2567 34 คน